Dyrekcja

Dyrektor
mgr Piotr Pastuszko

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych
mgr Krystyna Sterkowicz

Z-ca Dyrektora ds. marketingu i promocji
mgr Paweł Leja

 

Sekretariat

ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków
pok. 11
tel. 12 662 66 48
fax 12 662 66 50
csir@up.krakow.pl

 

O Centrum Sportu i Rekreacji

Centrum Sportu i Rekreacji prowadzi zajęcia z zakresu kultury fizycznej na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych. Zajęcia odbywają się w formie:

 • zajęć obligatoryjnych
 • zajęć obligatoryjnych z możliwością wyboru formy ruchu (płatne i bezpłatne)
 • zajęć w grupach rehabilitacji ruchowej
 • zajęć teoretycznych z kultury fizycznej dla osób zwolnionych z zajęć obligatoryjnych i zajęć rehabilitacji ruchowej
 • treningów sekcji Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego

Studenci i pracownicy mogą korzystać z nowoczesnej bazy sportowej (kryta pływalnia, sauna, siłownia, sala fitness).

 

 

Struktura Wydziału

Władze Wydziału

Dziekan
prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera

Prodziekani
dr hab. Robert Kłaczyński, prof. UP
dr hab. Roman Kochnowski, prof. UP

 

Dziekanat

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
wpl@up.krakow.pl

 • Kierownik dziekanatu: 12 662 74 70, pok. 141
 • studia stacjonarne: 12 662 74 74, pok. 139
 • studia niestacjonarne: 12 662 74 74, pok. 139
 • studia podyplomowe: 12 662 74 74, pok. 139
 • studia doktoranckie: 12 662 64 46, pok. 236

 

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

Rada Naukowa Instytutu Politologii:

 • doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce
 • doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce

 

Struktura Wydziału

Władze Wydziału

Dziekan
dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP

Prodziekan
dr Agnieszka Kamrowska

 

Dziekanat

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
dzws@up.krakow.pl

 • Kierownik dziekanatu: 12 662 60 45, pok. 176
 • studia stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe, doktoranckie: 12 662 61 41, pok. 179

 

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

 • doktor habilitowany sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych
 • doktor sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych

 

O Wydziale

Pracownicy Wydziału Sztuki prowadzą aktywną działalność artystyczną w sztukach plastycznych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia), w dyscyplinach naukowych (historia sztuki, teoria sztuki i kultury) oraz dydaktyce sztuk plastycznych. Uczestniczą w międzynarodowej wymianie z artystami-pedagogami z Holandii, Belgii, Czech, Niemiec, Ukrainy oraz Stanów Zjednoczonych.

 

Dyrekcja

Dyrektor
mgr Hanna Rybkowska

Z-ca Dyrektora
mgr Renata Muszyńska

 

Sekretariat

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
pok. 463
tel. 12 662 63 58
fax 12 662 64 00
cjo@up.krakow.pl

 

O Centrum Języków Obcych

Centrum Języków Obcych jest jednostką międzywydziałową Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi lektoraty języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego na wszystkich kierunkach studiów oraz łaciny na filologii polskiej.

Każdego studenta obowiązuje lektorat języka obcego na poziomie co najmniej B2 zgodnie ze standardami Krajowych Ram Kwalifikacji. Wyjątek stanowi turystyka, której studenci uczą się dwóch języków obcych. Na studiach stacjonarnych lektorat obejmuje łącznie 110 godzin rozłożonych na 3 semestry 40 + 40 + 30 godzin. Na studiach niestacjonarnych 110 godzin rozłożone jest następująco: I rok – 30h, II rok – 50h i III rok – 30h. Student, który posiada udokumentowana znajomość języka co najmniej na poziomie B2 może być zwolniony z uczestnictwa w lektoracie i z egzaminu.

Centrum organizuje także odpłatne kursy językowe na różnych poziomach zaawansowania z następujących języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego.

 

Struktura Wydziału

Władze Wydziału

Dziekan
dr hab. inż. Artur Błachowski, prof. UP

Prodziekan
dr inż. Krzysztof Bryła
dr Anna Stolińska

 

Dziekanat

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
wydz_mft@up.krakow.pl

 • Kierownik dziekanatu: 12 662 61 12, pok. 146
 • studia stacjonarne i niestacjonarne (informatyka): 12 662 61 12, pok. 146
 • studia stacjonarne i niestacjonarne (matematyka, edukacja techniczno-informatyczna, fizyka): 12 662 61 12, pok. 145
 • studia podyplomowe: 12 662 61 12, pok. 145
 • studia doktoranckie: 12 662 61 12, pok. 146

 

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

 • doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki
 • doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki

 

O Wydziale

Na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym prowadzone są badania naukowe w Instytucie Matematyki (równania i nierówności funkcyjne, równania różniczkowe, logika matematyczna, stochastyka, zastosowania matematyki, dydaktyka matematyki), w Instytucie Fizyki (astronomia, fizyka dielektryków, fizyka powierzchni, fizyka teoretyczna, zastosowania fizyki, dydaktyka fizyki), w Instytucie Techniki (inżynieria materiałowa, mechatronika, ochrona środowiska, dydaktyka techniki) oraz w Instytucie Informatyki (metody obliczeniowe w fizyce, metody rozpoznawania obrazów, technologia informacyjna w nauczaniu).