Edukacja za granicą
bibliografia za lata 1996 - 2007
Autorzy: Renata Zając, Ewa Piotrowska

 Strona Główna BG/   Strona główna OIN/   Wróć do Edukacji/  Wróć do menu/

I. Opracowania ogólne:
Afryka Europa Unia Europejska

II. Edukacja na świecie:
Argentyna Australia Austria Belgia Białoruś
Brazylia Bułgaria Chiny Chorwacja Czechy
Dania Egipt Estonia Finlandia Francja
Grecja Gwatemala Hiszpania Holandia Indie
Iran Irlandia Islandia Izrael Japonia
Kanada Kenia Kuba Litwa Luksemburg
Łotwa Macedonia Meksyk Niemcy Nigeria
Norwegia Nowa Zelandia Pakistan Portugalia Rosja
RPA Rumunia Słowacja Słowenia Stany Zjednoczone
Szkocja Szwajcaria Szwecja Tanzania Tunezja
Turcja Ukraina Wenezuela Węgry Wielka Brytania
Wietnam Włochy

III. Szkolnictwo specjalne:
Australia Austria Belgia Chiny Czechy
Dania Estonia Finlandia Francja Hiszpania
Holandia Izrael Japonia Litwa Niemcy
Norwegia Rosja Rumunia Słowacja Słowenia
Stany Zjednoczone Szkocja Szwajcaria Szwecja Ukraina
Unia Europejska Węgry Wielka Brytania Włochy

I. Opracowania ogólne

Snoch Bogdan : Współczesne systemy szkolne : (przewodnik dla studentów studiów zaocznych). - Częstochowa : Wydaw. WSP, 1996

Świętochowska Urszula : Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001


Afryka

Święch Stanisław : Szkolnictwo w przemianach kulturowych Afryki Podrównikowej // Nurt SVD. – 2005, z. 4, s. 103-115

Świętochowska Urszula : Systemy edukacyjne w Czarnej Afryce : (na przykładzie Nigerii, Ghany, Kenii, Senegalu, Gabunu, Burundi) // W : Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku / Urszula Świętochowska. - Toruń, 2001. - S. 104-107

Vorbrich Ryszard : Edukacja islamska w krajach Afryki subsaharyjskiej wobec globalizacji // Forum Politologiczne. - 2006, T. 4, s. 81-105

Wrzesińska Alicja : Miasto i szkoła w procesie formowania się nowego społeczeństwa w Czarnej Afryce // Afryka, Azja, Ameryka Łacińska. - 1997, T. 74, s. 55-69

Wrzesińska Alicja : Tradycje edukacyjne w krajach Czarnego Islamu - z badań nad problemami edukacyjnymi w świecie // Edukacja. - 1999, nr 1, s. 90-106


Europa

Adamczyk Mieczysław Jerzy, Ładyżyński Andrzej : Edukacja w krajach rozwiniętych : skrypt dla studentów z pedagogiki porównawczej. - Stalowa Wola : Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, 1999

Adamska - Chudzińska Małgorzata : Refleksje nad europejskim modelem edukacji // W: Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI w. : materiały z II Ogólnopolskiej konferencji / pod red. Marii Węgrzeckiej. - Kraków, 1999. - S. 61-66

Baraniak Barbara : Pogląd na szkolnictwo średnie w wymiarze europejskim oraz rodzimym // Pedagogika Pracy. - 2000, [Nr] 37, s. 138-143

Bernardin Pascal : Machiavel nauczycielem : manipulacje w szkolnictwie : reformy czy plan zniszczenia? - Komorów : "Antyk", cop. 1997

Bogaj Andrzej : Kształcenie ogólne : między tradycją a ponowoczesnością. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000

Callan Hilary : Edukacyjne przeobrażenia w Europie i rozwój European Association for International Education // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 1999, T. 19, s. 185-191

Chmielowska Alina : Edukacja w ławce szkolnej // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 6, s. 19-20

Dywersyfikacja w szkolnictwie wyższym : uwarunkowania i perspektywy / red. nauk. Maria Wójcicka. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, 2002

Edukacja w perspektywie europejskiej na przełomie XX i XXI wieku / [red. nauk. Mirosław S. Szymański]. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych Ryki : Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania, 1999

Efektywność funkcjonowania zachodnioeuropejskich instytucji akademickich / pod red. Romana Z. Morawskiego. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 1999

Efektywność kształcenia zawodowego : kształcenie zawodowe a rynek pracy / Urszula Jeruszka (red.). - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2000. - (Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)

Europejskie perspektywy pluralizmu w oświacie / pod red. nauk. Marii Ziemskiej. - Warszawa : Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, 2000

Europejskie szkolnictwo wyższe - wspólna deklaracja europejskich ministrów edukacji, podpisana w Bolonii 19 czerwca 1999 roku / tł. z ang. Julita Jabłecka // Nauka i Szkolnictwo Wyższe. - 2000, nr 2, s. 161-163

Gmerek Tomasz : Szkolnictwo wyższe w krajach skandynawskich : (studium z pedagogiki porównawczej). - Poznań ; Gądki : Wolumin, 2005

Górniewicz Józef : Proces Boloński w systemie szkolnictwa wyższego w Europie - główne postulaty // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 12, s. 3-7

Igielska Beata : Pokochaj nas Europo // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 19 , s. 12

Jaroszewska Emilia : W sprawie międzynarodowej wymiany młodzieży // Polityka Społeczna. - 1996, nr 4, s. 28-29

Jurczak Agnieszka : Stereotyp obcego w nowej Europie // Forum Europejskie. - 2002, Nr 3, s. 52-69

Kalinowska-Witek Barbara : Szkolnictwo i edukacja w Europie na przełomie XX i XXI wieku // Nowa Szkoła. - 2000, nr 2, s. 4-8

Kawecki Michał Józef : Rodzice z krajów Europy Środkowo-Wschodniej wobec nowych wyzwań // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 10, s. 26-27

Kołaczek Bożena : Systemy edukacyjne : analiza porównawcza. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1999

Kotásek Jiři : Oświata publiczna dla wszystkich na początku XXI wieku // Prometeusz. - 2005, nr 2, s. 20-27

Kruczkowska Maria : Gdzie Jaś nie idzie do szkoły : raport UNICEF o oświacie po komunizmie // Gazeta Wyborcza. - 1998, nr 127, s. 12

Kula Ewa : Instytucjonalne współdziałanie rodziców i szkoły w Europie i w Polsce - dawniej i dziś // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 2, s. 31-36

Ławniczak Joanna : Miejsce edukacji medialnej w wybranych systemach edukacyjnych Europy - wstępna koncepcja badań // Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów. – 2004, Z. 8, s. 131-139

Mach Zdzisław : Dlaczego trzeba uczyć o Europie? // Forum Europejskie. - 2002, Nr 3, s. 7-10

Małecka-Fabiś Małgorzata , Małecki Henryk : Edukacja w Europie // Forum Edukacyjne Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki. – 2005, Nr 2, s. 62-70

Mitter Wolfgang : Drogi reformy szkolnej w europejskiej perspektywie // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1999, nr 2, s. 131-145

Modele szkolnictwa wyższego : biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu / [red. Justyna Osiecka, Andrzej Chodyra]. - Warszawa : Kancelaria Sejmu, 2000. - (Konferencje i Seminaria / Biuro Studiów i Ekspertyz ; 1)

Możliwości wzbogacania dydaktyczno-wychowawczej pracy nauczyciela europejskimi wzorami : (materiały na sympozjum) / Katedra Dydaktyki Uniwersytetu Łódzkiego przy współpracy Unii Europejskich Federalistów - Polska. - Łódź : Wydaw. UŁ, 1996

Nowe uwarunkowania edukacji szkolnej / pod red. Stefana M. Kwiatkowskiego. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1997

Pałucka Renata : Międzynarodowa współpraca szkół // Kronika Wielkopolski. - 2005, nr 2, s. 163-165

Parzęcki Ryszard : Edukacja i poradnictwo zawodowe w wybranych krajach europejskich. - Słupsk : Wydaw. Uczelniane WSP, 1996

Parzęcki Ryszard : Podstawy wiedzy o edukacji i poradnictwie zawodowym. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 1999

Pomykało Wojciech : Problemy kształtowania europejskiej przestrzeni edukacyjnej // Prometeusz. - 2004, nr 1, s. 45-51. - Materiały z konferencji międzynarodowej "Zmieniająca się Europa", Warszawa.

Putkiewicz Elżbieta : Kształcenie nauczycieli w Europie - przegląd koncepcji // W: Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się świata / red. nauk. Alicja Siemak-Tylikowska, Henryka Kwiatkowska, Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa, 1998. - S. 345 - 351

Runiewicz-Jasińska Renata : Systemy oświatowe państw nadbałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii). - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002

Sawicka-Wilgusiak Sabina : Różnice programowe w europejskich szkołach średnich // Nowa Szkoła. - 1999, nr 3, s. 37-41

Schuster Hermann Josef : Jakiej edukacji potrzebuje Europa? // Polonistyka. - 2002, nr 4, s. 196-200

Sobecki Władysław : Kształcenie zawodowe w Europie // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 4, s. 50-53

Sobecki Władysław : Szkolnictwo zawodowe w zmieniającej się Europie // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 5, s. 49-52

Strużyna Krystyna : Edukacyjny szczyt // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 44, s. 5

Systemy, jakość i standardy kształcenia zawodowego / pod red. Henryka Bednarczyka. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji ; Warszawa : "Edukacja i Praca", 1997. - (Biblioteka Pedagogiki Pracy)

Szoszkiewicz Andrzej : Szkoła europejska : jak studiować w całej Europie i zachować ciągłość nauki // Wprost . - 2000, nr 21, s. 32-33

Śliwa Beata : Systemy edukacyjne krajów Europy Środkowej i Wschodniej // Nowa Szkoła. - 2002, nr 7, s. 49-54

Śliwerski Bogusław : Autonomia szkół w Europie // Nowa Szkoła. - 2000, nr 2, s. 45-53

Tchorzewski Andrzej M. : Uwarunkowania i kreatorzy reform edukacyjnych // Edukacja. - 2002, nr 1, s. 5-15

Wesołowska Eugenia Anna : Unifikacja (wymagań) a autonomia (realizacji) procesów edukacyjnych w krajach europejskich // Edukacja Dorosłych. - 1999, nr 2, s. 39-47

Wiercińska Izabella : Trendy w zarządzaniu oświatą i szkolnictwem w Europie Zachodniej // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - 1998, T. 5, s. 197-202

Wiśniewska-Paź Barbara : Tendencje prywatyzacyjne w obszarze edukacji w wybranych krajach Europy // Kultura i 
Edukacja. - 2005, nr 3, s. 7-21

Wnuk-Lipińska Elżbieta : Kryzys uniwersytetu jako instytucji edukacyjnej w krajach Europy Zachodniej // Zarządzanie i Edukacja. - 1998, nr 1, s. 101-113 ; Toż // Nauka i Szkolnictwo Wyższe. - 1997, Nr 10, s. 14-22

Woynarowska Barbara, Stępniak Katarzuyna : Ewolucja koncepcji o modelu szkoły promującej zdrowie w Europie // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 12, s. 3-7

Współczesne trendy i koncepcje w zarządzaniu oświatą : antologia. 1 / pod red. Danuty Elsner. - [Radom : Instytut Technologii Eksploatacji], cop. 1997

Zawadowska Janina : Opieka pozalekcyjna w Europie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 1, s. 48-49, 60

Zewnętrzne zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym : mechanizmy, procedury, narzędzia / pod red. Marii Wójcickiej i Jolanty Urbanikowej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, 2001

Zielińska Anna : Koncepcja szkolnictwa niepublicznego w wybranych krajach europejskich // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1996, nr 2, s. 213-221

Zybert Elżbieta Barbara : Edukacja i informacja edukacyjna we współczesnej Europie // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 1997, nr 1, s. 41-51


Unia Europejska

Amankowicz Anna, Starowieyska Natalia : Bliżej Europy. - Łódź : Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Łódzkiego, 2001

Auleytner Julian : Polityka edukacyjna w Unii Europejskiej // W : Ekonomia, polityka, społeczeństwo / pod red. Adama Kubowa, Tadeusza Michalczyka, Janusza Słodczyka. - Opole, 2001. - S. 305-315

Bąbel Przemysław, Trusz Sławomir : Polak czy Europejczyk? : edukacja w zjednoczonej Europie // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 1, s. 7-16

Berlińska Anna : Koncepcja "Language Awareness" a pedagogika językowa // W: O narodowy i europejski wymiar edukacji literackiej i językowej / pod red. Mariana Sinicy. - Zielona Góra, 1996. - S. 177-184

Bernardin Pascal : Unia Europejska - rewolucja w edukacji czyli Machiavel nauczycielem. - Wyd. 2. - Komorów : "Antyk", [2002]

Bielicki Eugeniusz : Kierunki rozwoju systemów edukacji w krajach Unii Europejskiej // Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - 2006, R. 1, nr 1, s. 9-14

Bliżej Unii Europejskiej : oświata w UE // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 1, s. 27-29

Bogaj Andrzej : Priorytety współczesnych reform oświatowych a wizja przyszłości : (perspektywa europejska) // Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne. - 2000, T. 13, s. 11-21

Bogaj Andrzej : Reforma kształcenia ogólnego - rzeczywistość i perspektywy // W : Strategie reform oświatowych w Polsce na tle porównawczym / red. Irena Wojnar [et al.]. - Warszawa, 1999. - S. 127-143

Bogusz Lidia : Główne tendencje przeobrażeń organizacyjno-programowych w szkolnictwie europejskim w latach 1989-1999 // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2001, T. 21, s. 45-62

Brix Emil : Oświata i kultura w Unii Europejskiej // Dziś. - 2003, nr 5, s. 53-58

Budzisz Bolesław : Europejski wymiar edukacji // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie. - 2001, Z. 6, s. 7-15

Chmielecka Ewa, Kraśniewski Andrzej, Woźnicki Jerzy : Korzyści i koszty związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w sferze szkolnictwa wyższego. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003

Czwartos Barbara, Kozieł Renata : Polityka edukacyjna UE jako przyczynek do rozwoju społeczeństwa kognitywnego // Neofilolog. - 2006, Nr 28, s. 40-52

Czy nasza szkoła jest dobra? / John MacBeath [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003. – (Szkoła Dziś i Jutro)

Czy nasza szkoła jest dobra? / John MacBeath [et al.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2004]. – (Szkoła Dziś i Jutro)

Czy nasza szkoła jest dobra? / John MacBeath [et al.]. – Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2005]. – (Szkoła Dziś i Jutro)

Dekada reform w kształceniu obowiązkowym w Unii Europejskiej : (1984-94) / Eurydice. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 1999

Denek Kazimierz : Cele edukacji europejskiej // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). - 2005, nr 1/2, s. 6-14

Denek Kazimierz : Społeczeństwo informacyjne a edukacja // Studia Edukacyjne. – 2004, Nr 6, s. 15-35

Dyrektorzy szkół w Unii Europejskiej / Eurydice. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, [1999]

Dzierzgowska Irena : Edukacyjna podróż po Europie // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s. 29-32

Dziewulak Dobromir : Systemy szkolne Unii Europejskiej. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Żak, 1997

Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i integracji europejskiej / Stefan Kwiatkowski (red.). - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001

Efektywność funkcjonowania zachodnioeuropejskich instytucji akademickich / pod red. Romana Z. Morawskiego. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 1999

Fic Maria : European Credit Transfer System we współpracy między uczelniami // W : Zarządzanie i finansowanie w systemie edukacji w Polsce a integracja z Unią Europejską / red. nauk. Daniel Fic. - Zielona Góra, 1999. - S. 47-62

Fic Maria, Fic Daniel : Problemy internacjonalizacji systemów edukacji w perspektywie integracji z Unią Europejską // W : Zarządzanie i finansowanie w systemie edukacji w Polsce a integracja z Unią Europejską / red. nauk. Daniel Fic. - Zielona Góra, 1999. - S. 11-18

Gerlach Ryszard : Dylematy kształcenia zawodowego w Polsce na tle porównawczym // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. - 2001, [T.] 3, s. 179-191

Głębicka Katarzyna : Educational policy of the European Union // Res Humanae. - 1997, [Vol.] 5, s. 57-66

Głogosz Dorota : Instytucje opieki nad dzieckiem w krajach Unii Europejskiej : wskazania dla Polski // Polityka Społeczna. - 2004, nr 9, s. 21-26

Górawski Jan : Infrastruktura edukacyjna w Unii Europejskiej i w Polsce // Słupskie Studia Regionalne. - 2001, Z. 5, s. 13-38

Grzankowski Sławomir, Tomczak Marek : Europejskiej integracji oświatowej blaski, cienie, perspektywy // Edukacja Dorosłych (Toruń). - 1998, nr 1, s. 101-122

Grześkowiak Alicja, Stanimir Agnieszka : Analiza porównawcza systemów edukacji krajów Unii Europejskiej i Polski // Ekonometria. – 2005, Nr 15, s. 204-219

Grzywa-Bilkiewicz Agnieszka : Polityka oświatowa Unii Europejskiej // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2002, T. 22, s. 11-20

Guz Sabina : Wychowanie przedszkolne w wybranych krajach wysoko rozwiniętych // W : Realia i perspektywy reform oświatowych / pod red. Andrzeja Bogaja. - Warszawa, 1997. - S. 149-166

Haligowski Ludwik, Wojciechowski Tadeusz : Szkolnictwo wyższe w Polsce na progu integracji z Unią Europejską (2000-2004). - Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa, 2005

Hildebrandt Dobrochna : Społeczne konsekwencje globalizacji a polityka Unii Europejskiej - edukacja wobec zagrożeń współczesności // Przegląd Bydgoski. - 2004, R. 15, s. 45-59

Homplewicz Janusz : Wyzwania pedagogiczne wobec perspektyw integracji europejskich. - Rzeszów : Wydaw. WSP, 1998

Hybel Dariusz : Ich szkoła w Unii Europejskiej // Najwyższy Czas. - 2003, nr 8, s. VII-VIII

Hybel Dariusz : Unijny ekumenizm kulturalno-oświatowy // Najwyższy Czas. - 2003, nr 50, s. X-XI

Jabłoński Leszek : Przygoda z Comeniusem // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 18, s. 5

Jackowski Stefan, Krauze Tadeusz : Systemy punktacji jako narzędzie konstrukcji programów studiów i oceny postępów studenta w uczelniach amerykańskich oraz w programie SOCRATES/ERASMUS // Nauka i Szkolnictwo Wyższe. - 1998, Nr 12, s. 50-61

Janowski Andrzej : Tendencje oświatowe w rozwiniętych krajach Zachodu // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2002, nr 2, s. 6-11

Juszczyk Stanisław : Technologie informatyczne w edukacji krajów Unii Europejskiej // W : Komunikacja człowieka z mediami / Stanisław Juszczyk. - Katowice, 1998. - S. 100-105

Kabaj Mieczysław : Polska nie jest "wyspą edukacyjną" // Oświata i Wychowanie. - 2006, nr 1, s. 1-9

Kaczor Stanisław : Doskonalenie systemów edukacyjnych w krajach Unii Europejskiej // Pedagogika Pracy. - 1999, [Nr] 35, s. 161-167

Kaczor Stanisław : Działalność UE na rzecz edukacji // Pedagogika Pracy. - 1998, [Nr] 32, s. 173-178

Kaczor Stanisław : Groupe de reflexion sur education et la formation : rapport accomplir Europe par education et la formation : Commision Europ(enne // Pedagogika Pracy. - 1997, [Nr] 31, s. 177-180

Kaczor Stanisław : Kształcenie zawodowe w krajach rozwiniętych // W : Realia i perspektywy reform oświatowych / pod red. Andrzeja Bogaja. - Warszawa, 1997. - S. 245-254

Kamińska Krystyna : Edukacja początkowa w krajach Unii Europejskiej // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 2, s. 39-43

Kamińska Krystyna : Szkolnictwo podstawowe w krajach Unii Europejskiej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 7, s. 404-408

Kasperska Magdalena : Podstawowe uregulowania Procesu Bolońskiego : Bolonia - Praga - Berlin // Roczniki Naukowe. Seria A, Miscellanea / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. – 2004, T. 2, s. 85-96

Koćwin Lesław : Ekonomia i politologia w systemie edukacji europejskiej // W : Zarządzanie i finansowanie w systemie edukacji w Polsce a integracja z Unią Europejską / red. nauk. Daniel Fic. - Zielona Góra, 1999. - S. 19-36

Kołaczek Bożena : Koncepcje edukacyjne w krajach Unii Europejskiej // Zarządzanie i Edukacja. - 1998, nr 4/5, s. 7-19

Kołaczek Bożena : Struktury edukacyjne w krajach Unii Europejskiej // Polityka Społeczna. - 2000, nr 10, s. 21-23

Krajewski Mirosław : Europejski obszar szkolnictwa wyższego : wyzwania i zagrożenia. - Płock : "Novum", 2004

Kształcenie prozawodowe i zawodowe w kontekście integracji Europy / pod red. Ryszarda Gerlacha. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002

Kubiak Mirosław : Telematyka w edukacji i szkoleniu : aktualna sytuacja w krajach Unii Europejskiej // Szkoła Zawodowa. - 1997, nr 6, s. 18-19

Kucha Ryszard : Wychowanie przedszkolne w polityce edukacyjnej krajów Unii Europejskiej // W : Edukacja przedszkolna na przełomie tysiącleci / pod red. Sabiny Guz. - Warszawa, 2001. - S. 13-23

Kula Ewa : Nauczyciel we współczesnej Europie w świetle międzynarodowych badań i raportów edukacyjnych // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 1, s. 23-28

Kwiatkowska Henryka : Zmiany w sposobach uczenia się człowieka a reformowanie systemów edukacyjnych // W : Strategie reform oświatowych w Polsce na tle porównawczym / red. Irena Wojnar [et al.]. - Warszawa, 1999. - S. 224-243

Kwiatkowski Stefan M. : Europejski kontekst rozwoju kształcenia zawodowego // Szkoła Zawodowa. - 1998, nr 4, s. 3-8

Kwiatkowski Stefan M. : SMART nowy etap współpracy w ramach programu PHARE // W : Z problematyki pedagogiki porównawczej / pod red. Wiktora Rabczuka. - Warszawa, 1998. - S. 75-81

Łysek Jan : Szkoły europejskie i... europejskie szkoły // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 3/4, s. 11-19

Marzec Danuta : Przeobrażenia społeczne a nowe wyzwania edukacji zawodowej // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. - 2001, [T.] 3, s. 103-111

Mazińska Magdalena : Polityka edukacyjna Unii Europejskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. – (Biblioteczka Dobrego Nauczyciela)

Mazińska Magdalena : Polityka edukacyjna Unii Europejskiej - od Traktatu z Maastricht do Strategii Lizbońskiej // Przegląd Europejski. - 2004, nr 2, s. 47-56

Miłoszewska Anna : W Europie lepiej liczą // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 13, s. 6-7

Mosakowski Ryszard : Szkolnictwo wyższe w krajach Unii Europejskiej : stan obecny i planowane reformy / Ryszard Mosakowski. - Gdańsk : Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2002

Muszyński Jerzy : Edukacja wobec wyzwań cywilizacyjnych nowego stulecia // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie. - 2001, nr 2, s. 19-34

Noga Marian : Badania i edukacja w świetle rozszerzenia Unii Europejskiej a Deklaracja Bolońska // Zbliżenia Polska-Niemcy. - 2004, [nr] 2/3, s. 120-122

Pachociński Ryszard : Badania nad edukacją nauczycieli w krajach UE // W : Zarys pedagogiki porównawczej / Ryszard Pachociński. - Warszawa, 1998. - S. 92-114

Pachociński Ryszard : Globalne strategie reform oświatowych : perspektywy i zagrożenia // W : Strategie reform oświatowych w Polsce na tle porównawczym / red. Irena Wojnar [et al.]. - Warszawa, 1999. - S. 188-203

Pachociński Ryszard : Kształcenie nauczycieli w państwach Unii Europejskiej // Społeczeństwo Otwarte. - 1998, nr 2, s. 22-27

Pachociński Ryszard : Kształcenie wstępne nauczycieli // W : Zarys pedagogiki porównawczej / Ryszard Pachociński. - Warszawa, 1998. - S. 104-114

Paszkowska-Rogacz Anna : Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów Unii Europejskiej : ze szczególnym uwzględnieniem Irlandii i Danii / Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2001

Pawłowski Krzysztof : Społeczeństwo wiedzy - szansa dla Polski. - Kraków : "Znak", 2004

Perkowski Maciej, Szczepankowski Robert : Unia Europejska wobec edukacji // W : Integracja europejska : wprowadzenie / pod red. Macieja Perkowskiego. - Warszawa, 2002. - S. 326-335

Pękowska Marzena : Kształcenie i dokształcanie nauczycieli w krajach Unii Europejskiej // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 1, s. 29-35

Pieczywok Andrzej : Przykładowe programy i projekty edukacyjne Unii Europejskiej // Edukacja Dorosłych. - 1998, nr 3, s. 97-110

Piotrowski Marian : Socrates - program Unii Europejskiej //Edukacja Dorosłych (Radom). - 1998, nr 3, s. 103-106

Piskorska Grażyna : Priorytety polityki edukacyjnej Unii Europejskiej // Zeszyty Naukowe. Pedagogia / Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania. – 2004, Nr 4, s. 113-115

Poczęsna Janina : Uwarunkowania i założenia europejskiej polityki edukacyjnej // Pedagogika Pracy. - 1999, [Nr] 34, s. 121-126

Polskie szkolnictwo wyższe w procesie budowania Europejskiego Społeczeństwa Wiedzy : międzynarodowa konferencja, Wrocław 16-17 listopada 2001 r. / pod red. Grażyny Światowy. - Wrocław : "Continuo", 2001. - (Konferencje / Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)

Potworowski Jan : Do Unii bez kompleksów // Matematyka. - 2004, nr 4, s. 4-8

Przez edukację do Unii Europejskiej : poradnik dla ubiegających się o stypendia lub przyjęcie na studia w państwach Unii Europejskiej / [tekst i oprac. Magdalena Skrzypek i Katarzyna Szłapka]. - Koszalin : Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, 2002. - (Poradniki / Regionalne Centrum Informacji Europejskiej)

Rabczuk Wiktor : Czy Unia Europejska dąży do ujednolicenia systemów szkolnych // Zarządzanie i Edukacja. - 2001, nr 3, s. 91-104

Rabczuk Wiktor : Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy w krajach Unii Europejskiej // W : Nowe uwarunkowania edukacji szkolnej / red. Stefana M. Kwiatkowskiego. - Warszawa, 1997. - S. 4-25

Rabczuk Wiktor : Międzykulturowość a polityka edukacyjna Unii Europejskiej wobec Cyganów // W : Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie / pod red. Tadeusza Lewowickiego. - Katowice, 2000. - S. 79-89

Rabczuk Wiktor : Mniejszości narodowe i etniczne a problem standardów edukacyjnych w Unii Europejskiej // W : Oświata etniczna w Europie Środkowej / pod red. Zenona Jasińskiego, Tadeusza Lewowickiego. - Opole, 2001. - S. 25-37

Rabczuk Wiktor : Niespełnione nadzieje i nowe wyzwania edukacyjne // W : Wychowanie dzieci i młodzieży na przełomie tysiącleci / pod red. Antoniego Rumińskiego i Mirosława Szymańskiego. - Kraków, 1998. - S. 7-20

Rabczuk Wiktor : Polityka edukacyjna Unii Europejskiej wobec mniejszości narodowych i etnicznych // W : Z problematyki pedagogiki porównawczej / pod red. Wiktora Rabczuka. - Warszawa, 1998. - S. 83-98

Rabczuk Wiktor : Strategiczne cele edukacji w świetle Raportu J. Delorsa i Białej Księgi Unii Europejskiej // W : Edukacja w świecie współczesnym / pod red. Romana Lepperta. - Kraków, 2000. - S. 321-336

Rabczuk Wiktor : Teoretyczne i praktyczne aspekty europejskiego wymiaru edukacji w polityce edukacyjnej Unii Europejskiej // W : O narodowy i europejski wymiar edukacji literackiej i językowej / pod red. Mariana Sinicy. - Zielona Góra, 1996. - S. 6-19

Rabczuk Wiktor : Z działalności wydawniczej Krajowego Biura EURYDICE : edukacja w krajach Unii Europejskiej // Oświatowiec. - 1999, nr 4, s. 43-49

Rady konsultacyjne i inne formy społecznego uczestnictwa w edukacji w Unii Europejskiej / Eurydice. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 1999

Rola rodziców w systemach edukacyjnych Unii Europejskiej / Eurydice. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, [1999]

Ryś Jan : Aktualne problemy integracji szkolnej dzieci imigrantów w państwach Unii Europejskiej // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Institutionem et Educationem Pertinentia. - 2005, [Nr] 1, s. 77-87

Sayer John : O autonomii szkoły i odpowiedzialności // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 10, s. 3-6

Stajszczyk Magdalena : Programy edukacyjne Unii Europejskiej // Kultura i Edukacja. - 1999, nr 2/3, s. 8-16

Stawiński Wiesław : Edukacja przyrodnicza w krajach Unii Europejskiej i w Polsce //Edukacja. - 1997, nr 2, s. 30-40

Stochmiałek Jerzy : Współpraca edukacyjna i badawcza w programach Unii Europejskiej // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, [nr] 2, s. 30-40

Struktury systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej / Komisja Europejska. - Warszawa : Krajowe Biuro EURYDICE, 1998

Suwiński Eugeniusz : Europejski wymiar polskiej edukacji. - Łysomice : "Temat", 2002

Szanse i bariery w kształceniu młodzieży w Polsce i krajach Unii Europejskiej : materiały z III Międzynarodowego Kongresu "Młodzież ku Zjednoczonej Europie" / pod red. Henryka Szczerbińskiego. - Białystok ; Warszawa : WSE, 2002

Szkolnictwo średnie w Unii Europejskiej : struktury, organizacja i administracja / Eurydice. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 1999

Śliwerski Bogusław : Europejskie Forum o Wolność w Oświacie // W : Jak zmieniać szkołę? / Bogusław Śliwerski. - Kraków, 1998. - S. 85-91

Śnieżyński Marian : Edukacyjne zadania i wyzwania w dobie integrującej się Europy // Nowa Szkoła. - 2003, nr 4, s. 6-10

Świątnicka Iwona : Formy kształcenia i programy Unii Europejskiej : (wybrane zagadnienia) // W : Kultura polska a Unia Europejska / pod red. Krystyny Moczurek-Łopacińskiej. - Warszawa, 1998. - S. 92-101

Tadeusiewicz Grażyna : Edukacja w Europie : szkoła, nauczyciel, doradztwo zawodowe. - Warszawa ; Łódź : Wydaw. Naukowe PWN, 1997

Tourdanov Dimco-Christov : Polityka edukacyjna Unii Europejskiej : wspólna polityka edukacyjna, czy współpraca w polityce edukacyjnej? // Społeczeństwo i Polityka. - 2006, nr 2, s. 60-65

Tyrała PaweL : Rola edukacji rynkowej w procesie integracji Polski z Unią Europejską // Prace Naukowe Profesjonalnej Szkoły Biznesu - Szkoły Wyższej w Krakowie. - 1999, Nr 4/5, s. 23-46

Walkiewicz Elżbieta : Prawo europejskie a założenia polityki edukacyjnej Unii Europejskiej // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 9, s. 48-49

Wankiewicz-Heise Anna, Joraś Monika, Obidniak Dorota : Polityka oświatowa Unii Europejskiej : przewodnik // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 21, dod. s. 1-45

Wasilewska Lidia : Udział rodziców w realizacji polityki edukacyjnej w krajach Unii Europejskiej // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 10, s. 33-34

Winiarska Marta : Z "Sokratesem" i "Leonardem" do Europy // Nowa Szkoła. - 1997, nr 2, s. 40-41

Właszczuk Hanna : Finansowanie szkolnictwa wyższego w wybranych krajach Unii Europejskiej // Zeszyt Naukowy / Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. – 2004, Nr 9, s. 172-180

Włodarczyk Mariusz : Edukacja polska na tle reform oświatowych na świecie // Społeczeństwo i Polityka. - 2004, nr 1, s. 121-124

Woźniak Mieczysław Arkadiusz : Integracja europejska - szansa czy zagrożenie dla kultury narodowej // Studia Pedagogiczno-Artystyczne. – 2004, T. 4, s. 285-290

Wyzwania edukacyjne na progu wejścia Polski do Unii Europejskiej / pod red. Józefa Kwapiszewskiego i Henryka Porożyńskiego. - Słupsk : Katedra Filozofii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2004

Zalewski Piotr : Szkolny "problem naukowy" // Sprawy Nauki. - 1996, nr 5, s. 13-15

Zaniewski Zbigniew : Edukacja wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego // Oświatowiec. - 1998, [nr] 1, s. 28-38

Zapewnienie jakości kształcenia w szkole wyższej : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Lisieckiej. - Katowice : Wydaw. Uczelniane AE, 2001. - (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach)

Zapewnienie jakości w kształtowaniu kwalifikacji zawodowych / pod red. Mariana Piotrowskiego. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 1999. - (Biblioteka Pedagogiki Pracy)

Zasępa Tadeusz : Priorytet szkolnictwa wyższego w europejskim społeczeństwie wiedzy // W : Internet 2000 : prawo - ekonomia - kultura / pod red. Ryszarda Skubisza. - Lublin, 2000. - S. 223-236

Zaufal Krystyna, Wesołowska Halina : O zarządzaniu w oświacie i projektach edukacyjnych // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 50-52

Zybert Elżbieta Barbara : Edukacja i informacja edukacyjna we współczesnej Europie // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 1997, nr 1, s. 41-51


II. Edukacja na świecie:

 

Argentyna

Gurnik Grażyna : Oświatowe tango - reformowanie edukacji po argentyńsku // Edukacja. - 2002, nr 4, s. 91-96


Australia

Bińczycka Jadwiga : Australijskie refleksje // Nowa Szkoła. - 1996, nr 9, s. 32-37

Lackowski Jerzy : Tak uczą Anglosasi // Nowe Państwo. - 2006, nr 2, s. 10-13

Łacek Marianna : Kształcenie językowej biegłości : założenia - programy - praktyka w szkołach Nowej Południowej Walii // Nowa Polszczyzna. - 1998, nr 1, s. 39-47

Łacek Marianna : Lektura w australijskiej szkole // Nowa Polszczyzna. - 1997, nr 5, s. 40-44

Łacek Marianna : Matura z języka angielskiego w szkołach Nowej Południowej Walii // Nowa Polszczyzna. – 2005, nr 1, s. 3-8

Łacek Marianna : Od tekstu do tekstu // Nowa Polszczyzna. - 2000, nr 4, s. 32-37. - O nauczaniu j. angielskiego w australijskiej szkole

Łacek Marianna : Sprawa ocen i egzaminów w szkołach Nowej Południowej Walii // Nowa Polszczyzna. - 1998, nr 4, s. 37-46

Łacek Marianna : Ścieżki międzyprzedmiotowe po australijsku // Nowa Polszczyzna. – 2004, nr 3-4, s. 62-64

Neczaj Roksana : System edukacyjny w Australii // Rocznik Andragogiczny. - 2004, s. 143-158

Pachociński Ryszard : Reforma oświatowa w Australii // W : Strategie reform oświatowych na świecie : szkolnictwo podstawowe i średnie / Ryszard Pachociński. - Warszawa, 2003. S. 145-149

Potulicka Eugenia : Przemiany edukacji w Australii na tle reform w krajach anglosaskich // Studia Edukacyjne. - 2000, Nr 5, s. 203-226

Smolicz Jerzy J. : Polskie rodziny i australijska szkoła : zderzenie wartości // Studia Polonijne. - 1996. T. 17, s. 7-44

Smolicz Jerzy Jarosław, Secombe Margaret J. : Asymilacja czy pluralizm? : zmiany w polityce edukacyjnej w zakresie nauczania języków mniejszości narodowych w Australii // Kultura i Społeczeństwo. – 2004, nr 3, s. 41-60

Sobecki Władysław : "Szkoły przyszłości" // Nowa Szkoła. - 1999, nr 4, s. 49-51


Austria

Austria // W : Struktury systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej / Komisja Europejska. - Warszawa, 1998. - S. 333-363

Baran Zbigniew : Przedszkola w Austrii // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 9, s. 530-532

Domej Theodor : Szkoła a grupy narodowościowe w Austrii // W : Oświata etniczna w Europie Środkowej / pod red. Zenona Jasińskiego, Tadeusza Lewowickiego. - Opole, 2001. - S. 75-94

Dziewulak Dobromir : Austria // W : Systemy szkolne Unii Europejskiej / Dobromir Dziewulak. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa, 1997. - S. 37-44

Dziewulak Dobromir : Austriacki system szkolnictwa // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. nauk. i przewodniczący kom. red. Tadeusz Pilch. - Warszawa, 2003. - S. 229-232

Kaczmarczyk Hanna : Polska szkoła // Życie Szkoły. -2005, nr 5, s. 46-51

Kraszewski Krzysztof : Elementarna edukacja techniczna w Austrii i RFN // W : Elementarna edukacja techniczna w przedszkolach i klasach I-III / pod red. Krzysztofa Kraszewskiego. - Kraków, [1998]. - S. 29-38

Lisicki Tomasz, Wilk Barbara : Wychowanie fizyczne w szkołach prywatnych w Austrii // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1996, nr 4, s. 156-159

Lubojemska Barbara : System szkolnictwa podstawowego i średniego w Austrii // Kwartalnik Edukacyjny. - 2002, nr 2, s. 3-18

Parzęcki Ryszard : [Edukacja zawodowa] // W : Edukacja i poradnictwo zawodowe w wybranych krajach europejskich / Ryszard Parzęcki. - Słupsk, 1996. - S. 7-18

Śliwerski Bogusław : Austriacka diagnoza i projekt współpracy szkoły z rodzicami // W : Jak zmieniać szkołę? / Bogusław Śliwerski. - Kraków, 1998. - S. 117-122

Wiśniewska Barbara : Zasady oraz praktyka funkcjonowania przykładowych ośrodków edukacji niepublicznej w Europie Zachodniej (Szwajcaria, Austria, Niemcy) : opracowanie wyników badań // Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia. - 1998, Nr 25, s. 201-219


Belgia

Belgia // W : Struktury systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej / Komisja Europejska. - Warszawa, 1998. - S. 9-61

Dziewulak Dobromir : Belgia // W : Systemy szkolne Unii Europejskiej / Dobromir Dziewulak. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa, 1997. - S. 44-49

Dziewulak Dobromir : Belgijski system szkolny // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. nauk. i przewodniczący kom. red. Tadeusz Pilch. - Warszawa, 2003. - S. 329-331

Młodzikowska Bogusława : Edukacja w Belgii // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 9, s. 30-32

Nowicki Marek Antoni : Dwujęzyczni rodzice i ograniczenia dla ich dzieci // Rzeczpospolita. - 1996, nr 31, s. 15

Szecówka Adam : Specyfika i trendy edukacji w Belgii // Nowa Szkoła. - 1996, nr 8, s. 40-44

Zaufal Krystyna : O Belgii i jej oświacie // Hejnał Oświatowy. - 1998, nr 2, s. 4-6

Żukowska Edyta, Kułak-Pełka Jadwiga : Belgijski system oświaty // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 11, s. 27-28


Białoruś

Jackiewicz Siergiej : Białoruski system szkolny // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. nauk. i przewodniczący kom. red. Tadeusz Pilch. - Warszawa, 2003. - S. 358-361

Kraucevič Aljaksandr : Struktura systemu edukacyjnego Republiki Białoruś // Kultura i Edukacja. - 1998, nr 2, s. 89-90

Strashev Vasilij L. : Główne tendencje edukacji na etapie przechodzenia do społeczeństwa postindustrialnego : na przykładzie republiki Białorusi // W : Edukacyjne wyzwania w krajach postkomunistycznych : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kraków 10-11 maja 2002 roku / pod red. Krzysztofa Polaka, Bronisława Urbana. - Kraków, 2003. - S. 153-158

Wróblewska Walentyna : Aspiracje edukacyjne Białorusi // Test. - 1996, nr 1, s. 103-105


Brazylia

Klibzio Natalia : Brazylijski system szkolny // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. nauk. i przewodniczący kom. red. Tadeusz Pilch. - Warszawa, 2003. - S. 430-433

Pachociński Ryszard : Brazylia // W : Współczesne systemy edukacyjne / Ryszard Pachociński. - Warszawa, 2000. - S. 73-80


Bułgaria

Hristow Hristo : Niech ktoś to robi // Dialog=Pheniben. - 2006, nr 9, s. 9-10. - Desegregacja systemu szkolnego w Bułgarii


Chiny

Kałużyńska Irena : Chiński system oświaty i wychowania // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. nauk. i przewodniczący kom. red. Tadeusz Pilch. - Warszawa, 2003. - S. 503-508

Kubin Jerzy : Polityka władz państwowych wobec upowszechniania nauki w wybranych krajach - USA, Anglii i Chinach // Ruch Pedagogiczny. - 2000, [nr] 3-4, s. 67-79

Lu Yong-Xiang : Perspektywy nauki, techniki i edukacji w XXI wieku // Nauka. - 2000, nr 1, s. 11-19

Pachociński Ryszard : Chiny // W : Współczesne systemy edukacyjne / Ryszard Pachociński. - Warszawa, 2000. - S. 81-88

Półturzycki Stefan : Edukacja w Chinach // Kultura i Edukacja. - 1998, nr 2, s. 78-88


Chorwacja

Wojciechowska Anna : Tak daleko, tak blisko // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 44, s. 6-7


Czechy

Adamek Irena, Vlasakova Agata : Szkoła podstawowa w Czechach // Życie Szkoły. - 2005, nr 6, s. 58-59

Derbich Jolanta : System kształcenia studentów na Wydziale Wychowania Fizycznego w Uniwersytecie Palackeho w Ołomuńcu (Czechy) // Edukacja Otwarta. - 2002, nr 4, s. 153-161

Gąsiorek Przemysław : Czeski system edukacji // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. nauk. i przewodniczący kom. red. Tadeusz Pilch. - Warszawa, 2003. - S. 570-574

Gil Małgorzata : "Biała Księga" w Republice Czeskiej // W : Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie : materiały z IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego / pod red. Eugenii Malewskiej i Bogusława Śliwerskiego. - Kraków, 2002. - S. 375-391

Gil Małgorzata : Założenia rozwoju systemu kształcenia w Republice Czeskiej // W : Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania : 1 konferencja naukowa Zakładu Teorii i Historii Wychowania : praca zbiorowa / pod red. Wandy Korzeniowskiej, Stanisława Czesława Michałowskiego (tł.), Andrzeja Murzyna (tł.). - Kraków, 2001. - S. 79-91. - (Idee - Metody - Inspiracje)

Himmel Bożena : Obecna polityka oświatowa w Republice Czeskiej // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2002, nr 1, s. 97-118

Himmel Bożena : Szkoły prywatne w Republice Czeskiej - między euforią a otrzeźwieniem // W : Edukacja w świecie współczesnym : wybór tekstów z pedagogiki porównawczej wraz z przewodnikiem bibliograficznym i przewodnikiem internetowym / pod red. Romana Lepperta. - Kraków, 2000. - S. 189-198.

Koptas-Górzańska Grażyna : Edukacja w Polsce, Czechach i na Węgrzech // Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 3, s. 55-59

Kotátková Soňa : Scenariusze szkolnictwa przyszłości a zmierzanie czeskich przedszkoli // Paedagogica at Utilitatem Disciplinae. – 2005, R. 1, s. 55-64

Krátoąka Josef, Reiterová Stanislava : Kształcenie nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej // W : Budowa zaufania międzynarodowego celem edukacji globalnej / pod red. Zygmunta Łomnego. - Opole, 1996. - S. 425-427

Kwadrans Łukasz : Ruch Hnutí R : czeski pomysł na edukację romskich dzieci // Dialog=Pheniben. - 2004, nr 12, s. 20-23

Lengr Ladislav : Edukacja globalna w standardach wychowawczo-kształceniowych dla szkół podstawowych w Republice Czeskiej // W : Budowa zaufania międzynarodowego celem edukacji globalnej / pod red. Zygmunta Łomnego. - Opole, 1996. - S. 271-273

Molenda Adam : My som stela // Przegląd. - 2003, nr 51, s. 68-69

Neleąovska Alena, Holouąova Drahomira : Ruch szkół alternatywnych w Republice Czeskiej // Prace Naukowe. Pedagogika / WSP Częstochowa. - 1996, Z. 6, s. 75-81

Prokop Jiri : Plan Daltoński w Brnie // W : Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku / pod red. Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. - S. 545-560. - (Idee - Metody - Inspiracje)

Rydl Karel : Polityka oświatowa wobec programów szkolnych w Republice Czeskiej // W : Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku / pod red. Bogusława Śliwerskiego. - Kraków, 2001. - S. 379-387. - (Idee - Metody - Inspiracje)

Siwek Tadeusz : Oświata mniejszościowa w Republice Czeskiej u progu XXI wieku // W : Oświata etniczna w Europie Środkowej / pod red. Zenona Jasińskiego, Tadeusza Lewowickiego. - Opole, 2001. -S. 95-104

Śliwerski Bogusław : Jak Czesi zmieniają swoje szkoły? // W : Jak zmieniać szkołę? / Bogusław Śliwerski. - Kraków, 1998. - S. 125-136

Śliwerski Bogusław : Jak Czesi zmieniają szkołę? // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 7, s. 66-70

Śliwerski Bogusław : O potrzebie zmiany szkół, nauczycieli i uczniów w Republice Czeskiej na przełomie wieków // Forum Oświatowe. - 2000, t. 2, s. 155-160

Śliwerski Bogusław : Reforma czeskiej edukacji szkolnej // Nowa Szkoła. - 1997, nr 6, s. 39-45

Tradycje i perspektywy edukacji : praca zbiorowa / pod red. Zenona Jasińskiego. - Opole : Uniwersytet Opolski. Instytut Nauk Pedagogicznych, 1997. - (Czesko-polskie studia pedagogiczne ; t. 4)

Wróbel Roman : Żyją naszym życiem // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 29, s. 5


Dania

Bjorkoe Jens Aage : Duński system szkolnictwa // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. nauk. i przewodniczący kom. red. Tadeusz Pilch. - Warszawa, 2003. - S. 788-794

Chomicki Grzegorz : Demokracja fundamentalną wartością w duńskiej Folkeskole // W : Historia, dydaktyka, media : księga pamiątkowa poświęcona prof. Januszowi Rulce w czterdziestolecie pracy naukowej / red. Barbara Tarnowska. - Bydgoszcz, 2002. - S. 134-142

Cieliński Arkadiusz, Wąsowicz Elzbieta : O urodzie duńskiej szkoły, czyli o wartościach i antywartościach wynikających z wolnego wyboru // W: O narodowy i europejski wymiar edukacji literackiej i językowej / pod red. Mariana Sinicy. - Zielona Góra, 1996. - S. 190-198

Dania // W : Struktury systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej / Komisja Europejska. - Warszawa, 1998. - S. 63-91

Dróżka Wanda : Główne założenia i cechy systemu kształcenia nauczycieli w Danii - z punktu widzenia ciągłego rozwoju profesjonalizmu nauczyciela // Edukacja. - 1997, nr 2, s. 85-93

Dziewulak Dobromir : Dania // W : Systemy szkolne Unii Europejskiej / Dobromir Dziewulak. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa, 1997. - S. 49-53

Franciszkowska Małgorzata : System edukacyjny Danii - szkoła średnia // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 1/2, s. 191-198

Katz Jjanina : Duńskie wolne uczelnie // Znak. - 1997, nr 4, s. 212-214

Klimowicz Anna : Bliskie spotkania z duńską oświatą // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 1, s. 29-31

Kudła Lucyna : Szkolnictwo niepubliczne // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 10

Lesiuk Wiesław : Oświata wobec mniejszości narodowych i etnicznych w Danii i Niemczech na przykładzie podzielonego Szlezwiku // W : Oświata etniczna w Europie Środkowej / pod red. Zenona Jasińskiego, Tadeusza Lewowickiego. - Opole, 2001. - S. 47-55

Petrykowski Piotr : Szkoła i nauczyciel w Danii // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 1/2, s. 17-21

Parzęcki Ryszard : Przygotowanie młodzieży i dorosłych do dalszej edukacji i pracy w Danii // W : Edukacja i poradnictwo zawodowe w wybranych krajach europejskich / Ryszard Parzęcki. - Słupsk, 1996. - S. 95-97

Paszkowska-Rogacz Anna : Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów Unii Europejskiej : ze szczególnym uwzględnieniem Irlandii i Danii. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2001

Pituła Beata : Struktura szkolnictwa wyższego w Niemczech i Danii // Toruńskie Studia Dydaktyczne. - 1998, Nr 12, s. 138-140

Skup Maria : System edukacji w Danii // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 6, s. 32-34

Skup Maria : Szkolnictwo ponadpodstawowe w Danii // Nowa Szkoła. - 2001, nr 5, s. 53-55

Sobecki Władysław : Szkoła w Danii // Nowa Szkoła. - 2000, nr 1, s. 43

Stawiak-Ososińska Małgorzata : Formy współpracy rodziny ze szkołą w wybranych krajach świata // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 2, s. 37-43

Świątkowska Agnieszka : Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w Danii // W : Edukacja w świecie współczesnym / pod red. Romana Lepperta. - Kraków, 2000. - S. 283-290

Tadeusiewicz Grażyna : [Dania - schemat systemu szkolnictwa] // W : Edukacja w Europie / Grażyna Tadeusiewicz. - Warszawa, 1997. - S. 29


Egipt

Jamsheer Hassan Ali : Reforma edukacji i systemu nauczania w arabskiej myśli społecznej czasów najnowszych // Dzieje Najnowsze. - 2004, nr 2, s. 11-20

Jamsheer Hassan Ali : Taha Husayn's thought and the reshaping of the Egyptian educational system // Rocznik Orientalistyczny. - 2003, T. 56, z. 2, s. 43-55

Pachociński Ryszard : Egipt // W : Współczesne systemy edukacyjne / Ryszard Pachociński. - Warszawa, 2000. - S. 89-96


Estonia

Runiewicz-Jasińska Renata : Estonia // W : Systemy oświatowe państw nadbałtyckich : (Litwy, Łotwy, Estonii) / Renata Runiewicz-Jasińska. - Toruń, 2002. - S. 84-113


Finlandia

Bartoszewicz Małgorzata, Gulińska Hanna : System edukacyjny w Finlandii // Chemia w Szkole. – 2006, nr 2, s. 57-59

Dziewulak Dobromir : Finlandia // W : Systemy szkolne Unii Europejskiej / Dobromir Dziewulak. - Wyd. 3 popr. i uzup. -Warszawa, 1997. - S. 53-62

Dziewulak Dobromir : Fiński system szkolny // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. nauk. i przewodniczący kom. red. Tadeusz Pilch. - Warszawa, 2003. - S. 1145-1149

Finlandia // W : Struktury systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej / Komisja Europejska. - Warszawa, 1998. - S. 397-420

Gmerek Tomasz : Społeczne funkcje szkolnictwa w Finlandii. - Poznań ; Leszno : [Wyższa Szkoła Humanistyczna], 2007. - (Studia i Monografie Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie)

Konarski Wawrzyniec : Prawno-edukacyjny status mniejszości szwedzkojęzycznej w Finlandii // W : Oświata etniczna w Europie Środkowej / pod red. Zenona Jasińskiego, Tadeusza Lewowickiego. - Opole, 2001. - S. 135-142

Malinowski Ludwik : Fińscy uczniowie najlepsi // Nowa Szkoła. - 2005, nr 6, s. 52-53

Michułka Dorota, Aaltonen Out : Reforma dokonana... w Finlandii // Polonistyka. - 2006, nr 9, s. 6-11

Nuuttile Kari, Ovasaka Kauko : Praktyka czyni mistrza // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 3, s. 5

Parzęcki Ryszard : [Edukacja zawodowa] // W : Edukacja i poradnictwo zawodowe w wybranych krajach europejskich / Ryszard Parzęcki. - Słupsk, 1996. - S. 19-25

R. F. : Placówki kształcenia zawodowego w Finlandii i Szwecji // Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 3, s. 60-62

Räty Hannu, Snellman Leila : Szkoła i inteligencja : rozważania socjopsychologiczne // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1998, nr 1/2, s. 73-82

Sokołowski Marek : Modele fińskiej edukacji : na przykładzie funkcjonowania Uniwersytetu Laponii w Rovaniemi // Nowa Szkoła. - 1997, nr 1, s. 36-38

Sokołowski Marek : System oświatowy w Finlandii // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 3

Sołtysińska Grażyna, Mierzejewska Grażyna : System kształcenia i poradnictwo zawodowe w Finlandii // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 1998, nr 2, s. 106-115

Tadeusiewcz Grażyna : [Finlandia - schemat systemu szkolnictwa] // W : Edukacja w Europie / Grażyna Tadeusiewicz. - Warszawa, 1997. - S. 30


Francja

Barska Anna, Barski Tadeusz : Doskonalenie pracy dydaktyczno-wychowawczej w systemie francuskiej oświaty // W : Edukacja poprogresywistyczna : tom ofiarowany Profesorowi Władysławowi Puśleckiemu / pod red. Ewy Smak, Stanisławy Włoch. – Opole,2004. - S. 281-288

Brzana Mirosław : Czego uczą w Ecole Freinet w Vence? // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 7, s. 65-70

Choromański Dariusz : Ekologia pod niebem południowej Francji // Przegląd Geologiczny. - 2002, nr 2, s. 210-213

Crozier Michel : Kryzys inteligencji : szkic o niezdolności elit do zmian. - Warszawa : Poltext, 1996

Domin Jan : Dyrektor szkoły we Francji // Nowa Szkoła. - 1998, nr 2, s. 49-51

Drogosz-Zabłocka Elżbieta : Francuskie szkolnictwo wyższe - struktura instytucjonalna i przemiany // Nauka i Szkolnictwo Wyższe. - 2001, nr 1, s. 182-199

Dziewulak Dobromir : Francja // W : Systemy szkolne Unii Europejskiej / Dobromir Dziewulak. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa, 1997. - S. 62-71

Dziewulak Dobromir : Francuski system szkolny // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. nauk. i przewodniczący kom. red. Tadeusz Pilch. - Warszawa, 2003. - S. 1180-1184

Francja // W : Struktury systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej / Komisja Europejska. - Warszawa, 1998. - S. 193-223

Gałach Marzena : Po wyjeździe studyjnym do Paryża // Forum Humanistyczne. - 2000, nr 1, s. 21-23

Gańko-Karwowska Mariola : Francja a społeczeństwo informacyjne - wybrane aspekty kształtowania kompetencji informatycznej uczniów szkół podstawowych // W : Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń, 2004. - S. 248-260. - (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Kopciewicz Lucyna : Dziewczęta i chłopcy w szkole - zmiany perspektyw badań zagadnienia nierówności płci we francuskiej socjologii edukacji w latach 1970-2000 // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania. - 2003, Z. 15, s. 197-208

Królikowski Czesław : Elita elit : francuskie Grandes Ecoles // Forum Akademickie. - 1996, nr 1, s. 18-19

Kubiszyn Beata : Połączeni muzyką // Wiadomości Kulturalne. - 1997, nr 10, dod. s. VII

Och Janusz : Francuski system edukacji i poradnictwa // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 1, s. 19-22

Orzeszyna Krzysztof : Projekt nauczania o religiach we Francji // Roczniki Nauk Prawnych. - 2005, T. 15, nr 1, s. 331-340

Pachociński Ryszard : Francja // W : Współczesne systemy edukacyjne / Ryszard Pachociński. - Warszawa, 2000. - S. 24-31

Pacteau Bernard : Szkoła publiczna a religia we Francji i w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka // Państwo i Prawo. - 1996, z. 10, s. 29-37

Parzęcki Ryszard : [Edukacja zawodowa] // W : Edukacja i poradnictwo zawodowe w wybranych krajach europejskich / Ryszard Parzęcki. - Słupsk, 1996. - S. 26-61

Rabczuk Wiktor : Wyrównywanie szans edukacyjnych we Francji // Nowa Szkoła. - 2006, nr 9, s. 49-53

Rapacki Marek : Uleczyć szkołę ze szkoły // Dialog. -2004, nr 6, s. 76-82. - Upadek autorytetu nauczyciela we francuskiej szkole.

Rurka Anna : "Twoje niepowodzenia mnie interesują" : o przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym we Francji // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 10, s. 592-595

Rysińska Ewa : Nad Sekwaną // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 40, s. 1,6

Sawicka-Wilgusiak Sabina : Elitarne wyższe szkoły we Francji // Nowa Szkoła. - 1999, nr 10, s. 36-37

Sawicka-Wilgusiak Sabina : Licea elitarne we Francji // Nowa Szkoła. - 1997, nr 2, s. 38-39

Sawicka-Wilgusiak Sabina : Przedsięwzięcia innowacyjne w szkolnictwie francuskim // Edukacja. - 1997, nr 3, s. 102-109

Sawicka-Wilgusiak Sabina : Szkoły eksperymentalne we Francji // Nowa Szkoła. - 1997, nr 4, s. 30-32

Sawicka-Wilgusiak Sabina : Szkoły prywatne we Francji // Nowa Szkoła. - 1998, nr 7, s. 37-39

Sielatycki Mirosław : Specjalne strefy edukacyjne - czy doświadczenia francuskie i brytyjskie mogą przydać się w Polsce? // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 31-33

Skarbowski Jerzy : Eksperymentalna szkoła muzyczna w Blanc-Mesnil // Ruch Muzyczny. - 1997, nr 24, s. 13-15

System szkolenia, kształcenia i poradnictwa zawodowego w krajach Europy : Francja / [tł. Małgorzata Karasowska ; oprac. wersji pol. Grażyna Morys-Gieorgica]. - Warszawa, 2001. - (Zeszyty Informatyczno-Metodyczne Doradcy Zawodowego ; 18)

Tadeusiewicz Grażyna : [Francja - schemat systemu szkolnictwa] // W : Edukacja w Europie / Grażyna Tadeusiewicz. - Warszawa, 1997. - S. 31

Wesołowska Eugenia Anna : Edukacja obywatelska we Francji // W : Wychowanie a polityka : tradycje i współczesność / pod red. Witolda Wojdyły i Michała Strzeleckiego. - Toruń, 1997. - S. 301-310

Wesołowska Eugenia Anna : System szkolnictwa we Francji // Kultura i Edukacja. - 1997, nr 1/2, s. 131-145 ; Toż // Toruńskie Studia Dydaktyczne. - 1996, Nr 10, s. 128-143

Wittbrot Marek : Formy pro-Formy // W Drodze. - 1999, [nr] 9, s. 85-89

Wlazło Stefan : Wspomaganie rozwoju szkoły przez samorząd terytorialny we Francji // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 4, s. 27-28

Woda Joanna : Szkoła wiejska we Francji // Nowa Szkoła. - 2000, nr 9, s. 42-44

Wyszkowski Paweł : Aksjologiczny wymiar wycieczki polonistów do Paryża // Forum Humanistyczne. - 2000, nr 1, s. 19-21

Zaremba Jarosław : Kształcenie nauczycieli fizyki szkół średnich we Francji // W : Kształcenie nauczycieli fizyki w krajach Unii Europejskiej : Włochy, Niemcy, Zjednoczone Królestwo, Francja / pod red. Józefiny Turło. - Toruń, 2000. - S. 111-135

Zielińska Anna : Wchodzimy w erę projektu : projekt - moda? konieczność? // Edukacja. - 1999, nr 3, s. 70-75 ; Toż // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. - 1999, T. 52, s, 37-44

Żytko Małgorzta : Efektywność edukacji początkowej // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 2, s. 44-49


Grecja

Dziewulak Dobromir : Grecja // W : Systemy szkolne Unii Europejskiej / Dobromir Dziewulak. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa, 1997. - S. 71-75

Dziewulak Dobromir : Grecki system szkolnictwa // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / red. nauk. i przewodniczący kom. red. Tadeusz Pilch. - Warszawa, 2003. - S. 115-117

Grecja // W : Struktury systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej / Komisja Europejska. - Warszawa, 1998. - S. 129-153

Krasucka-Schmid Bożena : Kształcenie nauczycieli wychowania przedszkolnego w Grecji // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 3, s. 177-179

Tadeusiewicz Grażyna : [Grecja - schemat systemu szkolnictwa] // W : Edukacja w Europie / Grażyna Tadeusiewicz. - Warszawa, 1997. - S. 32


Gwatemala

Mucha Danuta : Szkolnictwo podstawowe w Gwatemali // Życie Szkoły. - 2006, nr 8, s. 56-60


Hiszpania

Dziewulak Dobromir : Hiszpania // W : Systemy szkolne Unii Europejskiej / Dobromir Dziewulak. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa, 1997. - S. 75-80

Dziewulak Dobromir : Hiszpański system szkolny // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / red. nauk. i przewodniczący kom. red. Tadeusz Pilch. - Warszawa, 2003. - S. 230-232

Foltarz Zofia : Polscy uczniowie w hiszpańskiej szkole // Języki Obce w Szkole. - 1998, nr 2, s. 173-174

Garate Milagros : Psychologia a program nauczania w szkolnictwie hiszpańskim // Roczniki Pedagogiikii Specjalnej. - 1996, T. 7, s. 41-49

Hiszpania // W : Struktury systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej / Komisja Europejska. - Warszawa, 1998. - S. 155-191

Kucała Danuta : System szkolnictwa, problemy młodzieży // W : Hiszpania / Danuta Kucała. - Warszawa, 2003. - (Poznajemy Unię Europejską). - S. 84-92

Lippke Wolfgang J. : Aspekty aktualnej reformy szkolnictwa w Hiszpanii i jej wpływ na nauczycieli // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 3, s. 133-152

Lippke Wolfgang : Aspekty aktualnej reformy szkolnictwa w Hiszpanii i jej wpływ na nauczycieli // W : Nauczyciel i kształcenie nauczycieli : zmiany i wyzwania / pod red. Wolfganga Hornera i Mirosława S. Szymańskiego. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2005. – S. 243-261. – Omówiono także zamierzenia reform z roku 1970 i 1990.

Pachociński Ryszard : Hiszpania // W : Współczesne systemy edukacyjne / Ryszard Pachociński. - Warszawa, 2000. - S. 32-39

Radochoński Mieczysław, Surowaniec Agnieszka : Realizacja reformy oświaty i wychowania w Hiszpanii // Zeszyty Naukowe WSP Rzeszów. Pedagogika i Psychologia. - 1997, Z. 3, s. 139-149

Rodriguez Tomás : Zasady kształtowania i doboru treści w programie nauczania w hiszpańskim systemie oświaty // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. - 1997, T. 7, s. 146-159

Siemieniecki Bronisław : Doświadczenia i wnioski z reform szkolnych w Hiszpanii i Anglii w klasach IV-VIII // Toruńskie Studia Dydaktyczne. - 1996, Nr 10, s. 144-156

Sochaczewska Grażyna : W hiszpańskich przedszkolach // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 3, s. 138-141

Tadeusiewicz Grażyna : [Hiszpania - schemat systemu szkolnictwa] // W : Edukacja w Europie / Grażyna Tadeusiewicz. - Warszawa, 1997. - S. 33


Holandia

Bartoszewicz Kamila : Studiować w Holandii // Europa. - 1998, nr 3, s. 60-61

Dutkiewicz Waldemar : Ocena osiągnięć szkolnych uczniów w holenderskim systemie szkolnym // Edukacja. - 1996, nr 4, s. 102-108

Dziewulak Dobromir : Holandia // W : Systemy szkolne Unii Europejskiej / Dobromir Dziewulak. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa, 1997. - S. 80-84

Dziewulak Dobromir : Holenderski system szkolny // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / red. nauk. i przewodniczący kom. red. Tadeusz Pilch. - Warszawa, 2003. - S. 234-236

Finansowanie i zarządzanie szkolnictwem wyższym Polska-Holandia / pod red. Małgorzaty Dąbrowy-Szefler i Marty Pastwy. - Warszawa, 1999

Grzegorzewska Sylwia : Szkolnictwo podstawowe w Holandii // Życie Szkoły. - 2001, nr 2, s. 120-124

Holandia // W : Struktury systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej / Komisja Europejska. - Warszawa, 1998. - S. 305-332

Klapa Wojciech, Ziarko Ewa : Kształcenie w systemie base learning na Uniwersytecie w Maastricht // Konspekt. - 2000/2001, nr 5, s. 60-61

Kuszak Kinga : Dziecko w roli nauczyciela // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 4, s. 14-17

Ładyżyński Andrzej : Szkolnictwo holenderskie i jego tradycje // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne. - 1998, Nr 125, s. 91-108

Mikina Agnieszka : Kształcenie zawodowe w Holandii // Szkoła Zawodowa. - 1996, nr 4, s. 33-35

Nowicka Renata : Holenderska polityka oświatowa na rok 1997 // Nowa Szkoła. - 1997, nr 3, s. 41-42

Olkusz Jolanta : Wychowanie patriotyczne w holenderskim muzeum // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 4, s. 271-276

Parzęcki Ryszard : Edukacja młodzieży a rynek pracy w Holandii // W : Edukacja i poradnictwo zawodowe w wybranych krajach europejskich / Ryszard Parzęcki. - Słupsk, 1996. - S. 97-100

Piotrowski Marian : Zmiany w systemie kształcenia i szkolenia zawodowego w Holandii // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, [nr] 4, s. 70-76

Przychoda Alina : O wynikach PISA // NiM Nauczyciele i Matematyka. – 2005, nr 53, s. 10-11

Rogacz-Siwińska Anna, Łęszczak Damian : W drodze do Europy // Edukacja Medialna. - 2002, nr 2, s. 12-14

Rouw Levien : Edukacja związana z Holokaustem w Holandii // W : Holokaust lekcja historii : zagłada Żydów w edukacji szkolnej / pod red. Jacka Chrobaczyńskiego i Piotra Trojańskiego. - Kraków, 2004. - S. 118-122

Schreuder Klaas : Nowy program nauczania holenderskiego jako języka ojczystego // Język Polski w Szkole Średniej. - 1998/99, z. 3, s. 7-16

Stawiak-Ososińska Małgorzata : Formy współpracy rodziny ze szkołą w wybranych krajach świata // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 2, s. 37-43

Strużyna Krystyna : Holenderska zawodówka // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 48, s. 9

Szymański Mirosław J. : Jak zmniejszyć nierówności szans edukacyjnych? : egzemplifikacje holenderskie // W : Selekcyjne funkcje szkolnictwa a struktura społeczna / Mirosław Szymański. - Warszawa, 1996. - S. 95-111 ; Toż : // W : Studia i szkice z socjologii edukacji / Mirosław J. Szymański. - Warszawa, 2000. - S. 163-179

Świder Grażyna : Wizerunek nauczyciela w wyobrażeniach uczniów szkół średnich w Polsce i w Holandii // Edukacja. - 2002, nr 2, dod., s. 28-29

Tadeusiewicz Grażyna : [Holandia - schemat systemu szkolnictwa] // W : Edukacja w Europie / Grażyna Tadeusiewicz. - Warszawa, 1997. - S. 34

Zawiślak Aleksandra : Ekonomiczna dostępność do nauki w Królestwie Holandii // W : Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich / pod red. nauk. Janiny Wyczesany i Zenona Gajdzicy. – Kraków,2005. – S. 305-311

Zawiślak Aleksandra : Wolność edukacji w holenderskim systemie oświatowym // W : Człowiek, szkoła, wspólnota : w kręgu edukacji społecznej / pod red. Marii Mendel. - Toruń, 2000. - S. 87-96

Zielińska Ewa : Z wizytą w Holandii // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 2, s. 48-49


Indie

Bloch Natalia : System świeckiej edukacji uchodźców tybetańskich w Indiach (na poziomie podstawowym i średnim) // Problemy Humanistyki. - 2006, Nr 12, s. 59-71

Pachociński Ryszard : Indie // W : Współczesne systemy edukacyjne / Ryszard Pachociński. - Warszawa, 2000. - S. 97-105

Wierciński Mateusz : Problemy edukacji szkolnej w kulturach plemiennych Indii po 1947 roku // Studia Kieleckie. Seria Geologiczno - Geograficzna. - 2000, Nr 4, s. 125-140


Iran

Markowska-Manista Urszula : Dzieci z mniejszości azerskiej w Iranie // Oświata i Wychowanie. - 2007, nr 2, s. 7-10

Pachociński Ryszard : Iran // W : Współczesne systemy edukacyjne / Ryszard Pachociński. - Warszawa, 2000. - S. 106-112


Irlandia

Dziewulak Dobromir : Irlandia // W: Systemy szkolne Unii Europejskiej / Dobromir Dziewulak. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa, 1997. - S. 84-87

Dziewulak Dobromir : Irlandzki system szkolny // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / red. nauk. i przewodniczący kom. red. Tadeusz Pilch. - Warszawa, 2003. - S. 431-433

Irlandia // W : Struktury systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej / Komisja Europejska. - Warszawa, 1998. - S. 225-247

Markowicz-Szarejko Agata : Na zielonej wyspie // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 35, s. 7

Oleksiak Agata : System edukacji w Republice Irlandii // Edukacja Dorosłych. - 2002, nr 1, s. 149-158

Paszkowska-Rogacz Anna : Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów Unii Europejskiej : ze szczególnym uwzględnieniem Irlandii i Danii. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2001

Tadeusiewicz Grażyna : [Irlandia - schemat systemu szkolnictwa] // W : Edukacja w Europie / Grażyna Tadeusiewicz. - Warszawa, 1997. - S. 35

Zamkowska Anna : System kształcenia w Republice Irlandii // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - 2002, nr 2, s. 120-127


Islandia

Baranowicz Krystyna : Organizacja szkolnictwa w Islandii // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica. - 1999, [Z.] 2, s. 167-174

Filipowicz Renata : Kształcenie zawodowe w krajach EFTA/EEA // Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 1, s. 46-49

Islandia // W : Struktury systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej / Komisja Europejska. - Warszawa, 1998. - S. 511-534


Izrael

Boroń Aleksandra : Wychowanie obywatelskie w Izraelu // W : Wychowanie obywatelskie : studium teoretyczne, porównawcze i empiryczne / pod red. Zbyszka Melosika i Kazimierza Przyszczypkowskiego. - Poznań, 1998. - S. 185-196

Boroń Aleksandra : Żydowskie szkolnictwo religijne w Izraelu - funkcja socjalizacyjna // Studia Edukacyjne. - 1997, Nr 3, s. 93-102

Caplan Richelle Budd : Nauczanie o Shoah w Izraelu // W : Holokaust lekcja historii : zagłada Żydów w edukacji szkolnej / pod red. Jacka Chrobaczyńskiego i Piotra Trojańskiego. - Kraków, 2004. - S. 82-89

Furmańska Małgorzata : Szkolnictwo w Izraelu // Nowa Szkoła. - 1997, nr 8, s. 50-52

Gross Zehavit : Żydowskie wychowanie i żydowska tożsamość w postmodernistycznym świecie // Horyzonty Wychowania. - 2004, nr 5, s. 175-224

Kubiak-Jurecka Ewa : Wybrane problemy systemu edukacyjnego w Izraelu // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 6, s. 10-12

Pachociński Ryszard : Izrael // W : Współczesne systemy edukacyjne / Ryszard Pachociński. - Warszawa, 2000. - S. 113-120

Pawluk-Skrzypek Agnieszka : PERACH - poszukiwanie praktycznych rozwiązań pomocy dzieciom // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2001, T. 21, s. 229-232


Japonia

Cylkowska-Nowak Mirosława : Obywatel Japonii - w poszukiwaniu ideału // W : Wychowanie obywatelskie : studium teoretyczne, porównawcze i empiryczne / pod red. Zbyszka Melosika i Kazimierza Przyszczypkowskiego. - Poznań, 1998. - S. 197-209

Cylkowska-Nowak Mirosława : Społeczne funkcje szkolnictwa w Japonii i Stanach Zjednoczonych : (studium z pedagogiki porównawczej). - Poznań ; Toruń : "Edytor", 2000

Gill Alice, McPice Liz : Czego możemy nauczyć się od Japończyków? // Nowa Szkoła. - 1996, nr 1, s. 60-61

Gromkowska-Melosik Agnieszka : Edukacja, kultura i rekonstrukcje kobiecości we współczesnej Japonii : (ucieczka do/od równości i wolności) // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2004, nr 2, s. 55-83

Kaczor Stanisław : Kształcenie zawodowe w krajach rozwiniętych // W : Realia i perspektywy reform oświatowych / pod red. Andrzeja Bogaja. - Warszawa, 1997. - S. 245-254

Kiuchi Yoichi : Prywatne szkolnictwo wyższe w Japonii - dawniej i dziś // Kultura i Edukacja. - 1996, nr 1, s. 155-160

Krassowska-Mackiewicz Ewa : Japoński system szkolny // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / red. nauk. i przewodniczący kom. red. Tadeusz Pilch. - Warszawa, 2003. - S. 450-458

Kudo Junji : Edukacja w Japonii // Wyzwania. - 1998, nr 7

Pachociński Ryszard : Japonia // W : Współczesne systemy edukacyjne / Ryszard Pachociński. - Warszawa, 2000. - S. 121-129

Piotrowski Maciej : Musashino Academia Musicae jako przykład organizacji szkolnictwa muzycznego w Japonii // Zeszyty Naukowe / Akademia Muzyczna w Warszawie. - 1998, Z. 39, s. 83-85

Potocka Elżbieta : Japonia - wychowanie dla społeczeństwa // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 9, s. 50-54

Półturzycki Józef : Edukacja dorosłych w Japonii // W : Edukacja dorosłych za granicą / Józef Półturzycki. - Toruń, 1999. - S. 131-154

Sawicka-Wilgusiak Sabina : Szkolnictwo w Japonii // Edukacja. - 1998, nr 1, s. 93-99

Stańko Dariusz : Uczelnie na wyspach // Forum Akademickie. - 2000, nr 1, s. 41-43

Stawiak-Ososińska Małgorzata : Formy współpracy rodziny ze szkołą w wybranych krajach świata // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 2, s. 37-43

Systemy, jakość i standardy kształcenia zawodowego / pod red. Henryka Bednarczyka. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji ; Warszawa : "Edukacja i Praca", 1997. - (Biblioteka Pedagogiki Pracy)

Świętochowska Urszula : System edukacyjny Japonii // W : Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku / Urszula Świętochowska. - Toruń, 2001. - s. 97-102

Tanabe Shunji : Direction of education reform in new century in Japan // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2004, T. 24, s. 11-21

Warzyńska Hanna : Byłam w Japonii // Geografia w Szkole. - 1999, nr 2, s. 123-125

Weiss Katarzyna : Polska a japońska rzeczywistość oświatowa // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 37-38


Kanada

Bridgewater Alison, Kiriloff Olga : Lektura w szkole kanadyjskiej // Nowa Polszczyzna. - 1997, nr 5, s. 45-48

Kontewicz Waldemar : Ciekawostki z ulicy klonowego liścia : korespondencja z Kanady // Nowa Szkoła. - 1996, nr 6, s. 29-31

Kontewicz Waldemar : Kij i marchewka // Nowa Szkoła. - 1998, nr 3, s. 45-46

Kontewicz Waldemar : Zajęcia pozalekcyjne w kanadyjskiej szkole średniej // Nowa Szkoła. - 1998, nr 8, s. 38-40

Łuka Magdalena, Łuka Paweł : Uwarunkowania i efekty biznesu w sektorze edukacji na przykładzie Kanady // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne. - 2001, Z. 10, s. 109-117

Mąkowska Katarzyna : Błędów nie powielać : (korespondencja z Kanady) // Gazeta Polska. - 1998, nr 5, s. 11

Możejko Edward : Uniwersytety kanadyjskie : [rozwój i system awansu naukowego] // Forum Akademickie. - 1996, nr 5, s. 20-21

Sablonniere Roxane, de la : Jak się sprawdza postępy w nauce z zakresu języka francuskiego w Quebecu // Nowa Polszczyzna. - 1999, nr 1, s. 29-30

Śliz Anna : Szkolnictwo polskie w Kanadzie // Śląsk Opolski. -2004, nr 3, s. 23-27

Węgierski Marek : Edukacyjne ulgi podatkowe : uwagi o szkolnictwie kanadyjskim // Najwyższy Czas. - 2002, nr 31/32, s. XXXIV-XXXV


Kenia

Wąs Adam : Islamska edukacja w Kenii : wybrane zagadnienia // Forum Politologiczne. - 2006, T. 4, s. 107-122


Kuba

Pomykało Wojciech : Sekret pewnego fenomenu // Oświata i Wychowanie. - 2006, nr 8, s. 34-35


Litwa

Al-Khamisy Danuta : Przedszkola na Litwie // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 3, s. 141-143

Bilik Bogdan : Koncepcja reform oświatowych w niepodległej Republice Litewskiej // W : Z problematyki pedagogiki porównawczej / pod red. Wiktora Rabczuka. - Warszawa, 1998. - S. 65-74

Błachnio Aleksandra : Litewski system edukacyjny w obliczu wyzwań zjednoczonej Europy // W : Wymiary współczesnej edukacji na Litwie : wybrane aspekty / pod red. Alicji Szerląg. – Kraków : Impuls, 2005. – S. 43-51

Felisek Andrzej : Główne problemy edukacyjne współczesnej Litwy // Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej. - 2005, T. 15, s. 225-233

Górecka Halina : Litewski system szkolny // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / red. nauk. i przewodniczący kom. red. Tadeusz Pilch. - Warszawa, 2003. - S. 1085-1090

Jankevicius Stanislovas : Kształcenie zawodowe we współczesnej szkole litewskiej // W : Wymiary współczesnej edukacji na Litwie : wybrane aspekty / pod red. Alicji Szerląg. – Kraków : Impuls, 2005. – S. 147-156

Miškinis Algirdas, Nowikewiczius Waitiekus : Problemy reformy finansowania oświaty na Litwie w odniesieniu do szkół ogólnokształcących i wyższych // Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. - 2003/2004, Nr3, s. 39-48

Piliponis Algimantas : Oświata i jakość życia // Lithuania. - 2000, nr 3-4, s. 87-93

Platelis Kornelijus : Zawsze chęci przewyższają możliwości // Tygiel Kultury. - 1999, nr 10/12, s. 31-34

Runiewocz-Jasińska Renata : Litwa // W : Systemy oświatowe państw nadbałtyckich : (Litwy, Łotwy, Estonii) / Renata Runiewicz-Jasińska. - Toruń, 2002. - S. 9-46

Runiewicz Renata : Reforma systemu szkolnictwa na Litwie po 1991 roku : zarys problemu // Rocznik Andragogiczny. - 1999, s. 248-256

Runiewicz Renata : Reformy systemu szkolnictwa na Litwie po 1991 roku : zarys problemu // Edukacja Dorosłych. - 2000, nr 3, s. 95-104

Waszkiewicz Jowita : Integracja przedmiotowa - trudny problem w szkole polskiej i litewskiej // W : Integracja w edukacji : dylematy teorii i praktyki / pod red. Jana Jakóbowskiego, Anny jakubowicz-Bryx. - Bydgoszcz, 2002. - S. 314-321

Wymiary współczesnej edukacji na Litwie : wybrane aspekty / pod red. Alicji Szerląg. - Kraków : "Impuls", 2005

Zilionis Juozas : Rozwój oświaty na Litwie // W : Wymiary współczesnej edukacji na Litwie : wybrane aspekty / pod red. Alicji Szerląg. – Kraków : Impuls, 2005. – S. 15-25


Luksemburg

Dziewulak Dobromir : Luksemburg // W : Systemy szkolne Unii Europejskiej / Dobromir Dziewulak. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Żak, 1997. - S. 87-92

Dziewulak Dobromir : Luksemburski system szkolny // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / red. nauk. i przewodniczący kom. red. Tadeusz Pilch. - Warszawa, 2003. - S. 1095-1098

Luksemburg // W : Struktury systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej / Komisja Europejska. - Warszawa, 1998. - S. 279-304


Łotwa

Runiewicz-Jasińska Renata : Łotwa // W : Systemy oświatowe państw nadbałtyckich : (Litwy, Łotwy, Estonii) / Renata Runiewicz-Jasińska. - Toruń, 2002. - S. 47-83

Runiewicz Renata : Problemy szkolnictwa bilingwistycznego : model szkolnictwa bilingwistycznego na Łotwie // Toruńskie Studia Dydaktyczne. - 2000. Nr 15, s. 252-260

Urlińska Maria M. : Łotwa - kraj różnic i wielkich nadziei // W : Oświata etniczna w Europie Środkowej / pod red. Zenona Jasińskiego, Tadeusza Lewowickiego. - Opole, 2001. - S. 55-269

Włodarczyk Ewa : Łotewski system szkolny // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / red. nauk. i przewodniczący kom. red. Tadeusz Pilch. - Warszawa, 2003. - S. 1106-1112


Macedonia

Abazi Nexhat : Były system edukacji i pedagogiki w Republice Macedońskiej // W : Człowiek, szkoła, wspólnota : w kręgu edukacji społecznej / pod red. Marii Mendel. - Toruń, 2000. - S. 241-244

Grujevska Natasha : Działanie katolickiej służby pomocy związane z wprowadzeniem wychowania obywatelskiego w Macedonii // W : Człowiek, szkoła, wspólnota : w kręgu edukacji społecznej / pod red. Marii Mendel. - Toruń, 2000. - S. 247-250

Petowski Dobri : Macedońska "zdrowa szkoła" // W : Człowiek, szkoła, wspólnota : w kręgu edukacji społecznej / pod red. Marii Mendel. - Toruń, 2000. - S. 245-246

Prag Anat : Wychowanie obywatelskie : wstęp do metodyki nauczania // W : Człowiek, szkoła, wspólnota : w kręgu edukacji społecznej / pod red. Marii Mendel. - Toruń, 2000. - S. 251-253


Meksyk

Wierzchowska-Konera Bożenna : Szkoła i system edukacji w Meksyku // Nowa Szkoła. - 1998, nr 9, s. 30-33


Niemcy

Agresja i przemoc w szkołach polskich i niemieckich / pod red. Krystyny Ostrowskiej i Jana Tatarowicza. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1998. - 147 s.

Bartz Brunon : Konstrukcja programów kształcenia zawodowego w Niemczech // Pedagogika Pracy. - 1998, nr 32, s. 192-197

Bartz Brunon : Model systemu zapewniania jakości w szkolnictwie niemieckim // W : Nauczyciele akademiccy w procesie kształcenia pedagogów / pod red. Krystyna Duraj-Nowakowej. - Kraków, 1999. - S. 165-182

Bromberek Benon : Oświata i jej rozwój w Niemczech współczesnych od 1949 roku // Studia Edukacyjne. - 1997, Nr 3, s. 45-65

Buchen Herbert : Od doskonalenia dyrektorów szkół do programu instytucjonalnego rozwoju szkoły : (ISP, Institutionalles Schulentwicklungs-Programm) // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 10, s. 8-13

Centkowski Jerzy : Modernizacja szkolnej edukacji historycznej w Republice Federalnej Niemiec // W : Cele i treści kształcenia historycznego / pod red. Jerzego Maternickiego i Alojzego Zieleckiego. - Rzeszów, 1996. - S. 83-98

Centkowski Jerzy : Szkolna edukacja historyczno - polityczna w RFN i NRD wobec idei zjednoczenia Niemiec // W : Historia, społeczeństwo, wychowanie / pod red. Jerzego Maternickiego, Marioli Hoszowskiej, Pawła Sierżęgi. - Rzeszów, 2003. - 232-249

Centkowski Jerzy : Wartości w niemieckiej szkolnej edukacji historycznej // W : Wartości w edukacji historycznej / red. Janusz Rulka. - Bydgoszcz, 1999. - S. 94-102

Dedońska-Schulz Aleksandra : System szkolnictwa w Niemczech na przykładzie Dolnej Saksonii // Kultura i Edukacja. - 1996, nr 4, s. 105-110

[Deklaracja Erfurcka w sprawie autonomii wyższych uczelni] // Forum Akademickie. - 1996, nr 6, s. 8-9

Döbert Hans : Zawód nauczycielski i kształcenie nauczycieli w nowych krajach związkowych Republiki Federalnej Niemiec // W : Transformacja w oświacie a europejskie perspektywy / pod red. Wolfganga Hörnera i Mirosława S. Szymańskiego. - Warszawa, 1998. - S. 183-196

Dziewulak Dobromir : Niemcy // W : Systemy szkolne Unii Europejskiej / Dobromir Dziewulak. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa, 1997. - S. 92-97

Ehmann Annegret : Perspektywa niemiecka nauczania o Holokauście // W : Holokaust lekcja historii : zagłada Żydów w edukacji szkolnej / pod red. Jacka Chrobaczyńskiego i Piotra Trojańskiego. - Kraków, 2004. - S. 90-95

Elijasz Angelika : Kształcenie i doskonalenie zawodowe w Niemczech // W : Edukacja w świecie współczesnym / pod red. Romana Lepperta. - Kraków, 2000. - S. 267-281.

Elle Ludwig - Kształcenie mniejszości narodowych w Europie Środkowej u progu XXI wieku - szkolnictwo serbskie w Niemczech // W : Oświata etniczna w Europie Środkowej / pod red. Zenona Jasińskiego, Tadeusza Lewowickiego. - Opole, 2001. - S. 167-179

Gałkowski Andrzej : Pedagogika pokoju na przykładzie heskiego Gimnazjum II stopnia im. Bartolta Brechta w Darmstadt // W : Pokój - edukacja : materiały z sympozjum naukowego w Płocku. - Płock, 2003. - S. 229-242

Gawlik Edith : Zagadnienia kształcenia i dokształcania zawodowego w ramach polityki edukacyjnej rządu Niemiec // W : Dylematy edukacji zawodowej w końcu XX wieku : materiały z ogólnopolskiego seminarium naukowego w Ciechocinku - w dniach 13-15 maja 1996 r. / pod red. Ryszarda Gerlacha. - Bydgoszcz, 1997. - S. 130-136

Gawron Paweł : Szkolenie zawodowe w Niemczech, a perspektywa stabilności miejsca pracy // W : Dylematy edukacji zawodowej w końcu XX wieku : materiały z ogólnopolskiego seminarium naukowego w Ciechocinku - w dniach 13-15 maja 1996 r. / pod red. Ryszarda Gerlacha. - Bydgoszcz, 1997. - S. 205-217

Godlewska Hanna : Organizacja edukacji w Niemczech // W : Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego / pod red. nauk. Jacka Brdulaka. – Warszawa, 2005. - S. 212-214

Greffrath Mathias : Uniwersytety i ich reforma // Europa. - 1998, nr 2, s. 33-34

Greger Norbert F. B. : Tendencje w kształceniu zawodowym w RFN // Edukacja Dorosłych (Toruń). - 1997, nr 1, s. 93-102

Grzegorzewska Sylwia : System oświatowy Niemiec // Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s. 48-52

Grzesik Anetta : Z doświadczeń edukacji europejskiej w RFN // W : Zarządzanie i finansowanie w systemie edukacji w Polsce a integracja z Unią Europejską / red. nauk. Daniel Fic. - Zielona Góra, 1999. - S. 73-78

Guziuk Marta : Alternatywna koncepcja szkoły Glocksee w Hannowerze // Życie Szkoły. - 1996, nr 9, s. 572-574

Halczak Bohdan : Nauczanie o Holokauście w niemieckiej szkole : (z doświadczeń polskiego nauczyciela w niemieckim gimnazjum) // W : Holokaust lekcja historii : zagłada Żydów w edukacji szkolnej / pod red. Jacka Chrobaczyńskiego i Piotra Trojańskiego. – Kraków, 2004. - S. 96-97

Hellwig Jan : Schulreform nach 1945. Ansätze. Entscheidungen. Alternativen- Międzynarodowa sesja naukowa w Uniwersytecie Carla von Ossietzky w Oldenburgu (RFN) // Kultura i Edukacja. - 1997, nr 3/4, s. 221-222

Jaśkowiec Dominik : Współczesne szkolnictwo łużyckie - nadzieje i zagrożenia // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. – 2004, [Nr] 2, s. 269-276

Karl Winfried : Po bawarsku // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 39, s. 4

Krasucka-Schmid Bożena : Przedszkole w Niemczech - poszukiwanie różnych rozwiązań // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 7, s. 391-397

Kraszewski Krzysztof : Elementarna edukacja techniczna w Austrii i RFN // W : Elementarna edukacja techniczna w przedszkolach i klasach I-III / pod red. Krzysztofa Kraszewskiego. - Kraków, [1998]. - S. 29-38

Krautheim Hans-Jobst : Zarządzanie kształceniem w otwartym, demokratycznym społeczeństwie // Edukacja Dorosłych (Radom). - 1997, [nr] 1, s. 16-20

Królikowski Czesław : Szersza paleta : (szkolnictwo zawodowe w Niemczech) // Forum Akademickie. - 1996, nr 10, s. 16-17

Krycki Piotr : Polsko-niemieckie szkolnictwo mieszane : refleksje absolwenta // Rocznik Lubuski. – 2004, T. 30, cz. 1, s. 193-198

Krzeszewska-Zmyślony Barbara : Szkolnictwo na pograniczu polsko-niemieckim a programy współpracy transgranicznej // Przegląd Zachodni. - 1997, nr 3, s. 191-194

Kształcenie zawodowe w perspektywie europejskiego rynku pracy : II polsko-niemiecka konferencja : materiały konferencyjne / [red. Barbara Płotkowiak]. - Poznań : Kuratorium Oświaty, 2000

Kucharczyk Jarosław : System oświatowy w Berlinie // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 4, s. 53-58

Kucharzewska Brygida : Szkoła - laboratorium w Bielefeld - powstanie, założenia pedagogiczne i funkcjonowanie // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1999, nr 1, s. 127-142

Lesiuk Wiesław : Oświata wobec mniejszości narodowych i etnicznych w Danii i Niemczech na przykładzie podzielonego Szlezwiku // W : Oświata etniczna w Europie Środkowej / pod red. Zenona Jasińskiego, Tadeusza Lewowickiego. - Opole, 2001. - S. 47-55

Ligus Stefan - System oświatowy Północnej Nadrenii-Westfalii (RFN) wobec mniejszości narodowych // W : Oświata etniczna w Europie Środkowej / pod red. Zenona Jasińskiego, Tadeusza Lewowickiego. - Opole, 2001. - S. 65-72

Luszczyński Hubert : Nowe wyzwanie dla partnerstwa szkół? : z perspektywy kraju związkowego Nadrenii-Palatynatu // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 5, s. 34-37

Małachowski Ryszard : Uwarunkowania społeczne, wyznaniowe i prawne a szkolnictwo katolickie : na przykładzie wybranych krajów związkowych Niemiec // Paedagogia Christiana. - 2006, t. 2, s. 141-150

Markiewicz Tomasz : Polonistyka w Berlinie // Forum Akademickie. - 1996, nr 3, s. 20-21

Matłachowski Jan, Godlewska-Majkowska Hanna : System edukacji w prawie polskim i niemieckim // Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej. - 2006, T. 96, s. 49-71

Meyer Maria : Zjawisko "mobbingu" na terenie szkół niemieckich // W : Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce / pod red. Małgorzaty Prokosz. - Toruń, 2002. - S. 168-174

Michtarjan Irina : Szkoły alternatywne w Niemczech wschodnich : bilans dekady i perspektywy // Edukacja. - 2001, nr 2, s. 97-106

Niemcy // W : Struktury systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej / Komisja Europejska. - Warszawa, 1998. - S. 93-127

Noetzel Oliver : Szkoły muzyczne w Niemczech // Przegląd Zachodni. - 2000, nr 4, s. 73-88

Nowakowska Renata : Kształcenie zawodowe w Niemczech na szczeblu średnim i wyższym // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2001, nr 2, s. 121-135

Nowakowska Renata : Niemieckie szkolnictwo wyższe - struktura, wybrane problemy i kierunki zmian // Nauka i Szkolnictwo Wyższe. - 2000, nr 2, s. 144-160

Nowicka Renata : Eko - edukacja // Nowa Szkoła. - 2002, nr 3, s. 48-49

Nowicka Renata : Przekształcenia i tradycja : języki obce e Niemczech // Nowa Szkoła. - 1999, nr 9, s. 47-48

Nowosad Inetta : O szkolnictwie w Brandenburgii // Nauczyciel i Szkoła. - 1997, nr 2, s. 115-120

Nowosad Inetta : Szkoła zmieniająca się od wewnątrz - berliński model szkół o poszerzonej odpowiedzialności // Edukacja. - 2002, nr 2, s. 104-108

Nowosad Inetta : Znaczenie szkoły w niemieckiej debacie publicznej // Edukacja. - 2005, nr 3, s. 59-70

Pachociński Ryszard : Niemcy // W : Współczesne systemy edukacyjne / Ryszard Pachociński. - Warszawa, 2000. - S. 40-48

Parzęcki Ryszard : [Edukacja zawodowa] // W : Edukacja i poradnictwo w wybranych krajach europejskich / Ryszard Parzęcki. - Słupsk, 1996. - S. 62-75

Pehnke Andreas : Bilans wschodnioniemieckich szkół alternatywnych i szkół pedagogiki reform od roku 1990 // W : Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku / pod red. Bogusława Śliwerskiego. - Kraków, 2001. - (Idee-Metody-Inspiracje). - S. 389-407

Piosik Romuald : System kształcenia chemików, nauczycieli chemii i nauczania chemii w Niemczech (RFN) // W : Polska chemia w Unii Europejskiej : VII Konferencja Dydaktyków Chemii / red. Andrzej Burewicz i Hanna Gulińska. - Poznań, 1999. - S. 185-189

Pituła Beata : Struktura szkolnictwa wyższego w Niemczech i Danii // Toruńskie Studia Dydaktyczne. - 1998, Nr 12, s. 138-140

Popko-Guziuk Marta : Gesamtschulen - przykładem liberalnych szkół alternatywnych na terenie Niemiec // Wychowanie na co Dzień. - 1997, nr 9, s. 7-8

Półturzycki Józef : Szkolnictwo wyższe w Niemczech // Kultura i Edukacja. - 1997, nr 3-4, s. 167-173

Proniewski Marek : Polityka kształcenia jako czynnik rozwoju regionalnego: (na przykładzie Niemiec). - Białystok : Wydaw. Filii Uniwersytetu Warszawskiego, 1996

Rzeszotnik Beata : Sytuacja szkolnictwa ogólnokształcącego w Republice Federalnej Niemiec // Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo. - 2003, Nr 12, s. 299-328

Sander Aleksandra : Szkoła podstawowa im. Goerdelera w Berlinie // Nowa Szkoła. - 1999, nr 4, s. 46-48

Schulz Dieter : Perspektywy kształcenia nauczycieli w Niemczech // W : Tradycja i wyzwania : edukacja, niepodległość, rozwój / red. Kazimiera Pacławska. - Kraków, 1998. - S. 348-362

Siemieniak Henryk : Reforma programów szkolnych w perspektywie integracji europejskiej - w Polsce i Niemczech // W : Transformacja w oświacie a europejskie perspektywy / pod red. Wolfganga Hornera i Mirosława S. Szymańskiego. - Warszawa, 1998. - S. 81-90

Sitarczyk Magdalena : Wykorzystanie Internetu w kampaniach promocyjnych niemieckich szkół wyższych // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 1/2, s. 199-210

Skiert Małgorzata : Dualny system kształcenia zawodowego w RFN - czynniki decydujące o jego efektywności // Oświatowiec. - 2002, [nr] 1, s. 18-26

Skiert Małgorzata : System kształcenia zawodowego w Niemczech // Nowa Szkoła. - 2002, nr 3, s. 42-47

Sochacki Jarosław : System kształcenia w Niemczech // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2006, nr 2, s. 58-64

Solarczyk Hanna : Tendencje rozwojowe edukacji dorosłych w Niemczech // W : Edukacja pozaszkolna a integracja europejska / red. nauk. Zdziesław Wołk. - Zielona Góra, 1999. - S. 117-124

Stock Helga : Studia w okresie przełomu // Edukacja Dorosłych (Toruń). - 1997, nr 3, s. 141-146

Suder Kajetan : Szkolnictwo Serbów Łużyckich w Niemczech // Rocznik Lubuski. – 2004, T. 30, cz. 1, s. 165-177

Suświłło Małgorzata : Analiza porównawcza wczesnej edukacji muzycznej w Polsce, w Anglii i w Niemczech // W : Profil kształcenia nauczycieli muzyki dla potrzeb szkoły ogólnokształcącej : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Bydgoszczy w dniach 12-13. 06. 1996 r. / pod red. Eugeniusza Rogalskiego. - Bydgoszcz, 1997. - S. 183-200

System szkolenia, kształcenia i poradnictwa zawodowego w krajach Europy - Niemcy / Krajowy Urząd Pracy, Centrum Metodyczne Informacji i Poradnictwa Zawodowego. - Warszawa : KUP, [2002]. - (Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego ; 21)

Śliwerski Bogusław : Berliński model szkół o poszerzonej odpowiedzialności // Nowa Szkoła. - 1997, nr 7, s. 34-37 ; Toż // W: Jak zmienić szkołę? / Bogusław Śliwerski. - Kraków, 1998. - S. 55-59

Śliwerski Bogusław : Szkoły wolne za granicą // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 4, s. 18-23

Tadeusiewicz Grażyna : [Niemcy - schemat systemu szkolnictwa] // W : Edukacja w Europie / Grażyna Tadeusiewicz. - Warszawa, 1997. - S. 37

Tillman Klaus-J(rgen : Autonomia szkoły : dyskusja polityczno-oświatowa i doświadczenia bielefeldzkiej Szkoły-laboratorium // W : Transformacja w oświacie a europejskie perspektywy / pod red. Wolfganga Hornera i Mirosława S. Szymańskiego. - Warszawa, 1998. - S. 91-110

W poszukiwaniu wspólnoty : 15 lat spotkań pedagogów z Oldenburga i Torunia / pod red. Aleksandra Nalaskowskiego. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1996

Wenzel Hartmut : Szkoła rozwiązująca problemy // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 11, s. 14-17

Wiedelah Bernd : Kształcenie nauczycieli fizyki dla szkolnictwa średniego w Dolnej Saksonii, Niemcy // W : Kształcenie nauczycieli fizyki w krajach Unii Europejskiej : Włochy, Niemcy, Zjednoczone Królestwo, Francja / pod red. Józefiny Turło. - Toruń, 2000. - S. 41-64

Wiśniewska Barbara : Zasady oraz praktyka funkcjonowania przykładowych ośrodków edukacji niepublicznej w Europie Zachodniej (Szwajcaria, Austria, Niemcy) : opracowanie wyników badań // Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia. - 1998, Nr 25, s. 201-219

Żukiewicz Arkadiusz : Społeczne aspekty edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Bawarii // Edukacja. - 2002, nr 2, s. 108-112

Żukowska Edyta, Żukowski Wojciech : Bawarski model kształcenia // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 3, s. 26-28


Nigeria

Pachociński Ryszard : Nigeria // W : Współczesne systemy edukacyjne / Ryszard Pachociński. - Warszawa, 2000. - S. 130-137


Norwegia

Filipowicz Renata : Kształcenie zawodowe w krajach EFTA/EEA // Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 1, s. 46-49

Iwanek-Wasążnik Beata : Jak to robią nad Morzem Norweskim // Polonistyka. - 1999, nr 2, s. 77-81. - Reforma szkolnictwa w Norwegii

Kordziński Jarosław : System edukacji norweskiej // Nowa Szkoła. - 1996, nr 6, s. 32-34

Lofsnes Elsa : Rola nauczyciela w perspektywie przyszłości – dylematy i nadzieje // W : Nauczyciel jutra / pod red. Elżbiety Perzyńskiej. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006. – 69-86. – Omówiono także historię norweskich planów edukacji narodowej.

Nilsen Harald : School for the future : a critical view on the Norwegian School Reform, 2006, "Knowledge Promotion" // The New Educational Review. - 2006, Vol. 10, nr 3/4, s. 43-52

Norwegia // W : Struktury systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej / Komisja Europejska. - Warszawa, 1998. - S. 535-558

Parzęcki Ryszard : Młodzież średnich szkół norweskich wobec wyboru dalszej edukacji i podjęcia pracy zawodowej // W : Edukacja i poradnictwo zawodowe w wybranych krajach europejskich / Ryszard Parzęcki. - Słupsk, 1996. - S. 100-111

Parzęcki Ryszard : System edukacji zawodowej w Norwegii // Pedagogika Pracy. - 1996, [Nr] 29, s. 151-162

Piwowarski Rafał : Norweska reforma oświaty z 1994 - to działa // Społeczeństwo Otwarte. - 1997, nr 12, s. 23-30

Piwowarski Rafał : Przykład godny naśladowania : (Norwegia 1994) // W : Edukacja z perspektywy lokalnej i międzynarodowej / Rafał Piwowarski. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2006. – S. 65-79

Półturzycki Józef : Edukacja dorosłych w Norwegii // W : Edukacja dorosłych za granicą / Józef Półturzycki. - Toruń, 1999. - S. 114-130


Nowa Zelandia

Lackowski Jerzy : Tak uczą Anglosasi // Nowe Państwo. - 2006, nr 2, s. 10-13

Pachociński Ryszard : Rozwój szkół prywatnych w Anglii, Nowej Zelandii i USA // W : Strategie reform oświatowych na świecie : szkolnictwo podstawowe i średnie / Ryszard Pachociński. - Warszawa, 2003. S. 25-31


Pakistan

Dalrymple William : Pakistańskie "koraniczne szkoły terrorystów" : fałszywe utożsamianie nauczania religijnego z terroryzmem // Le Monde Diplomatique. - 2006, nr 2, s. 12-13


Portugalia

Dziewulak Dobromir : Portugalia // W : Systemy szkolne Unii Europejskiej / Dobromir Dziewulak. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa, 1997. - S. 97-102

Gorloff Elżbieta : Wyzwania oświaty portugalskiej // Kultura i Edukacja. - 2001, nr 1, s. 124-134

Portugalia // W : Struktury systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej / Komisja Europejska. - Warszawa, 1998. - S. 365-396

Smith Celia - Edukacja przedszkolna w Portugalii // W : Małe dziecko : znaczenie wczesnej edukacji / pod red. Teresy Ogrodzińskiej. - Warszawa, 2000. - S. 90-94


Republika Południowej Afryki

Konopka Jan : Edukacja przyrodnicza w Afryce Południowej // Parki Narodowe. - 1999, nr 3, s. 30-31


Rosja

Belaeva Antonina P. : System wielopoziomowego kształcenia w szkołach zawodowych Rosji // Edukacja Dorosłych (Radom). - 1996, nr 1, s. 9-19

Braznik Evgenija I., Balasnikova Ludmila A. : Europejskie programy edukacyjne w Rosji - nowy etap współpracy międzynarodowej w oświacie // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2001, T. 21, s. 21-26

Braznik Evgenija I. : Pedagogiczna nauka i praktyka - drogi integracji rosyjskich i europejskich doświadczeń pedagogicznych // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2001, T. 21, s. 27-34

Bybluk Marian : Meandry reformy edukacji rosyjskiej po komunizmie // Kultura i Edukacja. - 1997, nr 1/2, s. 147-164

Bybluk Marian : Meandry rozwoju edukacji w Rosji // Nowa Szkoła. – 2005, nr 8, s. 45-50

Bybluk Marian : Od zmian edukacji w ZSRR okresu pierestrojki do przemian w Rosji postradzieckiej // Studia Edukacyjne. - 2000, Nr 5, s. 139-158

Bybluk Marian : Postradziecka edukacja w Rosji na fali demograficznej // Forum Oświatowe. - 2002, t. 1, s. 151-161

Bybluk Marian : Przemiany demokratyczne edukacji w Rosji : studia i szkice historyczno-pedagogiczne. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : "Impuls", 2003. - Wyd. 1 pt.: Przemiany edukacji w Rosji u schyłku XX wieku

Bybluk Marian : Przemiany edukacji w Rosji u schyłku XX wieku : studia i szkice historyczno-pedagogiczne. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1998

Bybluk Marian : Rosyjski dialog edukacyjny z przeszłością - własną i obcą // Kultura i Edukacja. - 1997, nr 3/4, s. 75-85

Górecka Halina : Rosyjski system szkolny // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / [red. nauk. i przewodn. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : "Żak", 2006. - S. 428-440

Klimov Sergej, Slucevskij Viačeslav : Stowarzyszenie "Wiedza" a reformy edukacyjne w Rosji // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, [nr] 1, s. 99-103

Koncepcja narodowej polityki edukacyjnej w Federacji Rosyjskiej // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, t. 4, s. 28-31

Lisovskij Vladimir T. : Molodez i obrazovanije na poroge XXI veka // Rocznik Lubuski. - 1996, T. 22, cz. 2, s. 61-68

Mielnikowa L. J., Mielnikow A. N. : Wychowanie rodzinne i kształcenie szkolne jako sposoby zachowania kultury narodowej w polietnicznej przestrzeni kulturowej // W : Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej / pod red. Jerzego Nikitorowicza. - Białystok, 1997. - S. 153-157

Nosova Natalia : Globalizacja i internacjonalizacja edukacji w nauczaniu języków obcych // W : Edukacyjne wyzwania w krajach postkomunistycznych / pod red. Krzysztofa Polaka, Bronisława Urbana. - Kraków, 2003. - S. 147-152

Pachociński Ryszard : Rosja // W : Współczesne systemy edukacyjne / Ryszard Pachociński. - Warszawa, 2000. - S. 49-56

Smirnov Igor P. : Innowacyjne formy rozwoju szkolnictwa zawodowego w Rosji // Pedagogika Pracy. - 2000, [Nr] 36, s. 92-98

Świętochowska Urszula : Systemy edukacyjne Rosji i Węgier // W : Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku / Urszula Świętochowska. - Toruń, 2001. - s. 53-61

W poszukiwaniu wspólnoty : 15 lat spotkań pedagogów z Oldenburga i Torunia / pod red. Aleksandra Nalaskowskiego. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1996


Rumunia

Farcas Catalina : Reforma szkolnictwa rumuńskiego w kontekście europejskim : nadzieje i obawy // Forum Europejskie. - 2002, Nr 3, s. 119-126

Ionescu Miron : Innowacje w edukacji - pilna potrzeba // W : Edukacyjne wyzwania w krajach postkomunistycznych : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kraków 10-11 maja 2002 roku / pod red. Krzysztofa Polaka, Bronisława Urbana. - Kraków, 2003. - S. 159-164


Słowacja

Baranová Eleonora : Współczesne tendencje wychowania muzycznego w klasach I-IV szkoły podstawowej w Słowacji // W : Powszechne wychowanie muzyczne wobec przemian edukacyjnych w Europie / pod red. Eugeniusza Rogalskiego. - Bydgoszcz, 1999. - S. 93-98

Cząstka-Szymon Bożena : Sytuacja szkolnictwa węgierskiego na terenie Słowacji // W : Oświata etniczna w Europie Środkowej / pod red. Zenona Jasińskiego, Tadeusza Lewowickiego. - Opole, 2001. - S. 229-247

Gąsiorek Przemysław : Słowacki system szkolny // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / [red. nauk. i przewodn. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : "Żak", 2006. - S. 787-796

Kosová Beata : Kształcenie nauczycieli szkół podstawowych w Słowacji - przemyślenia własne // W : Współczesne przemiany kształcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli / pod red. Ryszarda Parzęckiego. - Bydgoszcz, 1998. - S. 67-71

Lokąová Irena : Perspektywy wychowania zdrowotnego w systemie szkolnictwa // W : Budowa zaufania międzynarodowego celem edukacji globalnej / pod red. Zygmunta Łomnego. - Opole, 1996. - S. 417-423

Nemčok Andrej : Szkolnictwo wyższe w Słowacji // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie. - 2000, nr 1, s. 15-20

Wybrane problemy edukacyjne : konfrontacje polsko-słowackie / pod red. Stanisława Juszczyka i Ericha Petláka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2004

Ziółkowska-Sobecka Marta : Reforma szkolna za miedzą : Słowacja // Nowa Szkoła. - 1997, nr 2, s. 42-43


Słowenia

Derfiňák Patrik : K problémom výchovy a vzdelávania v súčasnej škole // Gospodarka Regionalna i Turystyka. - 2005, z. 1, s. 11-14

Lipnik Joze : Szkolnictwo słoweńsko-węgierskie w Słowenii // W : Oświata etniczna w Europie Środkowej / pod red. Zenona Jasińskiego, Tadeusza Lewowickiego. - Opole, 2001. - S. 225-228


Stany Zjednoczone

Arends Richard I. : Uczymy się nauczać. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1998. - (Literatura Pedagogiczna)

Bilanow Kazimierz : Wylęgarnia czarnych liderów / Kazimierz Bilanow // Wiadomości Kulturalne. - 1997, nr 11, s. 8

Bloom Allan : Umysł zamknięty : o tym jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów. - Poznań : Wydaw. Zysk i S-ka, 1997

Boczukowa Beata : Specyfikacja szkolnictwa w Stanach Zjednoczonych // Nowa Szkoła. - 2000, nr 8, s. 44-45

Bogaj Małgorzata : O nowy kształt edukacji : propozycje Neila Postmana // Forum Oświatowe. - 2000, t.2, s. 59-70

Bollinger Lee C. : Żeby uniwersytet był uniwersalny // Gazeta Wyborcza. - 2001, nr 293, s. 20-21

Bonusiak Andrzej : Przemiany w strukturze organizacyjnej szkolnictwa polonijnego USA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka. – 2004, Z. 3, s. 184-197

Brown Charles S. : Uniwersytet, dialog i uniwersalizm // W : Szkoła przeżycia cywilizacyjnego / pod red. Józefa M. Dołęgi, Janusza Kuczyńskiego, Andrzeja Woźnickiego. - Warszawa, 1997. - S. 118-126

Burdzy Paweł : Co Bush zwojuje ? : korespondencja z Waszyngtonu // Nowe Państwo. - 2001, nr 7, s. 9-11

Chłodna Imelda Allan Bloom i antychrześcijańskie źródła edukacji amerykańskiej // Człowiek w Kulturze. – 2004, [Nr] 16, s. 197-207

Cochran William : Różnice pomiędzy polską a amerykańską edukacją // Katecheta. - 2002, nr 12, s. 65-69

Collins Elizabeth : Komu vouchery? // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 1, s. 30. - Kupony edukacyjne w szkolnictwie USA

Cooper Bruce S., Gargan Anne : Amerykańska istota szkolnictwa prywatnego i jej rozwój // W : Edukacja w świecie współczesnym / pod red. Romana Lepperta. - Kraków, 2000. - S. 201-216

Cylkowska-Nowak Mirosława : Społeczne funkcje szkolnictwa w Japonii i Stanach Zjednoczonych : (studium z pedagogiki porównawczej). - Poznań ; Toruń : "Edytor", 2000

Darewicz Krzysztof : Edukacja durniu : [korespondencja z Waszyngtonu] // Rzeczpospolita. - 2001, nr 29, s. A7

Demczak Anna : Wychowanie obywatelskie w amerykańskiej szkole // W : Edukacja w świecie współczesnym / pod red. Romana Lepperta. - Kraków, 2000. - S. 247-251

Derza Andrzej, Kołodziej Anna : Jaka jest amerykańska szkoła? : (proces edukacji w szkole średniej w USA) // Athenaeum. - 2000, [Vol.] 4, s. 202-205

Derza Andrzej, Kołodziej Anna : Organizacja szkolnictwa ponadpodstawowego w Stanach Zjednoczonych - wymogi programowe // Athenaeum. - 2000, [Vol.] 4, s. 189-194

Druć-Olejarnik Elżbieta : "An American credit system" - u podstaw jednolitości ustroju szkolnego w Stanach Zjednoczonych // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 1995/1996, T. 17, s. 73-82

Dueholm Natalia, Dueholm Mateusz : Uczyć w domu // Najwyższy Czas. - 2003, nr 24, s. XXXVI-XXXVIII

Feinberg Walter : Szkoła i społeczeństwo. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. - (Literatura Pedagogiczna)

Gibb Sharon, Slovinski Patrick : Wykorzystanie pedagogiki w demokratyzacji i utrzymaniu demokracji : reformy oświatowe w Polsce i w Stanach Zjednoczonych // Res Humanae. - 2000, [Vol.] 8P, s. 43-50

Głodowska Zofia : Katastrofa szkolnictwa amerykańskiego // Arcana. - 1997, nr 4, s. 71-78

Głodowska Zofia : S.O.S. [Save our souls] dla nowojorskich szkół // Arcana. - 1997, nr 6, s. 156-158

Goodman Norman : System edukacji // W : Wstęp do socjologii / Norman Goodman. - Poznań, 1997. - S. 201-213

Górnikiewicz Jacek : Home schooling - szkołą przyszłości? // Społeczeństwo Otwarte. - 1996, nr 12, s. 43-44

Górnikiewicz Jacek Zbigniew : Popularność uczelni amerykańskich oferujących studia w trybie DL : uwarunkowania geograficzno-demograficzno-oświatowo-ekonomiczne / Jacek Zbigniew Górnikiewicz // W : Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń, 2004. - S. 416-432. - (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Górnikowska-Zwolak Elżbieta : System edukacji jako czynnik zmiany struktury społecznej - w ujęciu Randalla Collinsa // Edukacja. - 1997, nr 1, s. 29-40

Gruca-Miąsik Urszula : Miejsce edukacji moralnej w życiu szkoły : (na przykładzie szkolnictwa amerykańskiego) // W : Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2 / pod red. Bożeny Muchackiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006. – S. 125-139

Guz Sabina : Organizacja wychowania przedszkolnego w wybranych krajach // W : Edukacja przedszkolna w okresie przemian / Sabina Guz. - Warszawa, 1996. - S. 35-37

Guz Sabina : Wychowanie przedszkolne w wybranych krajach wysoko rozwiniętych // W : Realia i perspektywy reform oświatowych / pod red. Andrzeja Bogaja. - Warszawa, 1997. - S. 149-166

Hamm Steve : Alma M@ter // Wprost. - 2001, nr 9,s. 61-67

Herzog Tomasz : Amerykańskie standardy edukacji obywatelskiej lat dziewięćdziesiątych : próba analizy // W : Wychowanie obywatelskie : studium teoretyczne, porównawcze i empiryczne / pod red. Zbyszka Melosika i Kazimierza Przyszczypkowskiego. - Poznań, 1998. - S. 211-221

Horne Marcia : Pomiar i modyfikacja postaw wśród przedstawicieli różnych kultur // W : Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej / pod red. Jerzego Ninkitowicza. - Białystok, 1997. - S. 201-207

Horne Marcia : System edukacji w Stanach Zjednoczonych - stan oraz aktualne trendy // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. - 1998, T. 9, s. 34-41

Jackowski Stefan, Krauze Tadeusz : Systemy punktacji jako narzędzie konstrukcji programów studiów i oceny postępów studenta w uczelniach amerykańskich oraz w programie SOCRATES/ERASMUS // Nauka i Szkolnictwo Wyższe. - 1998, Nr 12, s. 50-61

Janowski Andrzej : Polityka edukacyjna w USA // Edukacja. - 1998, nr 4, s. 78-87Janowski Andrzej : Szkoła obywatelska : amerykańskie doświadczenia - polskie potrzeby. - Warszawa : Fundacja "Innowacja" : Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, 2000. - ("Innowacja")

Jarosz Tomasz : Amerykański nieuk w dyrektorskim fotelu // Najwyższy Czas. - 2001, nr 42, s. XXXVI-XXXVII

Jarosz Tomasz : Oświata wchodzi na rynek : bony oświatowe // Najwyższy Czas. - 2002, nr 35, s. XXVIII-XXXIX

Jarosz Tomasz : Uczyć w domu // Najwyższy Czas. - 2001, nr 35, s. VI-IX

Jelonek Zbigniew : Sześć dni w Chicago // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s. 48-49

Jurzyk Marek : Program bonów edukacyjnych w Stanach Zjednoczonych // Katecheta. - 2002, nr 10, s. 71-73

Kalabiński Jacek : Zniewoleni tabliczką mnożenia // Rzeczpospolita. - 1998, nr 10, s. 7

Karaś Marcin : Czy amerykanizacja szkolnictwa? // Forum Akademickie. - 1998, nr 5, s. 44-45

Konopka Hanna : Holokaust w edukacji amerykańskiej // W : Holokaust lekcja historii : zagłada Żydów w edukacji szkolnej / pod red. Jacka Chrobaczyńskiego i Piotra Trojańskiego. - Kraków, 2004. - S. 98-101

Kozłowski Sławomir G. : Problemy dostępności studiów wyższych w Stanach Zjednoczonych // Polityka Społeczna. - 1997, nr 9, s. 28-32

Krajewska Anna : Przemiany w edukacji amerykańskiej na przełomie wieku // Test. - 1996, nr 1, s. 106-113

Krajewska Anna : System oceny kompetencji w szkolnictwie wyższym - potrzeba czy konieczność // Toruńskie Studia Dydaktyczne. - 2001, Nr 17, s. 57-64

Królikowska-Avis Elżbieta : Zimny wychów liderów : wraca moda na tradycyjne angielskie szkoły z internatem // Wprost. - 2001, nr 44, s. 74-76

Kubin Jerzy : Polityka władz państwowych wobec upowszechniania nauki w wybranych krajach - USA, Anglii i Chinach // Ruch Pedagogiczny. - 2000, [nr] 3-4, s. 67-79

Lackowski Jerzy : Tak uczą Anglosasi // Nowe Państwo. - 2006, nr 2, s. 10-13

Ludwikowski Rett R. : College i uniwersytet : list z Ameryki // Znak. - 1997, nr 3, s. 166-168

Łukaniuk-Quintanilla Anna : Szkoła Marii Montessori - historia i współczesność : (z doświadczeń szkoły w Stanach Zjednoczonych). - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Espero", 1998

Mazur Joanna : Szkolnictwo wyższe w USA // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. - 1999, nr 4, s. 225-236

Melosik Zbyszko : Nowoczesny ideał wychowania obywatelskiego - ponowoczesne kontrowersje : (analiza przypadków) // W : Wychowanie obywatelskie : studium teoretyczne, porównawcze i empiryczne / pod red. Zbyszka Melosika i K.azimierza Przyszczypkowskiego. - Poznań, 1998. - S. 223-236

Mendel Maria : Edukacja społeczna : partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001

Michels Robert : Charakterystyka skutecznych alternatywnych programów nauczania w Stanach Zjednoczonych // Horyzonty Wychowania. - 2004, nr 6, s. 139-156

Mierzejewska Anna, Kawula Stanisłąw : Struktura i funkcjonowanie szkolnictwa amerykańskiego w początkach XXI wieku // Kultura i Edukacja. - 2006, nr 2/3, s. 148-159

Mniej uczniów w klasie? / Ronald G. Ehrenberg [et al.] // Świat Nauki. - 2002, nr 4, s. 73-79

Modele szkolnictwa wyższego : biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu / [red. Justyna Osiecka, Andrzej Chodyra]. - Warszawa : Kancelaria Sejmu, 2000. - (Konferencje i Seminaria / Biuro Studiów i Ekspertyz ; 1)

Nauczycielu, czy na pewno potrafisz nauczyć? : (o reformach w USA i Wielkiej Brytanii) / oprac. z ang. Renata Nowicka // Nowa Szkoła. - 2000, nr 2, s. 37-39

Olczyk Jakub : Finansowanie i podstawowe założenia amerykańskiego modelu szkolnictwa na przykładzie stanu Delaware // Piotrkowickie Studia Pedagogiczne. - 2001, T. 9, s. 275-279

Oldroyd David, Ekiert-Grabowska Dorota : Edukacja w USA - plan strategiczny na lata 1998-2002 // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 1, s. 8-11

Pachociński Ryszard : Kłopot taki sam? : kierunki zmian szkoły amerykańskiej - decentralizacja, prywatyzacja, wolny wybór szkoły // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 3, s. 1, 6

Pachociński Ryszard : Rozwój szkół prywatnych w Anglii, Nowej Zelandii i USA // W : Strategie reform oświatowych na świecie : szkolnictwo podstawowe i średnie / Ryszard Pachociński. - Warszawa, 2003. S. 25-31

Pachociński Ryszard : Stany Zjednoczone Ameryki // W : Współczesne systemy edukacyjne / Ryszard Pachociński. - Warszawa, 2000. - S. 138-145

Pawlak Agnieszka : Wychowanie patriotyczne w Stanach Zjednoczonych I w Polsce na podstawie obowiązujących programów szkolnych // W : Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w świetle programów i potrzeb oświatowych / pod red. Jana Kidy. - Rzeszów, 2003. - S. 404-418

Pawlaszek Robert : Szkoły głupcze : [korespondencja z Chicago] // Polityka. - 2001, nr 8, s. 34-35

Petry Mroczkowska Joanna : Coś dla każdego, czyli o amerykańskich uczelniach // W Drodze. - 1999, [nr] 10, s. 35-41

Petry Mroczkowska Joanna : Dylematy amerykańskiej edukacji // Znak. - 1999, nr 3, s. 84-93

Petry Mroczkowska Joanna : Zrozumieć zło // W Drodze. - 1999, [nr] 6, s. 42-48

Popławska Agata Dorota : Szkolnictwo niepubliczne w Stanach Zjednoczonych Ameryki // Test. - 1997, nr 2, s. 100-103

Radzikowska Cecylia : Inna ale nie gorsza // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 36, s. 7

Radzikowski Wojtek : Patrzę inaczej // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 39, s. 8

Reynolds Sally : W jaki sposób potrzeby regionu mogą zostać zaspokojone poprzez organizację kształcenia otwartego i kształcenia na odległość // Res Humanae. - 1996, [Vol.] 3, s. 43-52

Różański Andrzej : Organizacja i administrowanie oświatą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, t. 1, s. 69-80

Rudkowska Joanna, Banach Natalia : Szkoły domowe w USA // Edukacja. - 2002, nr 1, dod. s. 28-30

Sawicki Mirosław : Pamiętajmy o każdym dziecku : reforma edukacji w Polsce i w Stanach Zjednoczonych // Tygodnik Powszechny. - 2002, nr 19, s. 7

Sawicki Mirosław : Uczmy się na cudzych błędach // Gazeta Wyborcza. - 2001, nr 144, s. 22-23

Skawińska Joanna : Bronię amerykańskiej szkoły // Więź. - 2002, nr 5, s. 91-93 ; nr 6, s. 65-67

Skawińska Joanna : Dlaczego Amerykanie są ignorantami // Więź. - 2002, nr 10, s. 88-90

Sostaric Bożena : Nauka w USA // Języki Obce w Szkole. - 1999, nr 5, s. 472-473

Sowell Thomas : Amerykańskie szkolnictwo od wewnątrz : upadek, oszustwo, dogmaty. - Rzeszów : Wydaw. WSP, 1996

Stawiak-Ososińska Małgorzata : Formy współpracy rodziny ze szkołą w wybranych krajach świata // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 2, s. 37-43

Strużyna Krystyna : Praktyka za oceanem // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 33, s. 1, 6

Subczyński Janusz : Ważne zwycięstwo w bitwie o szkołę : [korespondencja z Florydy] // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 30., s. 13

Szczurkowska Stefania : Nauczanie w domu - nowa forma kształcenia w USA w świetle niepowodzeń systemu edukacji // W : Z problematyki pedagogiki porównawczej / pod red. Wiktora Rabczuka. - Warszawa, 1998. - S. 33-44

Szczurkowska Stefania : Powrót do centralizacji - na przykładzie szkół amerykańskich // Edukacja. - 1998, nr 4, s. 20-23

Szczurkowska Stefania : Szkoła amerykańska w świetle potrzeb rynku pracy // Edukacja. - 1996, nr 2, s. 88-104

Szczurkowska Stefania : Szkoła amerykańska wobec rynku pracy // Szkoła Zawodowa. - 1998, nr 1, s. 52-57

Szczurkowska Stefania : Zarządzanie oświatą - z doświadczeń szkół amerykańskich //Nowa Szkoła. - 2003, nr 5, s. 48-52

Szmyd-Skórzewska Magdalena : W jaki sposób amerykańscy uczniowie szkoły podstawowej omawiają lektury? // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 4, s. 68-75

Szymański Mirosław : Wolność edukacyjna i wybór szkoły - szansa czy zagrożenie demokracji // Nowa Szkoła. - 1998, nr 10, s. 7-13

Śliwerski Bogusław : Neila Postmana projekt reform w amerykańskiej edukacji // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 4/5, s. 32-37

Świętochowska Urszula : System edukacyjny USA // W : Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku / Urszula Świętochowska. - Toruń, 2001. - S. 89-97

Voss Linda Rasmussen : Edukacja związana z Holokaustem - drogą do lepszego świata : spojrzenie na nauczanie o Holokauście z perspektywy nauczyciela amerykańskiego // W : Holokaust lekcja historii : zagłada Żydów w edukacji szkolnej / pod red. Jacka Chrobaczyńskiego i Piotra Trojańskiego. - Kraków, 2004. – S. 102-108

Wipler Przemysław : Wyłom w tamie : bony edukacyjne dla szkół religijnych // Najwyższy Czas. - 2002, nr 29/30, s. XL-XLI

Włodek Tomasz : Homeschoolersi // W Drodze. - 2003, [nr] 10, s. 47-55. - System nauczania domowego w Stanach Zjednoczonych

Zielicz Włodzimierz : W amerykańskiej szkole średniej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 9, s. 37-38

Ziółkowska-Sobecka Marta : O przedszkolach w USA i gdzie indziej // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 5, s. 195-200


Szkocja

Bogukalec Małgorzata : Co sądzić o szkockim systemie nadzoru // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 11, s. 31-35

Falkiewicz Małgorzata : Standardy kierowania szkocką szkołą // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 6, s. 30-32

Froissart Ferdynand, Milanowski Jerzy : Kształcenie i doskonalenie zawodowe w Szkocji // Szkoła Zawodowa. - 1996, nr 2, s. 13-15

McPake Joanna : Zarządzanie zmianą w małych szkołach podstawowych w Szkocji // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 9, s. 22-24

Mordarska Irena : Plan rozwoju szkoły na przykładzie szkockiego systemu edukacji : (materiały z wizyty studyjnej w Western Isles) // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 12, s. 24-27

Sosnowski Jan : Raport ze Szkocji // Szkoła Zawodowa. - 1997, nr 4, s. 43-45

Sosnowski Jan : Szkocki model kształcenia // Pedagogika Pracy. - 1998, [Nr] 32, s. 198-201


Szwajcaria

Dziurzyńska Teresa : Genewska mozaika // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 8, s. 21-24

Guz Sabina : Organizacja wychowania przedszkolnego w wybranych krajach // W : Edukacja przedszkolna w okresie przemian / Sabina Guz. - Warszawa, 1996. - S. 28-30

Śliwerski Bogusław : Integralne ocenianie uczniów w Szwajcarii // Nowa Szkoła. - 1998, nr 1, s. 28-35

Śliwerski Bogusław : Szkoły wolne za granicą // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 4, s. 18-23

Śliwerski Bogusław : Szwajcarskie doświadczenia w reformowaniu edukacji wczesnoszkolnej // W : Edukacja autorska / Bogusław Śliwerski. - Kraków, 1996. - S. 99-102

Wiśniewska Barbara : System edukacji niepublicznej // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 1, s. 55-59

Wiśniewska Barbara : System edukacji niepublicznej w Szwajcarii - przegląd instytucji szkolnych i edukacyjnych // Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia. - 1998, Nr 25, s. 129-199

Wiśniewska Barbara : Zasady oraz praktyka funkcjonowania przykładowych ośrodków edukacji niepublicznej w Europie Zachodniej (Szwajcaria, Austria, Niemcy) : opracowanie wyników badań // Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia. - 1998, Nr 25, s. 201-219

Wiśniewska-Paź Barbara : Edukacja steinerowska - rozwój czy stagnacja? // Nowa Szkoła. – 2004, nr 5, s. 46-49

Wolski Jan : Szwajcarski pomost // Forum Akademickie. - 1996, nr 6, s. 20-21

Zaufal Krystyna : O Szwajcarii i jej oświacie słów kilka // Kwartalnik Edukacyjny. - 2006, nr 3, s. 68-72


Szwecja

Bartoszewicz Kamila : Studiować w Szwecji // Europa. - 1998, nr 6, s. 61-62

Czerkies Małgorzata : Edukacja przedszkona w Szwecji // W : Edukacja w świecie współczesnym / pod red. Romana Lepperta. - Kraków, 2000. - S. 219-235

Drążkowska Agata : Szwedzki model wychowania seksualnego - zarys problematyki // W : Edukacja w świecie współczesnym / pod red. Romana Lepperta. - Kraków, 2000. - S. 253-265

Dziewulak Dobromir : System oświatowy Szwecji // Nowa Szkoła. - 1996, nr 10, s. 40-43

Dziewulak Dobromir : Szwecja // W : Systemy szkolne Unii Europejskiej / Dobromir Dziewulak. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Żak, 1997. - S. 102-109

Groth Erik : Szkoła jako ucząca się organizacja - od teorii do praktyki // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. 39-40

Guz Sabina : Organizacja wychowania przedszkolnego w wybranych krajach // W : Edukacja przedszkolna w okresie przemian / Sabina Guz. - Warszawa, 1996. - S. 30-32

Kordziński Jarosław : Czego się można nauczyć od Szwedów? // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 7, s. 56-57

Kordziński Jarosław : Szwedzki model zarządzania oświatą // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 10, s. 30-31

Kordziński Jarosław : Szwedzkie metody zmieniania oświaty // Nowa Szkoła. - 1996, nr 1, s. 34-36

Kość Ilona : Edukacja po szwedzku // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 1, s. 50-57

Kowalewska Nina : Szkolnictwo wyższe w Szwecji // Forum Akademickie. - 1998, nr 2, s. 30-31

Mattson Christer : Nauczanie o Holokauście z perspektywy szwedzkiej // W : Holokaust lekcja historii : zagłada Żydów w edukacji szkolnej / pod red. Jacka Chrobaczyńskiego i Piotra Trojańskiego. - Kraków, 2004. - S. 109-117

Mąka Jadwiga : Wyznaczniki poprawy jakości edukacji szwedzkiej w kontekście międzynarodowym - wyzwanie XXI wieku // Edukacja. - 1996, nr 4, s.109-113

Michałkowski Tadeusz : System edukacji w Szwecji : wizyta studyjna w ramach programu Unii Europejskiej Arion // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 7/8, s. 43-45

Pachociński Ryszard : Szwecja // W : Współczesne systemy edukacyjne / Ryszard Pachociński. - Warszawa, 2000. - S. 57-63

Parzęcki Ryszard : [Edukacja zawodowa] // W : Edukacja i poradnictwo zawodowe w wybranych krajach europejskich / Ryszard Parzęcki. - Słupsk, 1996. - S. 76-90

R. F. : Placówki kształcenia zawodowego w Finlandii i Szwecji // Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 3, s. 60-62

Szwecja // W : Struktury systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej / Komisja Europejska. - Warszawa, 1998. - S. 421-447

Tadeusiewicz Grażyna : [Szwecja - schemat systemu edukacji] // W : Edukacja w Europie / Grażyna Tadeusiewicz. - Warszawa, 1997. - S. 39


Tanzania

Legerinel Beata, Leppert Roman : Kształcenie nauczycieli w Tanzanii : (w ramach projektu TEPT) // W : Edukacja w świecie współczesnym / pod red. Romana Lepperta. - Kraków, 2000. - S. 291-295


Tunezja

Zarudzki Piotr : Klasyfikacja ucznia w Tunezji : (wg systemu francuskiego) // Nowa Szkoła. - 1997, nr 1, s. 39-40


Turcja

Przybylska Ewa : System oświatowy w Turcji // Rocznik Andragogiczny. - 2004, s. 136-142


Ukraina

Bajanowska Marija : Przemiany edukacyjne na Ukrainie // W : Pedagogika opiekuńcza wobec współczesnej orientacji filozoficznej i praktyki pedagogicznej. T. 1 / red. nauk. Józef Sowa, Dorota Pstrąg. - Rzeszów, 1999. - S. 187-197

Bolubaą Jaroslav : Drogi reform edukacji pedagogicznej na Ukrainie // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 1999, T. 19, s. 91-96

Bulkin I. A., Jegorov I. J. : Podstawowe tendencje rozwojowe nauki i systemu edukacji Ukrainy w latach dziewięćdziesiątych // Nauka i Szkolnictwo Wyższe. - 2000, nr 1, s. 92-108

Bybluk Marian : Polityczne uwarunkowania odradzania się szkoły narodowej - wariant ukraiński // W : Wychowanie a polityka : tradycje i współczesność / pod red. Witolda Wojdyły i Michałą Strzeleckiego. - Toruń, 1997. - S. 311-317

Dorner Martina : Koncepcje reform ukraińskiego systemu oświatowego // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1998, nr 3-4, s. 221-235

Kasânova Svetlana : Podstawy prawne ukraińskiej oświaty a możliwości integracji // Zeszyty Naukowe. Pedagogia / Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania. – 2003, Nr 3, s. 32-36

Kieracinski Piotr : W tyglu przemian // Forum Akademickie. - 2000, nr 2, s. 38-39

Kozlakova G. : Perspektywiczne technologie kształcenia w wyższych szkołach Ukrainy // W : Inżynieria procesowa w ochronie środowiska : ( część dydaktyczna) / [red. Andrzej Gawdzik i in.]. - Opole, 1998. - S. 50-53

Kozlova Tat`jana : Koperty bez znaczków // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 34, s. 5

Możliwości i bariery reform edukacyjnych na poziomie wyższym / pod red. Mariana Ochmańskiego. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999

Nychkalo N. G. : Reformowanie zawodowego szkolnictwa na Ukrainie // W : Inżynieria procesowa w ochronie środowiska : (część dydaktyczna) / [red. Andrzej Gawdzik et al.]. - Opole, 1998. - S. 54-58

Patora Roman : Kształtowanie rynku szkolnictwa wyższego : Polska i Ukraina w drodze do Unii Europejskiej. - Toruń ; Łódź : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2002

Predbors'ka Iryna : Metodologiczny wymiar przygotowania pedagoga szkoły podstawowej // W : Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej / pod red. Władysława Szlufika, Teresy Banaszkiewicz, Anny Pękali. - Częstochowa, 2004. - S. 311-314

Sirak Natalja : Prosto z Ukrainy // Polis. - 1997, nr 1-2, s. 59-62

Strutyński Władysław : Polska oświata na Ukrainie // Rocznik Lubuski. – 2004, T. 30, cz. 1, s. 207-211

Suczkowa Ludmiła : Szkolnictwo podstawowe na Ukrainie // Życie Szkoły. - 2007, nr 1, s. 63-64

Tsiura Swietłana, Myszcziszin Irena : Retrospektywna analiza polityki edukacyjnej Ukrainy w kontekście globalnym // W : Edukacyjne wyzwania w krajach postkomunistycznych / pod red. Krzysztofa Polaka, Bronisława Urbana. - Kraków, 2003. - S. 103-107


Wenezuela

Mąka Henryk : Na lagunie // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 6, s. 1, 8


Węgry

Fischer-Dardai Agnes : Narodowy Program Nauczania Podstawowego na Węgrzech // Wiadomości Historyczne. - 1997, nr 2, s. 79-83

Janus-Sitarz Anna : Nie tylko ballagás, czyli o szkolnictwie na Węgrzech // Polonistyka. - 1999, nr 2, s. 81-84

Kaczmarek Urszula : Problemy oświaty etnicznej na Węgrzech // W : Oświata etniczna w Europie Środkowej / pod red. Zenona Jasińskiego, Tadeusza Lewowickiego. - Opole, 2001. - S. 143-152

Kaptas-Górzańska Grażyna : Edukacja w Polsce, Czechach i na Węgrzech // Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 3, s. 55-59

Kozma Tamás : Na huśtawce // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 21, s. 5

Kozma Tamás, Illes Peter, Rebay Magdalena : Transformacja systemów edukacji : przypadek Węgier // W : Edukacyjne wyzwania w krajach postkomunistycznych : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kraków 10-11 maja 2002 roku / pod red. Krzysztofa Polaka, Bronisława Urbana. - Kraków, 2003. - S. 85-101

Sobecki Władysław : Węgierskie próby reorganizacji szkolnictwa zawodowego // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 8, s. 58-59

Świętochowska Urszula : Systemy edukacyjne Rosji i Węgier // W : Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku / Urszula Świętochowska. - Toruń, 2001. - S. 53-61


Wielka Brytania

Antonowicz Dominik : Z tradycji w nowoczesność : brytyjskie uniwersytety w drodze do społeczeństwa wiedzy // Nauka i Szkolnictwo Wyższe. - 2004, nr 1, s. 121-13

Bielecki Piotr : Rynek pracy a zmiana struktur kształcenia w szkolnictwie wyższym : (przykład ekonomii i zarządzania - doświadczenia brytyjskie) // W : Studia wyższe - szansa na sukces? / pod red. Anny Buchner-Jeziorskiej i in. - Warszawa, 1998. - S. 131-143

Błasiak Alina : System oceniania w szkołach średnich w Wielkiej Brytanii // W : Edukacja w świecie współczesnym / pod red. Romana Lepperta. - Kraków, 2000. - S. 237-246

Buczyńska Joanna : Technologia informacyjno-komunikacyjna w angielskiej szkole - stan z 2002 roku // W : Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - S. 242-247. - (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Budkowska Liliana : O rozwiązaniach edukacyjnych w szkołach London Borough of Merton // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 10, s. 52-54

Ciczkowski Wiesław : Idea kształcenia integracyjnego w szkołach angielskich // W : Pedagogika alternatywna : dylematy praktyki / red. nauk. Krystyna Baranowicz. - Kraków, 2000. - S. 161-167. - (Idee - Metody - Inspiracje)

Cylkowska-Nowak Mirosława : Edukacja obywatelska w szkołach Wielkiej Brytanii, Francji i Polski // W : Wychowanie obywatelskie : studium teoretyczne, porównawcze i empiryczne / pod red. Zbyszka Melosika i Kazimierza Przyszczypkowskiego. - Poznań, 1998. - S. 159-183

Dziewulak Dobromir : Wielka Brytania // W : Systemy szkolne Unii Europejskiej / Dobromir Dziewulak. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa, 1997. - S. 109-116

Ekiert-Grabowska Dorota, Oldroyd David : "Doskonalenie szkoły" : raport rządu Wielkiej Brytanii // Dyrektor Szkoły . - 1998, nr 9, s. 7-11

Górniak Andrzej : Kształcenie europejskie w Wielkiej Brytanii i Irlandii // Forum Europejskie. - 2002, Nr 3, s. 112-118

Guz Sabina : Organizacja wychowania przedszkolnego w wybranych krajach // W : Edukacja przedszkolna w okresie przemian / Sabina Guz. - Warszawa, 1996. - S. 34-35

Jędrzejewski Jan Paweł : Daleko od Oksfordu : blaski i cienie brytyjskiej edukacji // Tygodnik Powszechny. - 2003, nr 22, s. 13

Kisielowska Marzena : Studia w Oxfordzie - blaski i cienie // Nowa Szkoła. - 1996, nr 1, s. 36-37

Kraciuk Renata : O Europejskich Systemach Edukacji w Londynie // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 6, s. 52-55

Krajewska Anna : System oceny kompetencji w szkolnictwie wyższym - potrzeba czy konieczność // Toruńskie Studia Dydaktyczne. - 2001, Nr 17, s. 57-64

Krajewski Władysław : Brytyjski priorytet // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 48, s. 5

Królicki Jerzy : Alternatywne koncepcje programu kultury fizycznej w systemie wychowania T. Arnolda z Rugby // W : Pedagogika alternatywna : dylematy praktyki / red nauk. Krystyna Baranowicz. - Kraków, 2000. - (Idee - Metody - Inspiracje). - S. 32-36

Kruczkowska Maria : Lekcje nierówności ; Cudze ganicie... // Gazeta Wyborcza. - 1998, nr 149, s. 24-25

Kubin Jerzy : Polityka władz państwowych wobec upowszechniania nauki w wybranych krajach - USA, Anglii i Chinach // Ruch Pedagogiczny. - 2000, [nr] 3-4, s. 67-79

Lackowski Jerzy : Tak uczą Anglosasi // Nowe Państwo. - 2006, nr 2, s. 10-13

Łuczywek Inez : Wymiar europejski w edukacji : wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 4, s. 174-179

McMahon Agnes : Opieka mentora - pomoc dla nowo powołanych dyrektorów szkół // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 11, s. 18-21

Malone Sheila : Edukacja międzykulturowa : z doświadczeń Wielkiej Brytanii // W : Edukacja w świecie współczesnym / pod red. Romana Lepperta. - Kraków, 2000. - S. 141-146

Matlakiewicz Alina : Przemiany szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii w latach dziewięćdziesiątych // W : Edukacja pozaszkolna a integracja europejska / red. nauk. Zdzisław Wołk. - Zielona Góra, 1999. - S. 125-133

Mazierska Ewa : Selekcjonować czy nie? // Nowa Szkoła. - 1997, nr 2, s. 36-38 ; Toż // Wiadomości Kulturalne. - 1997, nr 30, s. 15

Michalak Joanna : Summerhill - bez kar i mundurków // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 4, s. 25-29

Mickiewicz Stanisław : Rozmowa z naszym autorem, panem Stanisławem Mickiewiczem z Londynu. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 5, s. 54-55. - Nauczanie techniki w Anglii.

Mikina Agnieszka : Kształcenie zawodowe w Wielkiej Brytanii. Cz. 1-3 // Szkoła Zawodowa. - 1996, nr 6, s. 35-36 ; nr 8, s. 19-21 ; nr 10, s. 37-41

Morawski Roman Z. : Zapobiec kryzysowi : zmiany w systemie finansowania szkolnictwa wyższego Wielkiej Brytanii // Forum Akademickie. - 1998, nr 6, s. 40-42

Nauczycielu, czy na pewno potrafisz nauczyć? : (o reformach w USA i Wielkiej Brytanii) / oprac. z ang. Renata Nowicka // Nowa Szkoła. - 2000, nr 2, s. 37-39

Nikitenko Danuta : Reforma oświaty w wydaniu brytyjskim // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 3

Nowicka Renata : Dziś i jutro angielskiego szkolnictwa średniego // Nowa Szkoła. - 1997, nr 6, s. 46-47

Nowoczesne tendencje w kształceniu oświatowych kadr kierowniczych w Polsce i Wielkiej Brytanii / pod red. Doroty Ekiert-Grabowskiej i Davida Oldroyda. - Katowice, 1998. - (Prace Naukowe UŚ ; nr 1706)

Pachociński Ryszard : Anglia i Walia // W : Współczesne systemy edukacyjne / Ryszard Pachociński. - Warszawa, 2000. - S. 15-23

Pachociński Ryszard : Rozwój szkół prywatnych w Anglii, Nowej Zelandii i USA // W : Strategie reform oświatowych na świecie : szkolnictwo podstawowe i średnie / Ryszard Pachociński. - Warszawa, 2003. - S. 25-31

Parzęcki Ryszard : Kształcenie zawodowe a bezrobocie w Anglii // W : Edukacja i poradnictwo w wybranych krajach europejskich / Ryszard Parzęcki. - Słupsk, 1996. - S. 92-95

Ploch Leszek : Tam, gdzie dzieci żyją swoim własnym życiem // Nowa Szkoła. - 1997, nr 9, s. 38-40

Potulicka Eugenia : Nowy kanon edukacji obowiązkowej w Anglii // W : Z problematyki pedagogiki porównawczej / pod red. Wiktora Rabczuka. - Warszawa, 1998. - S. 11-31

Potulicka Eugenia : Reforma edukacji według modelu demokracji rynkowej oraz z perspektywy demokracji liberalno-etycznej i socjaldemokratycznej. - Poznań ; Toruń : "Edytor:", 1996

Półturzycki Józef : Edukacja dorosłych w Anglii i Zjednoczonym Królestwie // W : Edukacja dorosłych za granicą / Józef Półturzycki. - Toruń, 1999. - S. 17-81

Putkiewicz Elżbieta : Reformy kształcenia uczniów w wieku 7-14 lat w Wielkiej Brytanii // W : Kultura, zmiana społeczna, wychowanie : inspiracje i poszukiwania : księga jubileuszowa poświęcona Profesor Annie Przecławskiej / pod red. Adama Grodzkiego, Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, Anny Wiłkomirskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2006. - S. 222-229

Ryba Małgorzata, Balcerak Agnieszka : Na tropach szkolnej biurokracji : doświadczenia brytyjskie // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 9, s. 29-32

Sielatycki Mirosław : Specjalne strefy edukacyjne - czy doświadczenia francuskie i brytyjskie mogą przydać się w Polsce? // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 31-33

Siemieniecki Bronisław : Doświadczenia i wnioski z reform szkolnych w Hiszpanii i Anglii w klasach IV-VIII // Toruńskie Studia Dydaktyczne. - 1996, Nr 10, s. 144-156

Skowroński Leszek : Wszyscy będą najlepsi! : korespondencja z Wielkiej Brytanii // Nowe Życie Gospodarcze. - 1999, nr 47, dod., s. V, VIII

Stanek Jolanta : Angielskie szkoły - moje wrażenia i obserwacje // Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 3, s. 175-177

Storan John : Ocena AP(E)L w Wielkiej Brytanii i w szkołach wyższych : od "klas" do "kodeksu" // Res Humanae. - 1998, [Vol.] 6, s. 33-38

Suświłło Małgorzata : Analiza porównawcza wczesnej edukacji muzycznej w Polsce, Anglii i Niemczech // W : Profil kształcenia nauczycieli muzyki dla potrzeb szkoły ogólnokształcącej : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Bydgoszczy w dniach 12-13.06.1996 / pod red. Eugeniusza Rogalskiego. - Bydgoszcz, 1997. - S. 183-200

Szaleniec Henryk : Współdziałanie wymaga poznania się i jasno określonych reguł gry : (refleksje po wizycie studyjnej w Oxfordzie) // Hejnał Oświatowy. - 1998, nr 1, s. 9-10

Tadeusiewicz Grażyna : [Wielka Brytania - schemat systemu szkolnictwa] // W : Edukacja w Europie / Grażyna Tadeusiewicz. - Warszawa, 1997. - S. 40

Turska Ewa : Nie stresować cenzurką // Rzeczpospolita. - 1996, nr 180, s. 28

Wilson Peter : System nauczania przedmiotów przyrodniczych i system kształcenia nauczycieli w Zjednoczonym Królestwie // W : Kształcenie nauczycieli fizyki w krajach Unii Europejskiej : Włochy, Niemcy, Zjednoczone Królestwo, Francja / pod red. Józefiny Turło. - Toruń, 2000. - S. 68-110

Young M. : Program nauczania dla dwudziestego pierwszego wieku? : w stronę nowej bazy na rzecz pokonania podziału na edukację akademicką i zawodową // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania. - 1997, Z. 13, s. 143-165

Zjednoczone Królestwo // W : Struktury systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej / Komisja Europejska. - Warszawa, 1998. - S. 449-510


Wietnam

Pietrasiak Małgorzata : Reformy oświatowe w Wietnamie : zarys uwarunkowań // Azja-Pacyfik. - 2005, T. 8, s. 52-63


Włochy

Bartoszewicz Kamila : Studiować we Włoszech // Europa. - 1998, nr 5, s. 57-58

Calvelli Gulio : System nauczania przedmiotów przyrodniczych i system kształcenia nauczycieli we Włoszech // W : Kształcenie nauczycieli fizyki w krajach Unii Europejskiej : Włochy, Niemcy, Zjednoczone Królestwo, Francja / pod red. Józefiny Turło. - Toruń, 2000. - S. 12-37

Dziewulak Dobromir : Włochy // W : Systemy szkolne Unii Europejskiej / Dobromir Dziewulak. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa, 1997. - S. 116-120

Franczak Kazimierz : Systemy edukacji we Włoszech ze szczególnym uwzględnieniem szkoły podstawowej // Pedagogia Christiana. - 2004, [nr] 2, s. 110-124

Jakubiak-Zapalska Ewa : System szkolnictwa we Włoszech // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska. - 1999, nr 1, s. 183-190

Jurga Laura : Przykłady "dobrej praktyki" : czyli co jeszcze można zmienić w polskiej szkole? // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 88-90

Kobos Katarzyna : System edukacyjny we Włoszech // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2006, nr 3, s. 31-35

Pachociński Ryszard : Włochy // W : Współczesne systemy edukacyjne / Ryszard Pachociński. - Warszawa, 2000. - S. 64-71

Rossetti Bruna : Szkoła we Włoszech // Forum Europejskie. - 2002, Nr 3, s. 127-131

Rynio Alina : Ostatnie trzydziestolecie XX wieku pedagogiki włoskiej w ujęciu Mauro Laenga // Rocznik Nauk Społecznych. - 1997, T. XXV, z. 2, s. 123-139

Sawicka-Wilgusiak Sabina : Klasy wielokulturowe we Włoszech // Nowa Szkoła. - 2002, nr 5, s. 51-52

Sawicka-Wilgusiak Sabina : Matura we Włoszech // Nowa Szkoła. - 1999, nr 1, s. 43-44

Sawicka-Wielgusik Sabina : Reforma szkolnictwa we Włoszech // Ruch Pedagogiczny. - 2002, [nr] 1-2, s. 100-107

Sawicka-Wilgusiak Sabina : Włoski system szkolnictwa. - Warszawa : "Żak", 2003

Stańkowski Bogdan : Wielokulturowość w szkole włoskiej // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 3, s. 68-72

Tadeusiewicz Grażyna : [Włochy - schemat systemu szkolnictwa] // W : Edukacja w Europie / Grażyna Tadeusiewicz. - Warszawa, 1997. - S. 41

Włochy // W : Struktury systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej / Komisja Europejska. - Warszawa, 1998. - S. 249-277


III. SZKOLNICTWO SPECJALNE

Szumski Grzegorz : Funkcje szkół specjalnych w prointegracyjnym systemie kształcenia - analiza doświadczeń zachodnioeuropejskich // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. - 2000, T. 11, s. 73-81

Wyczesany, Janina : Pedagogika upośledzonych umysłowo : wybrane zagadnienia. - Wyd. 3 poszerz. i zm. - Kraków : "Impuls", 2002


Australia

Thiele Maria : Kształcenie dzieci z uszkodzonym słuchem w Południowej Australii // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 1, s. 14-19


Austria

Bogdanowicz Ewa, Wrona Sylwia : Szkolnictwo wyższe wobec osób z niepełnosprawnością w Austrii : (na przykładzie Uniwersytetu w Klagenfurcie) // W : Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich / pod red. nauk. Janiny Wyczesany i Zenona Gajdzicy. – Kraków, 2005. – S. 193-196

Satoła Małgorzata : Międzynarodowe doświadczenia w edukacji niepełnosprawnych // Polityka Społeczna. - 2001, nr 4, s. 37-41


Belgia

Satoła Małgorzata : Międzynarodowe doświadczenia w edukacji niepełnosprawnych // Polityka Społeczna. - 2001, nr 4, s. 37-41

Wyczesany Janina : Edukacja i pomoc specjalna niepełnosprawnym w Belgii // W : Edukacja i pomoc specjalna osobom niepełnosprawnym w krajach europejskich / pod red. Janiny Wyczesany i Zenona Gajdzicy. - Cieszyn, 2003. - S. 41-54

Wyczesany Janina : Edukacji i pomoc specjalna w Belgii na tle ogólnej struktury szkolnictwa // W : Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich / pod red. nauk. Janiny Wyczesany i Zenona Gajdzicy. – Kraków, 2005. – S. 289-303

Wyczesany Janina : Szkolnictwo specjalne dla osób upośledzonych umysłowo w Belgii // W : Oligofrenopedagogika / Janina Wyczesany. - Kraków, 1998. - S. 189 - 195 ; Toż // W : Pedagogika upośledzonych umysłowo : wybrane zagadnienia / Janina Wyczesany . - Kraków, 1999.- S. 193-199


Chiny

Bujnowska Anna , Rozwałka Anna : Rozwój nauczania i wychowania specjalnego w Chinach // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 2, s. 123-125


Czechy

Gajdacz Renata : Pedagogika specjalna w Czechach // W : Edukacja i pomoc specjalna osobom niepełnosprawnym w krajach europejskich / pod red. Janiny Wyczesany i Zenona Gajdzicy. - Cieszyn, 2003. - S. 111-115

Gil Małgorzata : Kształcenie osób z niepełnosprawnością umysłową, objętych całkowitą opieką instytucjonalną w Czechach // W : Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich / pod red. nauk. Janiny Wyczesany i Zenona Gajdzicy. – Kraków, 2005. – S. 243-254

Gil Małgorzata : Rozwój opieki instytucjonalnej nad dzieckiem upośledzonym w Republice Czeskiej // W : Edukacja i pomoc specjalna osobom niepełnosprawnym w krajach europejskich / pod red. Janiny Wyczesany i Zenona Gajdzicy. - Cieszyn, 2003. - S. 116-132


Dania

Asmann Knud : Duńskie "Folkeskole" - szkoły podstawowe i niższe średnie (gimnazja) // W : Teatr a dziecko specjalnej troski / pod red. Mirosława Glinieckiego i Lucyny Maksymowicz. - Słupsk, 1999. - S. 175-178

Minczakiewicz Elżbieta : Kształcenie niepełnosprawnych w Danii i Szwecji // Konspekt. - 2006, nr 4(27), s. 94-95

Wolski Andrzej : System wsparcia osób niepełnosprawnych w Danii // Światło i Cienie. - 2004, nr 2, s. 34-40

Żółkowska Teresa : Osoby z niepełnosprawnością w Danii // W : Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich / pod red. nauk. Janiny Wyczesany i Zenona Gajdzicy. – Kraków, 2005. – S. 127-166


Estonia

Andersson Egil, Lawenius Maria : Trzy kroki w kierunku integracji osób upośledzonych umysłowo : porównanie wyników badań rosyjskich, estońskich i szwedzkich // W : Funkcje psychologii w dobie przemian społeczno-kulturalnych w Polsce / pod red. Władysławy Pileckiej i Marii Kliś. - Kraków, 1997. - (Prace Monograficzne WSP ; nr 232). - S. 119-129


Finlandia

Satoła Małgorzata : Międzynarodowe doświadczenia w edukacji niepełnosprawnych // Polityka Społeczna. - 2001, nr 4, s. 37-41


Francja

Gałkowski Tadeusz : Pionierzy pedagogiki specjalnej we Francji // W : Pedagogika specjalna wobec potrzeb teraźniejszości i wyzwań przyszłości / pod red. Marii Chodkowskiej. - Lublin, 1998. - S. 73 - 80

Guiteau Francis : Kształcenie integracyjne młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku i widzącej na przykładzie Instytutu Monteclair // Rehabilitacja oraz edukacja dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu wzroku / pod red. Jana Pileckiego, Mieczysława Kozłowskiego. - Kraków, 1999. - S. 181-186

Klaczak Marzena : Kształcenie integracyjne dzieci z wadą słuchu w Północnej Francji // W : Edukacja i pomoc specjalna osobom niepełnosprawnym w krajach europejskich / pod red. Janiny Wyczesany i Zenona Gajdzicy. - Cieszyn, 2003 S. 55-59

Kukułka Agnieszka : Francuski model integracji osób niepełnosprawnych // W : Edukacja i pomoc specjalna osobom niepełnosprawnym w krajach europejskich / pod red. Janiny Wyczesany i Zenona Gajdzicy. - Cieszyn, 2003. - S. 60-63

Kuszek Genowefa : Integracja uczniów niepełnosprawnych we Francji // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s. 62-64

Lubomirska Krystyna : Współtworzenie samego siebie (Francja) // W : Przedszkole, rzeczywistość i szansa / Krystyna Lubomirska. - Warszawa, 1997. - S. 15 - 56

Słodownik-Rycaj Ewa, Al.-Khamisy Danuta : Integracja we Francji // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 9

Wyczesany Janina : Rozwój szkolnictwa specjalnego dla osób upośledzonych umysłowo we Francji // W : Oligofrenopedagogika / Janina Wyczesany. - Kraków, 1998. - S. 175 - 189 ; Toż // W : Pedagogika upośledzonych umysłowo / Janina Wyczesany. - Kraków, 1999. - S. 179-193

Zamkowa Anna : Organizacja i formy kształcenia integracyjnego stosowane w wybranych krajach // W Interdyscyplinarność w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej / pod red. Marii Chodkowskiej. - Lublin, 1999. - S. 156-159


Hiszpania

Zamkowska Anna : Nauczanie we wspólnym nurcie na przykładzie Hiszpanii // W : Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 1 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Agnieszki Nowickiej. - Kraków : Impuls, 2006. - S. 341-353


Holandia

Bujnowska Anna : Rozwój szkolnictwa specjalnego w Holandii // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2002, T. 22, s. 87-92

Figiel Monika, Magryta Agnieszka : 15 typów szkół w systemie holenderskim // W : Wychowanie i nauczanie integracyjne : nowe doświadczenia / wybór i oprac. Jadwiga Bogucka i Małgorzata Kościelska. - Warszawa, 1996. - S. 46 - 51

Pacyńska Halina : System pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w Doetinchem Holandia // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 1, s. 52-54


Izrael

Bogacka Hanna : P.M.D. (PAMAD) - izraelski program nauczania specjalnego zintegrowanego z komputerem : prezentacja // W : Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika i Barbary Szychowiak. - Poznań, 2001. - S. 459-469


Japonia

Kulesza Ewa : Sprawozdanie z zagranicznego stażu naukowego w Japonii // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. - 1996, T. 7, s. 510-512


Litwa

Al-Khamisy Danuta : Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 5, s. 24-28

Waszkiewicz Jowita : Integracja przedmiotowa - trudny problem w szkole polskiej i litewskiej // W : Integracja w edukacji : dylematy teorii i praktyki / pod red. Jana Jakóbowskiego, Anny Jakubowicz-Borys. - Bydgoszcz, 2002. - S. 314-321


Niemcy

Czerwińska Kornelia : Szkoła dla Niewidomych i Słabo Widzących w Soest // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 2, s. 121-122

Herrlich Bernd : Model wczesnej rehabilitacji niewidomych i słabo widzących dzieci w Badenii Wittenbergii // W : Rehabilitacja oraz edukacja dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu wzroku / pod red. Jana Pileckiego, Mieczysława Kozłowskiego. - Kraków, 1999. - S. 115-118

Junker Hans : Marburska ścieżka planetarna : jak uczynić niemożliwe dotąd doznania ogólnie przyswajalnymi // W : Rehabilitacja oraz edukacja dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu wzroku / pod red. Jana Pileckiego, Mieczysława Kozłowskiego. - Kraków, 1999. - S. 187-192

Krokowska Izabela : Moje doświadczenie ze szkołą Montessori // Auxilium Sociale. - 1999, nr 3-4, s. 204-207

Lembke Joachim : Wspólna lekcja i tyflopedagogiczna interwencja // W : Rehabilitacja oraz edukacja dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu wzroku / pod red. Jana Pileckiego, Mieczysława Kozłowskiego. - Kraków, 1999. - S 119-126

Michałek Lidia : Ośrodek "Lebensgemeinschaft Bingenheim" // W : Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku / pod red. Bogusława Śliwerskiego. - Kraków, 2001. - (Idee-Metody-Inspiracje). - S. 537-544

Suchon Anna : Systemy kształcenia osób niepełnosprawnych intelektualnie w Niemczech na przykładzie Nadrenii Palatynatu (Rheinland-Pfalz) // W : Edukacja i pomoc specjalna osobom niepełnosprawnym w krajach europejskich / pod red. Janiny Wyczesany i Zenona Gajdzicy. - Cieszyn, 2003. - S. 29-40

Szumski Grzegorz : Kształcenie niepełnosprawnych w Niemczech - zarys systemu // W : Z problematyki pedagogiki porównawczej / pod red. Wiktora Rabczuka. - 1998. - S. 45-63

Wasiukiewicz Jadwiga : Praktyczne doświadczenia pracy w szkołach waldorfskich specjalnych w Niemczech // W : Pedagogika waldorfska w praktyce / Jadwiga Wasiukiewicz. - Gdańsk, 1998. - S. 96-106

Wasiljew I. : Wychowanie integracyjne w Niemczech // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 9


Norwegia

Jagoszewska Iwona : Działalność wychowawcza i opiekuńcza dostosowana do niesłyszącej młodzieży norweskiej // W : Wybrane zagadnienia psychopatologii rozwoju dzieci, młodziezy i dorosłych : praca zbiorowa / pod red. Stanisławy Mihilewicz. - Kraków, 2003. - S. 147-159

Jagoszewska Iwona : Rola tradycyjnych i współczesnych rozwiązań norweskich w tworzeniu społeczeństwa integracyjnego // W : Jakość życia a niepełnosprawność : konteksty psychopedagogiczne / pod red. Zofii Palak, Agnieszki Lewickiej, Anny Bujnowskiej. – Lublin : Wydaw. UMCS, 2006. – S. 45-53

Jagoszewska Iwona : Wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych w Danii // W : Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich / pod red. nauk. Janiny Wyczesany i Zenona Gajdzicy. – Kraków, 2005. – S. 167-177

Knill Marianna , Knill Christopher : Norweskie programy pracy z dziećmi niepełnosprawnymi // W : Edukacja dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim / pod red. Marii Piszczek. - Warszawa, 1996. - S. 107 - 109


Rosja

Andersson Egil, Lawenius Maria : Trzy kroki w kierunku integracji osób upośledzonych umysłowo : porównanie wyników badań rosyjskich, estońskich i szwedzkich // W : Funkcje psychologii w dobie przemian społeczno-kulturalnych w Polsce / pod red. Władysławy Pileckiej i Marii Kliś. - Kraków, 1997. - (Prace Monograficzne WSP ; nr 232). - S. 119-129

Lis-Zaldivar Anna : System kształcenia dzieci z wadą słuchu w Rosji // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 1


Rumunia

Kręgulec Aleksandra : Komunikat : "Niewidomi i słabowidzący w Rumunii, czyli jak to robią inni" // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. - 2007, nr 1, s. 131-136

Kręgulec Aleksandra : Niewidomi i słabo widzący w Rumunii, czyli jak to robią inni? // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 2, s. 116-122


Słowacja

Pikiewicz Jerzy : Przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo w Bratysławie // Wychowanie w Przedszkolu. -1996, nr 6, s. 336-338

Vasek Stefan, Gregusova Hedwiga, Wolska Danuta : Słowacja - aktualny stan pedagogiki specjalnej i szkolnictwa specjalnego // W : Edukacja i pomoc specjalna osobom niepełnosprawnym w krajach europejskich / pod red. Janiny Wyczesany i Zenona Gajdzicy. - Cieszyn, 2003. -S. 96-110

Wolska Danuta : Projekt badawczy KEGA : zastosowanie nowych technologii informacyjnych w edukacji uczniów niepełnosprawnych // Konspekt. - 2006, nr 4(27), s. 26-29


Słowenia

Kukułka Agnieszka : Słowenia – droga do integracji // W : Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich / pod red. nauk. Janiny Wyczesany i Zenona Gajdzicy. – Kraków, 2005. – S. 257-264


Stany Zjednoczone

Bayliss Phil : Amerykański sposób integracji uczniów : przegląd stanowisk // W : Wychowanie i nauczanie integracyjne : nowe doświadczenia / wybór i oprac. Jadwiga Bogucka i Małgorzata Kościelska. - Warszawa, 1996. - S. 35 - 40

Chmielnicka-Plaskota Aleksandra : Sztuka dziecka o obniżonej normie intelektualnej w klasie integracyjnej szkoły masowej // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J Paedagogia-Psychologia. - 1999, Vol. 12, s. 155-164

Husen Torsten, Postlethwaite Neville T. : Integracja szkolna w systemach amerykańskim i włoskim // W : Wychowanie i nauczanie integracyjne : nowe doświadczenia / wybór i oprac. Jadwiga Bogucka i Małgorzata Kościelska. - Warszawa, 1996. - S. 41- 45

Kasior-Szerszeń Iwona : Rehabilitacja dzieci głęboko upośledzonych prowadzona w szkołach państwowych na przykładzie Kilmer Center w Fairfax (Virginia, USA) // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 1, s. 51-57

Korzon Aniela : Organizacja rehabilitacji małych dzieci z wadą słuchu w USA : Klinika J. Tracy // W : Trudności w komunikowaniu się osób z uszkodzonym słuchem : socjalizacja i rehabilitacja / red. Roman Ossowski. - Bydgoszcz, 1996. - S. 47 - 50

Kulesza Ewa : Edukacja prointegracyjna w Polsce i USA // W : Interdyscyplinarność w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej / pod red. Marii Chodkowskiej. - Lublin, 1999. - S. 147-153

Małkiewicz Elżbieta : Letni Program Terapeutyczny - forma pomocy dziecku z nadpobudliwością psychoruchową w USA // W : Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekcja. T. 5 / red. Barbara Kaja. - Bydgoszcz, 2003. - 187-201

Mirosław Klaudia : Praca z dziećmi autystycznymi w St. Colman's // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 5, s. 55-56

Proces przechodzenia ze szkoły do pracy : programy zapoczątkowane w USA / Paula D. Kohler [et al.] // Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej. - 1996, nr 3, s. 68-72

Tatara Jolanta : Edukacja międzykulturowa w wymiarze specjalnego nauczania // W : Edukacja – szkoła – nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2005. – S. 371-374

Tatara Jolanta : Program nauczania specjalnego w Stanach Zjednoczonych // Krakowskie Studia Małopolskie. - 2000, Nr 4, s. 231-237 ; Toż // Athenaeum. - 2001, T. 7, s. 203-207

Tatara Jolanta : Znaleźć w życiu cel. - Praca w szkole specjalnej w USA // Athenaeum. - 2001, T. 6, s. 168-171

Witczak Joanna : Modele nauczania dzieci słabo widzących i niewidomych w USA // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 2-3, s. 148-151


Szkocja

Ładyżyński Andrzej : Szkolnictwo specjalne w Szkocji // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 4, s. 247-249


Szwajcaria

Műller René Jacob : Słyszę - ale nie wszystko : dziewczęta i chłopcy z uszkodzonym słuchem w szkołach masowych. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997


Szwecja

Andersson Egil, Lawenius Maria : Trzy kroki w kierunku integracji osób upośledzonych umysłowo : porównanie wyników badań rosyjskich, estońskich i szwedzkich // W : Funkcje psychologii w dobie przemian społeczno-kulturalnych w Polsce / pod red. Władysławy Pileckiej i Marii Kliś. - Kraków, 1997. - (Prace Monograficzne WSP ; nr 232). - S. 119-129

Gustavssson Anders : Integracja, stygmatyzacja i autonomia - jasne i ciemne strony subkultury integracji // W : Upośledzenie w społecznym zwierciadle / pod red. Andersa Gustavssona i Elżbiety Zakrzewskiej-Manterys. - Warszawa, 1997. - S. 178 - 196

Minczakiewicz Elżbieta : Kształcenie niepełnosprawnych w Danii i Szwecji // Konspekt. - 2006, nr 4(27), s. 94-95


Ukraina

Jutrzyna Ewelina : Szkolnictwo specjalne na Ukrainie // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 4, s. 244-247

Kiłkowicz Zinowia : Edukacja specjalna na Ukrainie : cele i problemy edukacji specjalnej // W : Edukacja i pomoc specjalna osobom niepełnosprawnym w krajach europejskich / pod red. Janiny Wyczesany i Zenona Gajdzicy. - Cieszyn, 2003. -S. 73-84


Unia Europejska

Olszewska Barbara : Integracja w ramach edukacji państw Wspólnoty Europejskiej // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. - 1999, T. 10, s. 55-74

Olszowiec Renata : Szkolnictwo specjalne w państwach Unii Europejskiej i w Polsce // Zeszyty Naukowe. Pedagogia / Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania. – 2004, Nr 4, s. 55-58

Przybysz Anna : Niepełnosprawni w systemie oświatowym UE // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 1, s. 11-15

Rabczuk Wiktor : Polityka Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych i starszych // W : Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich / pod red. nauk. Janiny Wyczesany i Zenona Gajdzicy. – Kraków, 2005. – S. 13-24

Stochmiałek Jerzy : Zatrudnienie i edukacja osób niepełnosprawnych w Polsce oraz Unii Europejskiej // Pedagogika Pracy. - 2001, [Nr] 39, s. 13-23

Wyczesany Janina : Systemy oświatowe w krajach Unii Europejskiej : działania na rzecz osób niepełnosprawnych // W : Edukacja i pomoc specjalna osobom niepełnosprawnym w krajach europejskich / pod red. Janiny Wyczesany i Zenona Gajdzicy. - Cieszyn, 2003. - S. 7-13

Żółkowska Teresa : Miejsce osób z niepełnosprawnością w Unii Europejskiej // W : Od tradycjonalizmu do ponowoczesności / pod red. Ewy Górniewicz i Amadeusza Krause. - Olsztyn, 2002. - (Dyskursy pedagogiki specjalnej). - S. 49-58


Węgry

Kowalczyk Maria, Krauzowicz Barbara : Kilka uwag o szkolnictwie specjalnym na Węgrzech // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 3, s. 176-178


Wielka Brytania

Byers Richard, Rose Richard : Jak zaplanować pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych : opracowanie metodyczne dla nauczycieli. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydaw., 2002

Ciczkowski Wiesław : Idea kształcenia integracyjnego w szkołach angielskich // W : Pedagogika alternatywna : dylematy praktyki / red nauk. Krystyna Baranowicz. - Kraków, 2000. - (Idee - Metody - Inspiracje). - S. 161-167

Wyczesany Janina : Integracja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie szkolnictwa Wielkiej Brytanii // W : Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich / pod red. nauk. Janiny Wyczesany i Zenona Gajdzicy. – Kraków, 2005. – S. 47-60

Wyczesany Janina : Organizacja systemu kształcenia dzieci niepełnosprawnych w Wielkiej Bryatnii // W : Edukacja i pomoc specjalna osobom niepełnosprawnym w krajach europejskich / pod red. Janiny Wyczesany i Zenona Gajdzicy. - Cieszyn, 2003. - S. 64-72

Zamkowska Anna : Doświadczenia Lokalnych Władz Edukacyjnych w Anglii w zakresie kształcenia integracyjnego // W : Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych / red. Zdzisława Kazanowskiego, Danuty Osik-Chudowskiej. - Lublin, 2003. - S. 59-66

Zamkowa Anna : Organizacja i formy kształcenia i formy kształcenia integracyjnego stosowane w wybranych krajach // W : Interdyscyplinarność w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej / pod red. Marii Chodkowskiej. - Lublin, 1999. - S. 156-159

Zamkowska Anna : Podstawowe uwarunkowania prawne i ich praktyczne konsekwencje w angielskim modelu edukacji integracyjnej // W : Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich / pod red. nauk. Janiny Wyczesany i Zenona Gajdzicy. – Kraków, 2005. – S. 61-79

Zawiślak Aleksandra : Ashley School w Lowestoft jako przykład brytyjskiej szkoły specjalnej dla dzieci z upośledzeniem umysłowym // W : Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich / pod red. nauk. Janiny Wyczesany i Zenona Gajdzicy. – Kraków, 2005. – S. 81-87


Włochy

Husen Torsten, Postlethwaite Neville T. : Integracja szkolna w systemach amerykańskim i włoskim // W : Wychowanie i nauczanie integracyjne : nowe doświadczenia / wybór i oprac. Jadwiga Bogucka i Małgorzata Kościelska. - Warszawa, 1996. - S. 41- 45

Szumski Grzegorz : Przemiany systemu kształcenia osób niepełnosprawnych we Włoszech // W : Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich / pod red. nauk. Janiny Wyczesany i Zenona Gajdzicy. – Kraków, 2005. – S. 107-123

Wyczesany Janina, Dyduch Ewa : Uwarunkowania procesów integracyjnych we Włoszech // W : Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich / pod red. nauk. Janiny Wyczesany i Zenona Gajdzicy. – Kraków, 2005. – S. 91-106