Poziom studiów:  studia III stopnia (doktoranckie)
Tryb studiów:  stacjonarny
Limit miejsc:  4

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

 1. Studia III stopnia (doktoranckie) umożliwiają uzyskanie stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biologii.
 2. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny z zakresu nauk biologicznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych, która ukończyła studia II stopnia lub jednolite magisterskie z oceną co najmniej dobry (4.0) i została zakwalifikowana przez Komisję Rekrutacyjną do przyjęcia.
 3. Kandydat na studia doktoranckie powinien dostarczyć następujące dokumenty:
  • podanie z prośbą o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do Komisji Rekrutacyjnej
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub innych równorzędnych
  • 4 zdjęcia legitymacyjne
  • kserokopię dowodu osobistego
  • kwestionariusz osobowy (wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Instytutu Biologii)
  • ankietę kandydata na studia doktoranckie (wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Instytutu Biologii)
  • opinię o uzdolnieniach i predyspozycjach do pracy naukowej kandydata sporządzoną przez samodzielnego pracownika naukowego
  • wstępną deklarację samodzielnego pracownika naukowego o gotowości podjęcia się roli opiekuna naukowego kandydata
 4. Tematyka rozpraw doktorskich może dotyczyć następujących zagadnień:
  • biologia człowieka
  • biologia molekularna i komórkowa
  • ekofaunistyka i biogeografia
  • ekologia i ochrona przyrody
  • ekotoksykologia
  • fizjologia roślin
  • fizjologia zwierząt
  • paleontologia bezkręgowców
  • parazytologia
 5. Czas trwania składania wymaganych dokumentów: 4–22 września 2017 r.
  Dokumenty przyjmuje i informacji udziela: Dziekanat Wydziału Geograficzno-Biologicznego UP, ul. Podchorążych 2, pok. 136, w godz. 12.00–14.00.
 6. Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się 27 września 2017 r. o godz. 10.00 w Instytucie Biologii UP, ul. Podchorążych 2, sala 318N.
  Warunkiem przystąpienia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest dostarczenie wymaganych dokumentów.
  Do kandydatów dodatkowo nie będą wysyłane zawiadomienia o terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 7. Sposób przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego:
  • kandydaci są zobowiązani przedstawić prezentację multimedialną w programie Power-Point (maksymalnie do 10 minut), uwzględniającą najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia naukowo-badawcze (np. wynikające z wykonanej pracy magisterskiej) oraz wstępny zarys koncepcji rozprawy doktorskiej,
  • po przedstawionej prezentacji odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem obejmująca: zagadnienia z zakresu biologii ze szczególnym uwzględnieniem specjalności, do której należy deklarowany przez kandydata temat pracy doktorskiej oraz zarys koncepcji rozprawy doktorskiej.
  Postępowanie rekrutacyjne uwzględnia ocenę: prezentacji osiągnięć naukowo-badawczych i zamierzeń badawczych, wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz możliwości realizacji proponowanej tematyki pracy doktorskiej w Instytucie Biologii UP w Krakowie.
 8. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów doktoranckich nastąpi na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, przeprowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną w trybie konkursowym i w ramach limitu miejsc. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów doktoranckich jest pozytywna ocena prezentacji osiągnięć i zamierzeń badawczych, rozmowy kwalifikacyjnej oraz możliwości realizacji proponowanej tematyki pracy doktorskiej w Instytucie Biologii UP w Krakowie.

  O wynikach postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni decyzją wydaną w trybie administracyjnym do 2 października 2017 r.

  Uroczyste rozpoczęcie studiów doktoranckich nastąpi w dniu 13 października 2017 r.