Teodozja Rittel

Stopień naukowy:profesor zwyczajny doktor habilitowany

Stanowisko:profesor w Katedrze Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej

Zainteresowania naukowe:

językoznawstwo historyczne (problemy enklizy, złożone formy czasownika, język Elżbiety Drużbackiej), językoznawstwo ogólne (kategoria osoby, kategoria czasu, morfosyntaktyczna analiza szyku) oraz językoznawstwo stosowane. W tym ostatnim zakresie wprowadziła do obiegu naukowego autorską wersję lingwistyki stosowanej. Doprowadziła do wyodrębnienia "lingwistyki edukacyjnej", której istotę wyznaczają relacje między lingwistyką czystą a edukacją językową. Jest to subdyscyplina językoznawstwa, która bada fakty naukowe motywowane edukacyjnie i modelowane w ramach dyskursu edukacyjnego.

Ważniejsze publikacje:

 1. Szyk członów w obrębie form czasu przeszłego i trybu przypuszczającego (1975),
 2. Kategoria osoby w polskim zdaniu (1985),
 3. Podstawy lingwistyki edukacyjnej. Nabywanie i kształcenie języka (1993, 1994),
 4. Metodologia lingwistyki edukacyjnej. Rozwój języka (1994),
 5. Współredagowanie z prof. J. Ożdżyńskim:
 6. Polska terminologia logopedyczna (1994),
 7. Językowy obraz świata dzieci i młodzieży (1995),
 8. Dyskurs edukacyjny (1996), wydanie drugie poszerzone (1997),
 9. Sprawności językowe (1997),
 10. Konteksty kulturowe w dyskursie edukacyjnym (2002),
 11. Konteksty pragmatyczne i kognitywne w dyskursie edukacyjnym. Studia Logopaedica I (2006),
 12. Relewancja i redundancja w dyskursie edukacyjnym. Studia Logopaedica II, w druku,

Udział w organizacjach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze
 • Komisja Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk
 • Komisja Językoznawstwa PAN Oddz. w Krakowie
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

Tematyka seminariów magisterskich:
Język w afazji; Dziecko dyslektyczne z zaburzeniami lateralizacji w starszym wieku szkolnym; Zagadnienia mowy i języka w autyzmie. Badania porównawcze polskie i angielskie; Stan polskich badań nad lateralizacją funkcji językowych w ontogenezie; Język polski jako obcy. Akwizycja języka przez dziecko; Stan polskich badań w zakresie muzykoterapii i metafory; Dziecko dyslektyczne w akwizycji języka obcego; Hipnoterapia i logoterapia; Trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu w młodszym wieku szkolnym.

Created by fine.pl