Studium Podyplomowe Technologii Informacyjnej

I. Z historii SPTI

Studia Podyplomowe Technologii Informacyjnej zostały uruchomione w roku akad. 1999/2000. W tym też roku uzyskały w II edycji grantów MEN aprobatę Ministerstwa na ich prowadzenie w AP w Krakowie i zostały zarejestrowane jako projekt edukacyjny nr 23.3.

W latach 1999-2003 program nauczania SPTI obejmował treści z zakresu wiedzy o mediach. Od roku akademickiego 2003/2004 w programie pozostawiono tylko treści dotyczące technologii informacyjnej.

W latach 1999-2002 w SPTI uczestniczyli głównie nauczyciele różnych przedmiotów, którzy chcieli podnieść swoje kwalifikacje w zakresie stosowania technologii informacyjnej w edukacji, nauczyciele bibliotekarze, którzy rozpoczynali prace związane z komputeryzacją biblioteki oraz nauczyciele którym powierzono realizację ścieżki edukacja czytelnicza i medialna.

W roku akademickim 2003-2004 nastapiła zmiana planu SPTI związana z decyzją MENiS o konieczności przedłużenia nauki do trzech semestrów.

II. Dla kogo SPTI ?

SPTI adresowane są głównie do nauczycieli przygotowujących się do prowadzenia zajęć z technologii informacyjnej w zakresie podstawowym (na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej )

oraz dla nauczycieli prowadzących skomputeryzowaną bibliotekę szkolną lub przekształcających ją w centrum informacji multimedialnej i internetowej oraz przygotowujących się do funkcji opiekuna tego centrum.

III. Kwalifikacje absolwenta SPTI

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli , zgodnie z § 2 ust. 1 tego rozporządzenia oraz na podstawie pisma Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 marca 2003 r. skierowanego do dyrekcji IBiIN osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku innym niż informatyka, która ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła studia podyplomowe z zakresu technologii informacyjnej
 -  może prowadzić zajęcia z technologii informacyjnej w zakresie podstawowym w szkole ponadgimnazjalnej,
 - może prowadzić zajęcia z informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum
.

SPTI nie nadają uprawnień pedagogicznych do nauczania w szkole Jeżeli słuchacz SPTI ukończył studia na kierunku niepedagogicznym i nie posiada przygotowania pedagogicznego, to musi uzupełnić wykształcenie w tym zakresie.

Kwalifikacje do nauczania ścieżki edukacyjnej o nazwie edukacja czytelnicza i medialna można uzyskać podejmując Studia Podyplomowe Edukacji Czytelniczej i Medialnej prowadzone również przez IBiIN AP.

SPTI przygotowują nauczycieli-bibliotekarzy do pracy w skomputeryzowanej bibliotece szkolnej oraz wyposażają w kwalifikacje potrzebne podczas tworzenia i pracy w szkolnym centrum informacji multimedialnej i internetowej.

V. Zasady rekrutacji na SPTI

Kandydat na SPTI musi posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich.

Podania przyjmowane będą do 15 września 2006 r. .

O przyjęciu na SPTI decyduje kolejność zgłoszeń

Kraków, maj 2006