Poziom studiów:  studia III stopnia (doktoranckie)
Tryb studiów:  stacjonarny
Limit miejsc:  4

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia (lub jednolitych studiów magisterskich) posiadających dorobek artystyczny lub artystyczno-naukowy, chcących kontynuować i rozwijać swoje wykształcenie. Podstawowym celem studiów jest kształcenie wysoko kwalifikowanych specjalistów, praktyków i teoretyków w zakresie wybranego przez siebie obszaru sztuki. Uzyskany tytuł: doktor sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne.

Warunki przyjęcia:

  • posiadany tytuł magistra sztuki lub inny równorzędny,
  • posiadany, udokumentowany dorobek artystyczny (wystawy indywidualne, udział w wystawach zbiorowych) w wybranym zakresie dyscypliny sztuki piękne oraz kwalifikacje pozwalające na przygotowanie rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuki plastyczne.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest w dwóch etapach:

  • I etap – ocena dokumentacji (Komisja Rekrutacyjna bez obecności kandydata zapoznaje się ze złożoną dokumentacją i po stwierdzeniu spełniania warunków formalnych dopuszcza do II etapu),
  • II etap – egzamin.

Komisja Rekrutacyjna ocenia w skali od 0 do 5:

  • dorobek artystyczny w dyscyplinie sztuki piękne,
  • projekt artystyczno-badawczy prezentowany przez kandydata,
  • rozmowę kwalifikacyjną.

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów jest średnia ocen (z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku) wystawionych przez członków Komisji Rekrutacyjnej.