Alicja Baluch

Tytuł naukowy: profesor doktor habilitowany

Stanowisko:profesor zwyczajny w Katedrze Literatury Polskiej XX wieku

Udział w organizacjach naukowych:
Członek Rady Naukowej kwartalnika o książce dla dziecka "Guliwer" Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej MENiS (2001-2004)

Funkcje:
Kierownik Katedry Literatury XX wieku w Instytucie Filologii Polskiej UP w Krakowie
Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Oddział w Krakowie

Zainteresowania:
Analiza pozawerbalna poezji, zastosowanie kontekstów archetypowych i mitograficznych do interpretacji polskiej i światowej klasyki literatury dziecięcej; pogranicza literatury
i malarstwa.

Ważniejsze publikacje:

I Wydania książkowe:

 1. Poezja współczesna w szkole podstawowej, Warszawa 1984.
 2. Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnice dziecięcej lektury, Warszawa 1987. II wyd. poszerzone, Wrocław 1994.
 3. Archetypy literatury dziecięcej, Kraków 1992. II wyd., Wrocław 1993.
 4. Ceremonie literackie, a więc obrazy, zabawy i wzorce w utworach dla dzieci, Kraków 1996.
 5. Pogaduszki do poduszki (o literaturze dla najmłodszych), Kraków 1996.
 6. Czyta, nie czyta (o dziecku literackim), Kraków 1998.
 7. Uważne czytanie (w kręgu liryki XX w.), Kraków 2000.
 8. Od ludus do agora. Rozważania o książkach dla dzieci i młodzieży i o sposobach lektury, które wiodą od zabawy do poważnej rozmowy o literaturze, Kraków 2003.
 9. Książka jest światem O literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nastolatków, Kraków 2005.

II Podręczniki, skrypty:

 1. Radość czytania. Wypisy z wiadomościami o literaturze dla klasy VI powszechnej szkoły średniej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne: Warszawa 1980 /współautorzy: M. Jędrychowska i Z. Uryga/
 2. Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej pod red. B. Tylickiej G. Leszczyńskiego, Wrocław 2002 (kilkadziesiąt haseł)

III Prace edytorskie, opracowania i wstępy:

 1. T. Czyżewski, Poezje i próby dramatyczne, oprac. A Baluch, BN I 273.
 2. A. Frasik, Poezje wybrane, wybór, wstęp i oprac. A. Baluch, Warszawa 1980.
 3. Z. Nowakowski, Przylądek Dobrej Nadziei, wstęp i oprac. A. Baluch, Katowice 1990.
 4. M. Barrie, Przygody Piotrusia Pana, wstęp i posłowie A. Baluch, Poznań 1990.
 5. M. Obercowa, Manolo i jego świat, wstęp i posłowie A. Baluch, Poznań 1992.
 6. Literatura bez hranic - Literatura bez granic, Referaty z konferencji o literaturze dla dzieci i młodzieży, Praga 26-27 marca 1992, pod red. A. Baluch i H. Smahelovej, Praga 1995.
 7. A. Jasicki, Skrzydła i inne groźby, posłowie A. Baluch, Krakow 2000.
 8. Sezamie. otwórz się! Z nowszych badań nad literaturą dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granicą. pod red. A. BaluchK. Gajdy, Kraków 2001.

IV Artykuły w periodykach naukowych, tomach zbiorowych i czasopismach:

 1. O poezję współczesną w szkole, "Nowa Szkoła" 1975, nr 12, s.18-21.
 2. Każdy ma swój język, "Życie Literackie" 1976, nr 37, s.1, 3.
 3. Wyobraźni można uczyć. Sprawozdanie z eksperymentu szkolnego. w: Sztuka dla dzieci szkolnych. Teoria - Recepcja - Oddziaływanie, red. M. Tyszkowa, PWN: Warszawa-Poznań 1979, s. 149-165.
 4. Analiza pozawerbalna poezji, Dydaktyka literatury III, Zielona Góra 1979, s.33-38.
 5. Metatextova funkcia intonacie a detsky aspekt, "Zloty Maj", 1979, nr 5, s.272-276.
 6. Sposób na czytelnika, "Nurt" 1979, nr 9, s. 22-24 /współautor: B. Chrząstowska/.
 7. Życie zamyka się jak księga, "Poezja" 1979, nr 11/12.
 8. Narracja uzasadnieniem idei "Bram raju" J. Andrzejewskiego, Prace Historycznoliterackie VIII, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny", z. 72, Wydawnictwo naukowe WSP: Kraków 1980, s. 159-171.
 9. Samodzielna lektura - własne odkrycie świata, w: Sztuka i dorastanie dziecka, red. M. Tyszkowa, PWN: Warszawa-Poznań 1981, s. 165-174.
 10. Sprawność językowa, a kształcenie literackie i kulturalne, "Oświata i Wychowanie" 1981, nr 3, s. D-38-D-39, nr 8, s. 33-41.
 11. Narracja słowna a znaki ikoniczne, "Oświata i Wychowanie" 1981.
 12. Przestrzeń artystyczna w liryce dla dzieci /Kazimiera Iłłakowiczówna "Wierszyki nałęczowskie"/, "Polonistyka 1981, nr 2, s. 99-104.
 13. Wychowanie literackie najmłodszych, w: St. Frycie, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970, Warszawa 1982.
 14. O stylizacji w gałęzi Tadeusza Różewicza, Prace Historycznoliterackie IX: W kręgu literackiej stylizacji, "Rocznik Nauokowo-Dydaktyczny" z. 84, Wydawnictwo Naukowe WSP: Kraków 1982, s. 37-42.
 15. O kształceniu wrażliwości estetycznej, w: Wartości w świecie dziecka i sztuki dla dziecka, red. M. Tyszkowa i B. Żurakowski, PWN Warszawa- Poznań 1984, s. 127-136.
 16. Wartości wychowawcze poezji dla dzieci, "Polonistyka" 1984, nr 2, przedruk: "Wychowanie w Przedszkolu" 1984, nr 4/5.
 17. Leon Chwistek, W stulecie urodzin, "Odra" 1984, nr 12, s. 106-107.
 18. Sfera wartości wychowawczych w poezji dla dzieci, w: Poezja dla dzieci. Mity i wartości, red. B Żurakowski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 1985, s. 25-40.
 19. O formizmie w malarstwie i poezji Czyżewskiego, "Miesięcznik Literacki" 1985, nr 1, s. 69-78.
 20. Wizualność poezji Tytusa Czyżewskiego, Prace Historycznoliterackie XIII, "Rocznik Naukowo-DydaktycznyWSP w Krakowie" 1986, z. 101.
 21. Bohater literacki w funkcji pośrednika, "Studia o sztuce dla dziecka" 1987, nr 1, s. 36-46.
 22. Co to jest poezja - czyli o stopniach poetyckiej edukacji, w: Miejsce dziecka w komunikacji literackiej, PWN: Warszawa-Poznań 1989, s. 197-206.
 23. O doświadczeniach i emocjach wspólnej lektury, w: Obszary spotkań dorosłego i dziecka w sztuce, red. M. Tyszkowa i B. Żurakowski, PWN: Warszawa-Poznań 1989, s. 95-105.
 24. W Wojtusiowej izbie. Figury znaczeniowe w wierszach J. Porazińskiej, "Wychowanie w Przedszkolu" 1990, nr 6, s. 268-274.
 25. Wielkie tematy. Próba określenia wzorca tematycznego w dziecięcych wierszach Kazimiery Iłłakowiczówny. "Sztuka dla Dziecka" 1990, nr 4, s. 18-21 .
 26. Obraz domu w najnowszej poezji polskiej, "Wychowanie w Przedszkolu" 1991, nr 1, s. 12-17.
 27. Tematyczne ujęcie lektury na podstawie "Dziadka do orzechów" E. T. A. Hoffmana. "Polonistyka" 1991, nr 8, s. 484-491.
 28. Co się da wyczytać z dziecięcych "prabaśni"?, w: Dziecko jako odbiorca literatury, red. M. Kielar-Turska i M. Przetacznikowa-Gierowska, PWN: Warszawa-Poznań 1992, s. 159-173.
 29. Krytyka tematyczna, "Polonistyka" 1992, nr 5, s. 277-280.
 30. Wiersze medytacyjne Joanny Kulmowej, "Polonistyka" 1993 z.9, w: Dziecko i jego światy, pod red. U. Chęcińskiej, Szczecin 1994, s.28-31.
 31. Jak toczy się "koło życia" w: "Wesołych historiach" Ewy Szelburg Zarembiny, w: Sto lat baśni polskiej, pod red. G. Leszczyńskiego, Warszawa 1995, s.72-74.
 32. Muminki - próba topoanalizy, w: Świat Muminków, Gdańsk 26-27 maja 1994 - materiały z sesji literackiej, Gdańsk 1995, s.23-28.
 33. Kołysanki, "Twoje Dziecko" 1995 nr 4, s.12.
 34. Ene due rabe i inne wyliczanki, "Twoje Dziecko" 1995, nr 5, s.54.
 35. Bajeczki z morałem i bez, "Twoje Dziecko" 1995 nr 6, s.43.
 36. Opowieści prozą, "Twoje Dziecko" 1995, nr 7, s.15.
 37. Wiersze i wierszyki, "Twoje Dziecko" 1995, nr 8, s.29.
 38. Baśnie, "Twoje Dziecko" 1995. nr 11, s.34.
 39. Ogrom i miniaturka, "Twoje Dziecko" 1996, nr 1, s.58.
 40. Świat na opak, "Twoje Dziecko" 1996, nr 2, s.23.
 41. Już cię łapię, już cię mam, "Twoje Dziecko" 1996, nr 3, s.48.
 42. Świat w obrazkach, "Twoje Dziecko" 1996, nr 4, s.19.
 43. Klechdy - dokąd prowadzą, "Twoje Dziecko" 1996, nr 6, s.54.
 44. Najmniejszy teatr, "Twoje Dziecko" 1996, nr 7, s.26.
 45. O poetyckiej wizji świata dziecka (czyli "Lust zum fabulieren"), w: Językowy obraz świata dzieci i młodzieży, pod red. J. Ożdżyńskiego, Kraków 1995, s.200-212.
 46. O "Pastorałkach" Tytusa Czyżewskiego na tle formizmu, w: Z kolędą przez wieki. Kolędy w Polsce i krajach słowiańskich, pod red. T. Budrewicza, Tarnów 1996, s.312-315.
 47. Przekroje poetyckie w praktyce analizy szkolnej, w: "Warsztaty Polonistyczne" 1996, z.17, s.112-116.
 48. Czytać w coraz głębszych głębiach, czyli o stylach odbioru "Psalmu o nożu w plecach" Tadeusza Nowaka, w: "Warsztaty Polonistyczne" 1996, z.3, s.69-74.
 49. Topos narodu, czyli miejsca wspólne w micie, baśni i zabawie dziecięcej, w: Tradycje narodowo kulturowe w literaturze dla dzieci i młodzieży - Materiały z sesji Jachranka 30 listopad do 2 grudzień 1994, Warszawa 1996, s.11-14.
 50. Obrazowe ujęcie tematu i gatunku w literaturze dla najmłodszych (na przykładzie utworów J. Tajca), w: Edukacja wczesno-szkolna. Rzeczywistość i perspektywy, pod red. J. Kidy, Rzeszów 1996, s.105-109.
 51. Poezja Różewicza w szkole. Interpretacja wiersza o baranku, "Warsztaty Polonistyczne" 1997, z.1, s.95-99.
 52. Podziomek jako dziecko "fada", w: O krasnoludkach i o Sierotce Marysi Marii Konopnickiej w stulecie pierwszego wydania. Studia i szkice, pod red. T. Budrewicza i Z. Fałtynowicza, Suwałki 1997, s.81-84.
 53. Okruchy dzieciństwa w "Wierszach z lat osiemdziesiątych" Juliana Kornhausera, "Warsztaty Polonistyczne" 1997, s.96-98, "Guliwer" 1998, z.2, s.18-20.
 54. Portrety kobiet w balladach i romansach Adama Mickiewicza, "Warsztaty Polonistyczne" 1998, nr 2.
 55. Sacrum - przekroje tematyczne (od Jachowicza do Kulmowej), "Guliwer" 1998, nr 1, s.6-10.
 56. Powieść inicjacyjna, "Język Polski w szkole dla klas IV-VIII" 1997/98, z.2, s.14-19.
 57. Z przygód "Guliwera", "Guliwer" 1998, nr 2, s.3-4.
 58. Literackie przestrzenie Krakowa, "Guliwer" 1998, nr 2, s.5-6.
 59. Z Agnieszką Kłakówną rozmawia Alicja Baluch, "Guliwer" 1998, nr 2, s.30-31.
 60. Zapomniane niezapomniane, "Guliwer" 1998, nr 2, s.58-59.
 61. Jak toczy się "koło życia" w "Wesołych historiach" Ewy Szelburg- Zarębiny, "Wychowanie w Przedszkolu" 1998, nr 3.
 62. Liryczne biedy w wierszach dla dzieci Juliana Tuwima, "Wychowanie w Przedszkolu" 1999, nr 1.
 63. Wzorce zabawowe w literaturze dla dzieci i młodzieży, "Wychowanie w Przedszkolu", 1999, nr 8.
 64. Mitopeje w opowieściach Ewy Szelburg Zarębiny," Wychowanie w Przedszkolu", 1999, nr 10.
 65. Jon w drodze ( w poszukiwaniu sacrum w "Samotności Bogów" Doroty Terakowskiej), w: Dzieciństwo i sacrum (studia i szkice literackie), pod red. J. Papuzińskiej, G. Leszczyńskiego, Warszawa 2000.
 66. Gry fabularne, "Guliwer" 2000, nr 1.
 67. Jedna fabuła- dwa znaczenia,(od Terakowskiej do Ostrowickiej i z powrotem), "Guliwer" 2000, nr 2.
 68. Katedra, czyli ceremonie naukowe, " Guliwer" 2000, nr 2
 69. Konteksty w literaturze dla dzieci, "Wychowanie w przedszkolu"2001,nr 2.
 70. Literatura dla (...) i młodzieży, w: Slovo a obraz v komunikaci s detmi.Cesty ke komunikaci, Ostrava 2001.
 71. Humor w utworach dla dzieci, w: Slovo a obraz v komunikaci s detmi. Humor ve svete deti. Ostrava 2001.
 72. Krytyka archetypowo mitograficzna i tematyczna w badaniach nad literaturą dla dzieci i młodzieży, w: Sezamie otwórz się! Z nowszych badań nad literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granicą, red. A. Baluch K. Gajda, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2001.
 73. Wzorzec księgi [w]: Wandalia Chotomistyczne, czyli rzecz o twórczości w życiu Wandy Chotomskiej, red. J. Papuzińska , Łódź 2002.
 74. Czytać w coraz większych głębiach, czyli o stylach odbiór Psalmu o nożu w plecach Tadeusza Nowaka (przedruk w: Literatura i jej okolice w dydaktyce języka polskiego, pod red. G. Wichary, Wrocław 2002.
 75. Hra v "Divce mistra hry" Krystyny Siesicke w: Slovo a obraz v komunikaci s detmi (Hra v komunikaci s detmi), Ostrava 2002.
 76. Sięgnąć do źródeł. O powieściach fantazmatycznych i agoralnych, w: Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia, pod red. J.Papuzińskiej, G. Leszczyńskiego, Warszawa 2002.
 77. Pouczanki - wiersze z morałem, "Wychowanie w przedszkolu" 2003/2.
 78. Alicji Baluch wskazówki dla czytelnikow, Katarzyna Kotowska Jeż, "Guliwer" 2003/1.
 79. Alicji Baluch wskazówki dla czytelników, Carlo Collodii Pinokio, ibidem
 80. Od Bromby do Bromby, "Guliwer" 2003/3.
 81. Teatr z niczego ... ibidem
 82. Ujęcia angelologiczne w ilustracjach książek dla dzieci i młodzieży (od loczków do łysinki), "Guliwer" 2003/4.
 83. O inicjacyjnej roli daru w baśniach, ibidem
 84. Z drewnianą kaczką na kółkach, ibidem
 85. Właściwe rozpoznanie, czyli o podstawowych problemach literatury dla dzieci, w: Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w świetle programów i potrzeb oświatowych, pod red. J. Kidy, Rzeszów 20003.
 86. O "wystarczająco dobrej matce" w Roszpunce Braci Grimmów, w: Barwy świata baśni, (Farben derMarchenwelt) pod red. U. Chęcińskiej, Szczecin 2003.
 87. Opowiadania Tytusa Czyżewskiego, w: Zbliżenia historycznoliterackie. Prace ofiarowane profesorowi Stanislawowi Burkotowi, pod red. T. Budrewicza, M. Busia, A. Gurbiela,Krakow 2003.
 88. Arteterapia według Bettelheima. O pożytecznych i cudownych....w: Sztuka w edukacji i terapii pod red M. Knapik i W. A. Sacher, Kraków 2004.
 89. Magia w literaturze i podkulturze dziecięcej ( cz.I), "Guliwer" 2004/2.
 90. Magia w literaturze i podkulturze dziecięcej ( cz.I), "Guliwer" 2004/2.
 91. Magia w literaturze i podkulturze dziecięcej (cz. II),"Guliwer" 2004/3.
 92. Pośmiej się albo popłacz nad losem bohatera, "Gazeta Wyborcza" Kraków, październik 2004.
 93. Co warto wiedzieć o literaturze dla najmłodszych, "Wychowanie w Przedszkolu"2004/9.
 94. Pośmiej się albo popłacz nad losem bohatera, "Gazeta Wyborcza" Kraków, październik 2004.
 95. Dziecięce ścieżki. Literratura dla najmłodszych, "Czas serca"2005/1 (74)
 96. O Maćku i Dorocie, czyli o topicznym przyzywaniu natury, "Kraków" 2005, 1(3)

V Recenzje, przeglądy i sprawozdania:

 1. Obroty rzeczy do rzeczy /Od Chotomskiej do Białoszewskiego/ , "Życie Literackie" 1977, nr 22, s. 6 (rec.: W. Chotomska, Od rzeczy do rzeczy, wyd. II, Warszawa 1976).
 2. Sztuka dla dziecka, "Życie Literackie" 1979, nr 22, s.13, /sprawozdanie z IV Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu/.
 3. Meblosłów dla dzieci, "Nowe książki" 1979, nr 13, s. 12-13, /rec.: J. Kulmowa, Krześlaki z rozwianą grzywą, Warszawa 1978/; Moje próżnowanie, Warszawa 1979.
 4. Teoria literatury na pierwszym miejscu, "Nowe Książki" 1979, nr 15, s.43-44 /rec.: B. Chrząstowska, Teoria literatury w szkole, Wrocław 1979/.
 5. Teoria i praktyka nauczania literatury w szkole wyższej, "Polonistyka" 1980, nr 3, s.225-226 /Sprawozdanie z konferencji Komitetu Nauki o Literaturze Polskiej PAN/.
 6. Lengren dla dzieci, "Nowe Książki" 1980, nr 4, s.84 /rec.: Z. Lengren, Małe, średnie i duże, Warszawa 1979/.
 7. Dydaktka doraźna, czyli o fraszkach ze szkolnego podwórka, "Nowe Książki" 1980, nr 11, s.20-21, /rec: I. Sikirycki, Ogródek szkolnych fraszek, Warszawa 1979; T. Gicgier, Zwierciadełka, Łódź 1979/.
 8. Czytania szkolne, czyli próba nowego podręcznika, "Nurt" 1980, nr 11, s.18-19.
 9. Literatura dla dzieci i młodzieży na forum międzynarodowym, "Nowe Książki" 1983, nr 8, s.7-9, /rec.: Nurty, konwencje, tematy, Warszawa 1983/.
 10. "Ja to ktoś inny" - o dziecku romantycznym, "Nowe Książki" 1984, nr 10, s.55-56 /rec.: A. Kubale, Dziecko romantyczne/, Szkice o literaturze, Wrocław 1984.
 11. Nowe ksiązki dla nauczycieli, "Nowe Książki" 1985, nr 4, s.95-97 / rec.: Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego, Katowice 1984; Wybrane zagadnienia literatury współczesnej, Kraków 1984.
 12. R. Jedliński, Gatunki publicystyczne w szkole średniej, Warszawa 1984.
 13. Iłłakowiczówna w roli guślarki, "Nowe Książki" 1985, nr 6, s.90-91, /rec.: K. Iłłakowiczówna, Poezje wybrane II/.
 14. Szkice o prozie dla dzieci, "Studia o sztuce dla dziecka" 1988, z.2, s.80-81 /rec.: K. Kuliczkowska, W świecie prozy dla dziecka, Warszawa 1983/.
 15. Jak rozwijają się nowe formy i tematy w poezji dla dzieci, "Nowe Książki" 1988, nr 9, s.45-46, /rec.: Antologia form i tematów, oprac. R. Waksmund, Wrocław 1987/.
 16. Dlaczego "Guliwer"?, "Polonistyka" 1992, nr 3, s. 170-171 /rec. nowego czasopisma/.
 17. Dzieciństwo - wieczna teraźniejszość (rec. Mit dzieciństwo w sztuce młodopolskiej, pod red. J. Papuzińskiej, Warszawa 1992).
 18. Najważniejsze są początki (rec. W. Żuchowska, Oswajanie ze sztuką słowa. Początki edukacji literackiej, Warszawa 1992), "Polonistyka".
 19. Sny podróże czy opowieści?, w: "Nowe Książki" 1996, nr 9 (rec.: D.Terakowska, W krainie kota).
 20. Jeszcze o Pannie Nikt, "Guliwer" 1997, nr 2 (rec.: T. Tryzna, Panna Nikt).
 21. Trzy ujęcia tematu, (rec. D. Terakowska, Tam, gdzie spadają anioły), "Guliwer" 2000, nr 6.
 22. Archetyp księgi czy przewodnika? (rec. B. Tylicka, Bohaterowie naszych książek), "Guliwer" 2000, n. 2.
 23. Teatr dla najmłodszych (rec. przedstawienia B. Ostrowickiej pt. Strychowe opowieśc)i, "Guliwer" 2000 nr 1.
 24. Czytać ciałem ( rec. D. Terakowska, Poczwarka), "Nowe Książki"2001,nr 5.

Opowiedz mi bajkę o mnie (Z prof. Alicją Baluchową rozmawia Renata Radłowska), "Wysokie Obcasy"2001, nr 40, s.44.

 1. Wielka Matka. O Astrid Lindgren, "Dziennik Polski", 2002 .
 2. Od zabawy do rozmowy(B. Ostrowicka, Świat do góry nogami, Opowieści ze starego strychu), "Nowe Książki"2002, nr 12.
 3. Dr Bogumiła Małek. Znowu wiosna..."Konspekt" 2002, nr 12.
 4. Postawić do pionu "Gazeta Wyborcza" Kraków, 2004.

VI Wywiady:

 1. Jak zwalczyć coraz powszechniejszą dziecięca niechęć do książek? Czytać razem z dzieckiem. Rozmowa z prof. Alicją Baluch, specjalizującą się w badaniu literatury dla dzieci i młodzieży,"Gazeta Krakowska" nr 248, październik 2003.
 2. Bajki-grajki, pocieszanki, fantazmaty . Rozmowa z prof. Alicją Baluch, kierowniczką Katedry Literatury dla Dzieci i Młodzieży w krakowskiej Akademii Pedagogicznej, o nowych trendach w literaturze dziecięcej i młodzieżowej, "Dziennik Polski"2004, nr 127 (18 223).
 3. Wszystko dobrze się kończy (wywiad o baśniach Andersena),"Gazeta Wyborcza" Kraków, październik 2004.

VII Twórczość literacka:

 1. Przytulanki, przemyślanki i pocieszanki, Kraków 1996.
 2. Echobajki, Kraków 2000.
 3. Narcyz to ja! Mitopeje i mitomanie literackie, Kraków 2000.
 4. Gołąbki, czyli opowiadania dla staruszków, Kraków, 2002.
 5. Kot ma psa. o i dla nastolatków, Kraków, 2002.
 6. Filozofanki dla dzieci (dobre rady na każdy krok) Kraków 2003.
 7. Bezdech,Kraków 2004.
 8. Kreska i kreska,Kraków 2005.

Działalność społeczna, pedagogiczna, charytatywna:

 • Członek kapituły Nagrody Prezydenta RP za twórczość dla dzieci i młodzieży "Sztuka Młodym" w latach 2001-1006
 • Przewodnicząca jury Festiwalu Widowisk Teatralnych dla dzieci "Na ziarnku grochu" zorganizowanego prze Nordic House z okazji 200 rocznicy urodzin Andersena.
 • Przewodnicząca jury konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży zorganizowanego przez Pałac Młodzieży w Krakowie z okazji 200 rocznicy urodzin Andersena.

Problematyka seminariów magisterskich:
Europejska literatura dla dzieci, Nauka lektury kody i style odbioru (2004/2005).

Tematy przewodów doktorskich:
dr Alicja Ungeheuer-Gołąb, Poezja dzieciństwa czyli Droga ku wrażliwości, Rzeszów 1999
dr Jakub Kozaczewski, Polska tradycja literacka w poetyce Nowej Fali, Kraków 2004
dr Małgorzata Chrobak, Zagadnienie realizmu magicznego w polskiej literaturze dla dzieci 2004

Działalność katedry projekty badawcze:

Wprowadzenie do wiedzy o literaturze dla dzieci i młodzieży (projekt słownika).
Created by fine.pl