Metodyka kształcenia uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym

TREŚCI NAUCZANIA

Program metodyki obejmuje zagadnienia ogólne, dotyczące nauczania i uczenia się upośledzonych umysłowo oraz doboru metod, form i środków dydaktycznych stosowanych w pracy z tymi osobami. Zagadnienia szczegółowe dotyczą sposobów poznawania uczniów, ich potrzeb edukacyjnych oraz planowania, organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej i prowadzenia zajęć. I tak, w odniesieniu do pierwszego etapu kształcenia zagadnienia wiążą się przede wszystkim z metodą ośrodków pracy, w przypadku następnych etapów - dotyczą integracji treści kształcenia w formie ścieżek międzyprzedmiotowych oraz bloków przedmiotowych. Program ponadto uwzględnia problematykę metodycznych rozwiązań pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo w systemie edukacji integracyjnej.

LITERATURA
  1. J. Głodkowska, Poznanie ucznia szkoły specjalnej, WSiP, Warszawa 1999.
  2. C. Kosakowski (red.), Nauczanie i wychowanie osób lekko upośledzonych umysłowo, Wydawnictwo Edukacyjne ,,Akapit", Toruń 2001.
  3. A. Kosińska, A. Polak, D. Żiżka, Uczę metodą ośrodków pracy, WSiP, Warszawa 1996.
  4. O. Likszo (red.), Elementy metodyki nauczania dzieci w klasach I-III szkoły specjalnej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, ODN, Zielona Góra 1996.
  5. A. Mikrut, J. Wyczesany, Elementy metodyki nauczania początkowego dzieci upośledzonych umysłowo, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1998.
  6. S. Sadowska (red.), Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, Wydawnictwo Edukacyjne ,,Akapit", Toruń 2006.
  7. G. Tkaczyk, Metodyka nauczania i wychowania początkowego w szkole specjalnej, Wydawnictwo UMCS, Toruń 1997.
  8. G. Tkaczyk, T. Serafin (red.), Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, MEN, Warszawa 2001.
  9. J. Wyczesany, A. Mikrut (red.), Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2002.
  10. J. Wyczesany, Nauczanie matematyki w klasach 1-3 szkoły specjalnej, WSiP, Warszawa 1991.
Instytut Matematyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 6.10.2008 (ostatnia modyfikacja: 6.11.2008)