Oddział Informacji Naukowej BG UP

 

Montessori Maria

zestawienie bibliograficzne za lata 1996-2007
przygotowane przez Artura Gumułkę, Ewę Piotrowską, Ewę Tłuczek, Renatę Zając

 

Artykuły z czasopism

 1. Baran Zofia, Cyran Alfreda, Momora Zofia : Metoda Marii Montessori - historia i współczesność // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 6, s. 341-343
 2. Bednarczuk Beata : Edukacja globalna w ujęciu Marii Montessori // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2001, T. 21, s. 107 - 112
 3. Bednarczuk Beata : Formy organizacji pracy uczniów w metodzie Marii Montessori // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 4/5, s. 9-11
 4. Bednarczuk Beata : Idea "kosmicznej edukacji" Marii Montessori próbą całościowego spojrzenia na świat // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 1997, T. 18, s. 143-147
 5. Bednarczuk Beata : Jak upływa czas? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 1, s. 32-35
 6. Bednarczuk Beata : Ocena pracy dziecka według Montessori // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 7, s. 66-72
 7. Bednarczuk Beata : Poziom przystosowania szkolnego dziewięcioletnich uczniów z klasy konwencjonalnej i grupy Montessori // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. - 2000, Z. 12, s. 21-32
 8. Bednarczuk Beata : Poziom stanu i cechy lęku uczniów klas początkowych (kształconych w systemie klasowo-lekcyjnym i metodą Montessori) // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. - 2004, Vol. 17, s. 39-49
 9. Bednarczuk Beata : Psychologiczne podstawy pedagogiki Marii Montessori // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. - 2000, Vol. 13, s. 117-131
 10. Bednarczuk Beata : Teoriopoznawcze podstawy edukacji metodą Marii Montessori // Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s. 52-58
 11. Guz Sabina : Edukacja środowiskowa w szkołach Montessori // Wychowanie na co Dzień. -2004, nr 1-2, s. 3-7
 12. Guz Sabina : Kosmiczna edukacja w klasach Montessori // Życie Szkoły. - 2004, nr 1, s. 8-14
 13. Guz Sabina : Materiały sensoryczne Montessori i ich znaczenie dla rozwoju dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 5, s. 3-11
 14. Guz Sabina : Metoda Montessori a zachowania społeczne dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 9, s. 515-520
 15. Guz Sabina : Opinie współczesnych uczonych amerykańskich o metodzie Montessori // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2000, T. 20, s. 33-42
 16. Guz Sabina : Organizacja pracy uczniów w średniej szkole Montessori : na przykładzie Szkoły Woods w Houston w stanie Teksas // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 1/2, s. 3-7
 17. Guz Sabina : Przygotowanie dzieci do udziału w życiu społecznym : z doświadczeń szkoły Montessori // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 6, s. 27-31
 18. Guz Sabina : Wykorzystanie pedagogiki Montessori w kształceniu nauczycieli i edukacji dzieci w Polsce // Rocznik Edukacji Alternatywnej. - 2003, nr 1, s. 43-54
 19. Hellbrügge Theodor : Pedagogika lecznicza według Montessori jako metoda wczesnej integracji społecznej w rodzinie, przedszkolu i szkole // Zeszyty Naukowe UJ. Prace Pedagogiczne. - 1996, Z. 24, s. 21-28
 20. Johansson Margareta : Education in Maria Montessori's "prepared pedagogic environment" at Swedish universities today - a justified possibility? // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2003, T. 23, s. 51-62
 21. Kondracka Monika Mariola : Antropologiczne podstawy metody Marii Montessori // Test. - 1996, nr 3, s. 23-31
 22. Kondracka Monika Mariola : Rozwój społeczno - moralny dziecka w świetle poglądów Marii Montessori // Test. - 1996, nr 4, s. 84-92
 23. Krokowska Izabela : Moje doświadczenie ze szkołą Montessori // Auxilium Sociale. - 1999, nr 3/4, s. 204-207
 24. Kucha Ryszard : Maria Montessori : (1870-1952) : dorastanie do przyszłych zadań edukacyjnych // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 5, s. 12-18
 25. Kucha Ryszard : Maria Montessori - droga do sukcesu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 2, s. 18-23
 26. Kucha Ryszard : Rozwój pedagogiki Marii Montessori w Polsce - rys historyczny // Rocznik Edukacji Alternatywnej. - 2003, nr 1, s. 23-42
 27. Kujawska Iza : Może za rok // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 27, s. 10-11. - Spór o utworzenie gimnazjalnych klas Montessori.
 28. Ludwig Harald : Montessori-Pädagogik in Deutschland // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2003, T. 23, s. 37-49
 29. Łatacz Ewa : Edukacja językowa w ujęciu Marii Montessori jako przygotowanie do czynnego i twórczego uczestnictwa w logosferze // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. - 2001, nr 3, s. 119-131
 30. Łatacz Ewa : Pedagogika Marii Montessori - próba wykorzystania w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. - 2000, T. 11, s. 42-46
 31. Łatacz Ewa : Podobieństwa metod pedagogicznych Marii Montessori i Marii Grzegorzewskiej // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica. - 1999, [Z.] 2, s. 15-19
 32. Łatacz Ewa : Trud wychowania Marii Montessori dla cywilizacji miłości // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 1/2, s. 36-38
 33. Materniak Mieczysława : Kilka uwag o Montessoriańskim pojmowaniu wolności i dyscypliny // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Studia Neofilologiczne. - 2004, Z. 4, s. 113-117. - Materiały z I Międzynarodowej Konferencji "Modelowanie systemów kształcenia nauczycieli wobec potrzeb kooperacji europejskich instytucji edukacyjnych", Częstochowa, Złoty Potok.
 34. Matyjas Bożena : Działanie pedagogiczne (dydaktyczno-wychowawcze) na szczeblu elementarnym w poglądach i pracy Marii Montessori // Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne. - 1999, Z. 35, s. 11-24
 35. Metoda Marii Montessori - historia i współczesność / Zofia Baran [i in.] // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 6, s. 341-343
 36. Muzyczka Daria : Wychowani według metody Montessori // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 1, s. 26-30
 37. Nowak Urszula, Skopińska Danuta, Kucharzewska Grażyna : Pedagogika Marii Montessori w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych : pedagogika M. Montessori - jej "narodziny" i rozwój // Zeszyty Naukowe UJ. Prace Pedagogiczne. - 1996, Z. 26, s. 29-38
 38. Ordon Urszula : System Marii Montessori w pracy z małym dzieckiem // Prace Naukowe. Pedagogika / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - 1999/2000, Z. 8/10, s. 203-209
 39. Rabiańska Maria, Kruk Jolanta : Praca według założeń Marii Montessori // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 6, s. 348-349
 40. Rachańska Joanna : Kluczowe zadania nauczyciela w pedagogice Montessori // Rocznik Edukacji Alternatywnej. - 2003, nr 1, s. 55-60
 41. Rawska Teresa : Wychowanie religijne w pedagogice Marii Montessori - historia i współczesność // Paedagogia Christiana. - 1999, [T.] 3, s. 105-115
 42. Rozdzialik Alicja : Dziecko niepełnosprawne jako podmiot procesu nauczania w świetle pedagogiki i psychologii humanistycznej // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 2000, nr 1, s. 116-118
 43. Sierszecka Bernadeta : Cisza (milczenie) w modlitwie : refleksje na kanwie pedagogiki Marii Montessori // Katecheta. - 2004, nr 10, s. 58-64
 44. Sierszecka Bernadeta : O kształceniu zmysłów w pedagogice Marii Montessori // Katecheta. -2003, nr 5, s. 52-57
 45. Sikorska Iwona, Strzępek Beata : Jeden dzień z życia przedszkola Montessori // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 6, s. 362-367
 46. Surma Barbara : Dziecko w twórczości pedagogicznej włoskiej lekarki Marii Montessori (1870-1952) // Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. - 2004, s. 125-139
 47. Szablewska Magdalena : O pedagogice Marii Montessori i mojej szkole // Życie Szkoły. - 1999, nr 10, s. 788-790
 48. Szmytka Renata : Ćwiczenia codziennego dnia w teorii pedagogicznej Marii Montessori // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 7/8, s. 11-14
 49. Śliwerski Bogusław : Pedagogika Marii Montessori w Polsce // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 12, s. 7-9
 50. Włodarczyk Renata : Korelacja zajęć ruchowych o charakterze ogólnorozwojowym z matematyką w edukacji klasycznej i montessoriańskiej // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 6, dod. s. I-IV
 51. Zellma Anna : Wybrane elementy dydaktyczno-wychowawcze systemu edukacyjnego Marii Montessori w katechezie wczesnoszkolnej // Katecheta. - 2003, nr 5, s. 3-11
 52. Zwierzchowska Iwona : Pedagogika Marii Montessori - przyszłością dla Europy : III Międzynarodowa Konferencja Montessori-Europa // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2003, T. 23, s. 185-189 ; Toż // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 6, s. 367-368
 53. Zwierzchowska Iwona : Rozwój i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia // Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 46-49
 54. Żółtak Zofia : Idea i dorobek pedagogiczny Marii Montessori w rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 4, s. 227-229

 

Artykuły z książek

 1. Adamek Irena : Maria Montessori i jej system // W : Podstawy edukacji wczesnoszkolnej / Irena Adamek. - Kraków, 1997. - S. 146-153
 2. Badura-Strzelczyk Gabriela : Próby wykorzystania elementów pedagogiki Marii Montessori w praktyce nauczania początkowego // W : Pedagogika alternatywna - dylematy praktyki / red. Krystyna Baranowicz. - Kraków, 2000. - S. 137-140
 3. Bednarczuk Beata : Dziecko w grupie Montessori // W : Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej. T. 1 / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. - Kraków, 2003. - S. 103-110
 4. Bednarczuk Beata : Materiały rozwojowe Montessori drogą indywidualnej nauki dziecka // W : Dziecko - nauczyciel - rodzice : konteksty edukacyjne / pod red. Rafała Piwowarskiego. - Białystok, 2003. - S. 397-403
 5. Bednarczuk Beata : Modele przystosowania szkolnego uczniów z klas konwencjonalnych i grup Montessori // W : Integracja w edukacji : dylematy teorii i praktyki / pod red. Jana Jakóbowskiego, Anny Jakubowicz-Bryx. - Bydgoszcz, 2002. - S. 292-303
 6. Głodzik Beata : Idee i założenia pedagogiki Marii Montessori w odniesieniu do zreformowanego systemu oświaty w Polsce // W : Kształtowanie umiejętności wychowawczych / pod red. Teresy Sokołowskiej-Dzioby. - Lublin, 2002. - S. 123-128
 7. Guz Sabina : Metoda Marii Montessori w opiniach i badaniach współczesnych uczonych amerykańskich // W : Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych / red. nauk. Grażyna Miłkowska-Olejniczak, Kazimierz Uździcki. - Zielona Góra, 2000. - S. 423-431
 8. Guz Sabina : Metoda Montessori a przygotowanie do nauki czytania i pisania // W : Dysleksja : problem znany czy nieznany? / red. Małgorzata Kostka-Szymańska, Grażyna Krasowicz-Kupis. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2007. - S. 167-186
 9. Guz Sabina : Nauczanie - uczenie się w oddziałach Montessori w świetle obserwacji zachowań dzieci // W : Edukacja poprogresywistyczna : tom ofiarowany Profesorowi Władysławowi Puśleckiemu / pod red. Ewy Smak, Stanisławy Włoch. - Opole, 2004. - S. 91-98
 10. Guz Sabina : Znaczenie metody M. Montessori dla rozwoju społecznego dziecka // W : Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej / pod red. Marii Chodkowskiej. - Lublin, 2002. - S. 109-118
 11. Guz Sabina : Znaczenie metody Marii Montessori dla rozwoju integracji sensoryczno-motorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym // W : Edukacja przedszkolna na przełomie tysiącleci : wybrane zagadnienia / pod red. Sabiny Guz. - Warszawa, 2001. - S. 137-150
 12. Jaworska Bolesława : Wybrane koncepcje nauki całościowej : system Marii Montessori // W : Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej / Bolesława Jaworska. - Płock, 1999. - S. 31-36
 13. Jodłowska Bogusława : Idea integracji w perspektywie pedagogiki Marii Montessori // W : Idea integracji a wychowanie : ku pedagogice integralnej / pod red. Bogusławy Jodłowskiej. - Gliwice, 2004. - S. 183-188. - (Integracja - Nauczyciel - Wychowanie ; T. 1)
 14. Laska Eugenia : Współczesna idea spotkań z Marią Montessori // W : Edukacyjne obszary "głębokiej zmiany" w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok, 2005. - S. 53-63
 15. Ludwig Harald : Montessoriańska szkoła doświadczania życia społecznego : teoria i praktyka szkół ponadpodstawowych w zakresie pedagogiki Montessori // W : Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku / pod red. Bogusława Śliwerskiego. - Kraków, 2001. - (Idee, Metody, Inspiracje). - S. 521-535
 16. Ludwig Harald : "Wychowanie kosmiczne" Marii Montessori - alternatywny program wychowania i kształcenia w epoce postmodernistycznej // W : Pedagogika alternatywna - dylematy teorii / red. Bogusław Śliwerski. - Wyd. 2 zm. - Kraków, 2000. - S. 105-117
 17. Łatacz Ewa : Od szkoły średniej po uniwersytet, czyli opis przedstawionych przez Marię Montessori instytucjonalnych form kształcenia dorosłych i młodzieży // W : Pedagogika alternatywna - dylematy praktyki / red. Krystyna Baranowicz. - Kraków, 2000. - S. 51-64
 18. Metoda Marii Montessori // W : Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 3, księga 1, Myśl pedagogiczna w XX stuleciu / wybór i oprac. Stefan Wołoszyn. - Wyd. 2 zm. - Kielce, 1998. - S. 173-194
 19. Miksza Małgorzata : Miejsce Marii Montessori (1870-1952) w klasyfikacjach prądów, kierunków i ruchów pedagogicznych // W : Pedagogika alternatywna - dylematy teorii / red. Bogusław Śliwerski. - Wyd. 2 zm. - Kraków, 2000. - S. 99-104
 20. Sikorska Iwona : Komunikacja jako przekazywanie znaczeń w pedagogice Rudolfa Steinera i Marii Montessori // W : O komunikowaniu w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym / pod red. Krystyny Gąsiorek i Magdaleny Grochowalskiej. - Kraków, 2003. - (Nowoczesna Szkoła ; 10). - S. 91-102
 21. Stelmach Maria : Aktualność pedagogiki Marii Montessori // W : Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości : teoria i praktyka pdagogiczna / pod red. Jolanty Szempruch. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego. - 2006. - S. 139-146
 22. Szady Katarzyna : Podmiotowość dziecka w systemie pedagogicznym Marii Montessori // W : Problem podmiotowości człowieka w pedagogice specjalnej / pod red. Henryka Machela. - Toruń, 1997. - S. 137-143
 23. Zdybel Dorota : Klasa szkolna jako źródło doświadczeń komunikacyjnych dziecka : na przykładzie szkoły tradycyjnej i szkoły Montessori // W : Problemy edukacji lingwistycznej : teoria i praktyka edukacyjna w zmieniającej się Europie. T. 2, Różne aspekty edukacji lingwistycznej dziecka / pod red. Marii Teresy Michalewskiej i Mirosława Kisiela. - Kraków, 2002. - S. 253-263
 24. Zdybel Dorota : Obraz szkoły Montessori w świetle badań amerykańskich // W : Edukacja alternatywna : nowe teorie, modele badań i reformy / pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego. - Kraków, 2000. - S. 257-267

 

Książki

 1. Cavalletti Sofia : Potencjał duchowy dziecka : doświadczenia z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. - Kraków : Wydaw. WAM, 2001
 2. Cavalletti Sofia : Potencjał duchowy dziecka w wieku od 6 do 12 lat : opis doświadczenia. - Kraków : Wydaw. WAM, 2003
 3. Łatacz Ewa : Recepcja teorii pedagogicznej Marii Montessori w Polsce do roku 1939. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1996
 4. Łukaniuk-Quintanilla Anna : Szkoła Marii Montessori - historia i współczesność. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Espero", 1998
 5. Miksza Małgorzata : Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka. - Kraków : Impuls, 1998
 6. Miksza Małgorzata : Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2004
 7. Steenberg Ulrich : Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu. - Wyd. 2. - Kielce : "Jedność" ; Freiburg im Breisgau : "Herder", 2004
 8. Stein Barbara : Teoria i praktyka pedagogiki Marii Montessori w szkole podstawowej. - Kielce : "Jedność", 2003

 

  Powrót