Oddział Informacji Naukowej BG UP

 

Edukacja Dorosłych w Polsce i na świecie

zestawienie bibliograficzne za lata 1998-2007
przygotowane przez Artura Gumułkę, Ewę Piotrowską, Ewę Tłuczek, Renatę Zając

 

Artykuły z czasopism

 1. Aftański Andrzej : Współczesna edukacja dorosłych - przemiany, wyzwania i oczekiwania // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 3, s. 25-29
 2. Aleksander Tadeusz : Preferencje w kształceniu dorosłych w Polsce na tle integracji z Europą // Edukacja Dorosłych. - 1998, nr 3, s. 7-14
 3. Aleksander Tadeusz : Przykłady międzynarodowej integracji kształcenia dorosłych // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne. - 1999, Z. 27, s. 97-105
 4. Aleksander Tadeusz : Stan i przyszłość edukacji dorosłych w Polsce // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 1999, nr 3, s. 7-12
 5. Aleksander Tadeusz : Stan współczesnej refleksji andragogicznej w Polsce : (lata 1995-2004) // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, t. 3, s. 7-21. - Materiały z V Zjazdu Pedagogicznego, Wrocław.
 6. Aleksander Tadeusz : Stan współczesnej refleksji andragogicznej w Polsce : (lata 1995-2004) // Rocznik Pedagogiczny. - 2004, T. 27, s. 163-184
 7. Antosz Anna : Pomiar wyników kształcenia zawodowego dorosłych w formach pozaszkolnych // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 3, s. 97-108
 8. Bazuń Dorota, Trzop Beata : Prefiguratywny model kultury w edukacji dorosłych // Edukacja Dorosłych. - 2002, nr 1, s. 99-108
 9. Błajet Piotr : O potrzebie edukacji cielesnej dorosłych // Rocznik Andragogiczny. - 2006, s. 28-46
 10. Boczukowa Beata : O potrzebie kreowania andragogiki // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2001, Nr 4, s. 95-99
 11. Borowiec Eugeniusz : Funkcje nauczyciela szkoły dla dorosłych w warunkach transformacji społeczno-ekonomicznej // Kształcenie Zawodowe Pedagogika i Psychologia. - 1999, [T.] 1, s. 455-471
 12. Bury Bronisław : O niektórych problemach pozaszkolnej oświaty dorosłych w kontekście integracji europejskiej // Pedagogika Pracy. - 2004, T. 44, s. 61-69
 13. Cęcelek Grażyna : Kształcenie i doskonalenie dorosłych w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 4, s. 53-63
 14. Czarnecki Kazimierz M. : Konieczność i możliwości uczenia się dorosłych : (refleksje i badania psychologiczne) // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 1, s. 17-20
 15. Czerniawska Olga : Nowe instytucje oświaty dorosłych we Włoszech // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 1/2, s. 169-181
 16. Czerniawska Olga : Pamięć szkoły w badaniach andragogicznych // Zeszyty Naukowe WSHE / Łódź. - 2001, nr 3, s. 7-15
 17. Czerniawska Olga : Podróż i jej andragogiczny wymiar // Chowanna. - 2005, t. 2, s. 91-101
 18. Czerniawska Olga : Realizacja programu andragogiki w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 1/2, s. 85-90
 19. Czerniawska Olga : Wokół edukacji osób starszych // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica. - 2003, [Z.] 5, s. 155-163
 20. Długosz Wioletta : Dni Sycyny // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 28, s. 5. - Seminarium naukowe poświęcone ustawicznej edukacji dorosłych na wsi.
 21. Doktoraty w andragogice / Beata Cyboran [et al.] // Rocznik Andragogiczny. - 2004, s. 177-184
 22. Drejer Fryderyk : Teoriopoznawcze podstawy andragogiki // Roczniki Naukowe / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. - 2007, [Nr] 11, s. 31-35
 23. Dudak Anna : Zagadnienie biografii wyzwaniem dla edukacji dorosłych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 1999, nr 3, s. 86-91
 24. Duraj-Nowakowa Krystyna : Zadania studyjne oświaty dorosłych : aktualne konteksty epistemologiczne // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, [nr] 4, s. 9-17
 25. Dyrda Tadeusz : Aktualne problemy celów i treści oświaty dorosłych // Pedagogika Społeczna. - 2001, nr 2, s. 27-39
 26. Dzięgielewska Małgorzata : Wiodące nurty andragogikii Horsta Sieberta w Niemczech // Forum Oświatowe. - 2000, t. 1, s. 43-53
 27. ESREA -European Society for Research on the Education of Adults : (Europejskie Stowarzyszenie Badań nad Edukacją Dorosłych) / oprac. Jolanta Religa. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, t. 2, s. 126-128
 28. Europejskie Stowarzyszenie Kształcenia Dorosłych / oprac. Małgorzata Szpilska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, t. 2, s. 87-90
 29. Fabiś Artur : Oferta edukacji dorosłych w Szwajcarii // Edukacja Otwarta. - 2002, nr 1/2, s. 131-139
 30. Fabiś Artur : Wykłady otwarte jako przykład działań na rzecz popularyzacji wiedzy // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 4, s. 31-40
 31. Frąckowiak Anna : Edukacja ustawiczna a szkoły wyższe w XXI wieku // Edukacja Otwarta. -2002, nr 4, s. 129-148. - Omówienie raportu z międzynarodowej konferencji w Bombaju.
 32. Gieseke Wiltrud : Kultury uczenia się w kształceniu dorosłych a nowe wyzwania : społeczno-kulturowe i osobowe wymiary uczenia się // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 4, s. 63-73
 33. Gmerek Tomasz : Uniwersytecka edukacja dorosłych w krajach skandynawskich // Pampaedia. - 2004, nr 1, s. 133-144
 34. Greger Norbert F.B. : Edukacja dorosłych w RFN wobec integracji społeczeństwa // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). - 2005, nr 1/2, s. 37-44
 35. Halicka Małgorzata, Halicki Jerzy : Społeczne implikacje edukacji ludzi starszych // Polityka Społeczna. - 1999, nr 9, s. 23-26
 36. Horyń Wojciech : Środowisko wojskowe a badania dotyczące andragogiki // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 1/2, s. 55-61
 37. Jankowski Dzierżymir : Środowisko edukacyjne człowieka dorosłego jako problem pedagogiki społecznej i andragogiki // Rocznik Andragogiczny. - 2006, s. 47-65
 38. Johnston Rennie : Uczenie się dorosłych obywatelstwa : odkrywanie założeń praktyki edukacyjnej // Teraźniejszość Człowiek Edukacja. - 2004, nr 1, s. 27-44
 39. Jurgiel Alicja : Od nauczania do uczenia się, czyli współczesne konteksty rozumienia edukacji dorosłych // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2006, nr 4, s. 25-35
 40. Kaczor Stanisław : Przyszłościowe zadania edukacji dorosłych // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne. - 1999, Z. 27, s. 93-95
 41. Kalamarz Ryszard : Uczeń dorosły w procesie edukacyjnym // Kwartalnik Edukacyjny. - 2006, nr 3, s. 41-51
 42. Kalicki Edward M. : Otwarte kształcenie zawodowe drogą do przyszłości // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2000, [nr] 3, s. 47-51
 43. Karaś Stanisław : Na pograniczu obszarów badawczych andragogiki i pedagogiki społecznej // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2000, [nr] 3, s. 30-32
 44. Kargul Józef: Rodzina jako podmiot całożyciowej edukacji dorosłych // Chowanna. - 2005, t. 2, s. 50-55
 45. Kargulowa Alicja : Poradnictwo andragogiczne : konsekwencje paradygmatycznego przesunięcia // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2006, nr 2, s. 53-61
 46. Kławsiuć Anna, Malinowska Marta : Edukacja dorosłych w Toruniu : studencki raport z badań // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 1, s. 57-62
 47. Kopciewicz Lucyna : Gender (rodzaj) i druga szansa - feministyczne kontrowersje wokół edukacji dorosłych // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 1/2, s. 35-53
 48. Kopeczek Jerzy : Formy w edukacji dorosłych // Kwartalnik Edukacyjny. - 2004, nr 3/4, s. 88-98
 49. Kostkiewicz Janina : Edukacja aksjologiczna dorosłych - zaniechania i potrzeby // Chowanna. - 2005, t. 2, s. 141-147
 50. Kurantowicz Ewa : Badanie lokalnych kontekstów uczenia się : wybrane (andragogiczne) uzasadnienia i spory // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2006, nr 2, s. 63-71
 51. Kurantowicz Ewa, Ligus Rozalia : Promowanie refleksyjnego i autonomicznego uczenia się w instytucjach kształcenia wyższego : doświadczenia badawcze z europejskiego projektu Socrates-Grundtvig // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2005, nr 3, s. 101-111
 52. Kwiatkowski Stefan Michał : Edukacja dorosłych - tendencje zmian // Ruch Pedagogiczny. - 1998 ,[nr] 1/2, s. 109-113
 53. Kwiatkowski Stefan M. : Edukacja dorosłych w koncepcji uczenia się przez całe życie // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, nr 3, s. 37-41
 54. Łopacińska-Kupidura Ludmiła : Liberalny, nieformalny i bezpłatny szwedzki system edukacyjny : Szwedzka Rada Narodowa Nauczania Dorosłych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, t. 1, s. 92-95
 55. Maksim Aleksandra, Wojnowska Magdalena : Motywacja osób dorosłych do podejmowania dalszego kształcenia // Edukacja Dorosłych. - 2002, nr 2-3, s. 73-80
 56. Malewski Mieczysław : Edukacja dorosłych w pojęciowym zgiełku : próba rekonstrukcji zmieniającej się racjonalności andragogiki // Teraźniejszość Człowiek Edukacja. - 2001, nr 2, s. 29-57
 57. Malewski Mieczysław : Przymus i wolność w edukacji dorosłych // Teraźniejszość Człowiek Edukacja. - 2002, nr 1, s. 39-53
 58. Malewski Mieczysław : W poszukiwaniu teorii uczenia się ludzi dorosłych // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2006, nr 2, s. 23-51
 59. Maliszewski Krzysztof : Problem Thanatosa : bariery i pożytki andragogicznej refleksji o śmierci // Chowanna. - 2005, t. 2, s. 148-156
 60. Marek Franciszek : Zadania oświaty dorosłych wobec mniejszości narodowych // Edukacja Dorosłych. - 1998, nr 1, s. 9-18
 61. Markocki Zygmunt : Edukacja dorosłych w konstelacji globalnej i wielokulturowej // Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - 2006, R. 1, nr 1, s. 15-18
 62. Masłyk Jan : Formy edukacji dorosłych // Forum Europejskie. - 2002, Nr 3, s. 132-146
 63. Matulka Zofia : Doświadczenie człowieka w procesie edukacyjnym dorosłych // Toruńskie Studia Dydaktyczne. - 2000, Nr 15, s. 49-55
 64. Niemczyński Adam : Znaczenie edukacji dla rozwoju człowieka dorosłego // Polskie Forum Psychologiczne. - 2002, nr 1, s. 69-72
 65. Orkwiszewska Agnieszka : Uwarunkowania recepcji treści kształcenia w placówkach oświaty dorosłych // Toruńskie Studia Dydaktyczne. - 2000, Nr 15, s. 193-198
 66. Orlińska Katarzyna : Czynniki motywacji edukacyjnej dorosłych // Edukacja Dorosłych. - 2002, nr 2/3, s. 37-43
 67. Pacaj-Jasiuk Iwona : Praca zawodowa i edukacja dorosłych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, t. 3, s. 64-68
 68. Paciorek Anna : Dorośli Polacy za mało się uczą : edukacja w krajach OECD // Rzeczpospolita. - 1997, nr 288, s. 1,5
 69. Pająk Jerzy, Sikorski Wiesław : Edukacja dorosłych wobec realiów współczesności // Kwartalnik Edukacyjny. - 2002, nr 3-4, s. 13-19
 70. Pierścieniak Krzysztof : Funkcjonalność systemu pozaszkolnej edukacji dorosłych w Polsce // Edukacja Dorosłych. - 2000, nr 1, s. 17-26
 71. Pleskot-Makulska Krystyna : Edukacja dorosłych i rozwój zasobów ludzkich (HRD) - dwa obszary kształcenia dorosłych w Stanach Zjednoczonych // Rocznik Andragogiczny. - 2005, s. 72-83
 72. Podverbnyh Olga E. : Partnerstwo społeczne dla edukacji w Federacji Rosyjskiej // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, t. 1, s. 19-21
 73. Potoczny Jerzy : Nauczyciel dorosłych i popularyzator wiedzy w galicyjskiej teorii i praktyce andragogicznej przełomu XIX i XX stulecia // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pedagogika i Psychologia. - 2004, Z. 2, s. 175-195
 74. Półturzycki Józef : Andragogika jako dyscyplina akademicka // Rocznik Andragogiczny. - 2004, s. 37-52
 75. Półturzycki Józef : Edukacja dorosłych w Chinach // Edukacja Dorosłych (Toruń). - 1998, nr 2, s. 65-84
 76. Półturzycki Józef : Pedagogika dorosłych w rozwoju // Rocznik Andragogiczny. - 2005, s. 21-36
 77. Półturzycki Józef : Potrzeby i perspektywy rozwoju andragogiki w XXI wieku // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, t. 4, s. 7-20
 78. Przybylska Ewa : Akademicka edukacja dorosłych w wymiarze europejskim // Edukacja Dorosłych. - 1999, nr 2, s. 31-37
 79. Przybylska Ewa : Dlaczego właściwie edukacja dorosłych? : raport z realizacji projektu TEACH i badań opinii studentów na temat znaczenia edukacji dorosłych // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 4, s. 119-130
 80. Przybylska Ewa : Edukacja dorosłych w Europie - przykład bałkański // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 4, s. 65-79
 81. Przybylska Ewa : Edukacja dorosłych w RFN na drodze globalnych reform // Teraźniejszość Człowiek Edukacja. - 1999, nr 2, s. 73-78
 82. Przybylska Ewa : Edukacja dorosłych warunkiem pełnego uczestnictwa w zjednoczonej Europie // Oświatowiec. - 1999, [nr] 1, s. 44-48
 83. Przybylska Ewa : Oświata dorosłych w Afryce na przykładzie Etiopii, Gwinei i Ugandy // Edukacja Dorosłych. - 1998, nr 4, s. 91-96
 84. Przybylska Ewa : Równość kobiet i mężczyzn w perspektywie nowych kultur uczenia się dorosłych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, t. 2, s. 7-18
 85. Przybylska Ewa, Greger Norbert F. B. : Edukacja dorosłych pomostem między Polską a Niemcami // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 3, s. 13-22
 86. Religa Jolanta, Szpilska Małgorzata : Metody wizualizacji w kształceniu dorosłych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, t. 2, s. 68-72
 87. Sacio-Szymańska Anna : Doświadczenia i perspektywy Europejskiego Stowarzyszenia Kształcenia Dorosłych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, t. 4, s. 26-30
 88. Saran Jan : Edukacja dorosłych - między koniecznością i ofertą globalizacji a społeczną rzeczywistością // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, [nr] 3, s. 9-20 ; Toż // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 4, s. 9-22
 89. Schmidt-Behlau Beate : Europejska Sieć Międzykulturowej Edukacji Dorosłych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, t. 1, s. 44-50
 90. Silvera David : Mediacja w kształceniu dorosłych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, t. 2, s. 91-95
 91. Sitarska Barbara : Edukacja permanentna - sensem życia człowieka // Szkice Podlaskie. - 1999, [Nr 7], s. 119-129
 92. Skibińska Ewa : Trening jako forma kształcenia dorosłych : nierozpoznany przez andragogikę obszar// Rocznik Andragogiczny. - 2004, s. 95-110. - Materiały z XVII Forum Pedagogów "Człowiek na edukacyjnej fali. Współczesne konteksty edukacji dorosłych", Wrocław-Brzeg.
 93. Socio-Szymańska Anna : System kształcenia i szkolenia ustawicznego dorosłych we Francji - funkcjonowanie sieci GRETA // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, t. 1, s. 39-43
 94. Solarczyk Hanna : Akademickie Towarzystwo Andragogiczne // E-Mentor. - 2005, nr 2, s. 87-88
 95. Solarczyk Hanna : Edukacja dorosłych w Austrii // Edukacja Dorosłych. - 1998, nr 3, s. 85-96
 96. Solarczyk Hanna : Edukacja dorosłych w Grecji // Edukacja Dorosłych. - 1999, nr 4, s. 91-99
 97. Solarczyk Hanna : Europejski projekt współpracy między instytucjami oświaty dorosłych - Hosing BoO1 // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 3, s. 169-170
 98. Solarczyk Hanna : Niemiecka andragogika w lustrze czasopism // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 2, s. 107-119
 99. Solarczyk Hanna : System kształcenia i doskonalenia andragogów w Niemczech // Toruńskie Studia Dydaktyczne. - 1999, Nr 13/14, s. 102-116
 100. Solarczyk-Ambroziak Ewa : Oświata dorosłych w zmieniającej się rzeczywistości - między nowoczesnością a postmodernizmem // Chowanna. - 2005, t. 2, s. 56-68
 101. Solarczyk-Ambroziak Ewa : Znaczenie teorii andragogicznych dla wyjaśnienia i prognozowania aktywności edukacyjnej dorosłych // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2006, nr 2, s. 9-22
 102. Solarczyk-Ambrozik Ewa : Oświata dorosłych w zmieniającej się rzeczywistości - między nowoczesnością a postmodernizmem // Pampaedia. - 2004, nr 1, s. 55-66
 103. Solarczyk-Szwec Hanna : Andragogika w Niemczech : stan i kierunki oraz dylematy rozwoju // Rocznik Andragogiczny. - 2005, s. 37-47
 104. Solarczyk-Szwec Hanna : Bibliografia prac opublikowanych w Polsce na temat niemieckiej edukacji dorosłych (1989-2004) // Rocznik Andragogiczny. - 2004, s. 307-320
 105. Solarczyk-Szwec Hanna : Konstruktywizm w edukacji dorosłych - inspiracje z Niemiec // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 2/3, s. 161-173
 106. Solarczyk-Szwec Hanna : Recepcja niemieckiej andragogiki w Polsce po 1989 roku - zarys problemu // Rocznik Andragogiczny. - 2004, s. 111-120
 107. Sroczyński Wojciech : "Środowisko niewidzialne" w andragogice // Kultura i Edukacja. - 2006, nr 1, s. 74-89
 108. Stochmiałek Jerzy : Alfabetyzacja informatyczna dorosłych w kontekście procesu wykluczenia społecznego // Chowanna. - 2005, t. 2, s. 102-110
 109. Stochmiałek Jerzy : Andragogika na niemieckich uniwersytetach - struktura organizacyjna i kierowanie // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2000, [nr] 3, s. 20-30
 110. Stochmiałek Jerzy : Pedagogika dorosłych wobec problemów osób niepełnosprawnych // Auxilium Sociale. - 2003, nr 3-4, s. 9-24
 111. Stochmiałek Jerzy : Rola treningu asertywności w kształtowaniu kompetencji andragogicznych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, [nr] 4, s. 17-26
 112. Stochmiałek Jerzy : Rozwój koncepcji akademickiego kształcenia andragogicznego // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 1/2, s. 83-96
 113. Stochmiałek Jerzy : Rozwój koncepcji akademickiego kształcenia andragogicznego // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, t. 2, s. 7-18
 114. Stochmiałek Jerzy : Wybrane tendencje rozwoju dydaktyki dorosłych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, [nr] 1, s. 20-31
 115. Stochmiałek Jerzy : Zmiany w edukacji dorosłych - elementy tradycji i nowoczesności // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 2/3, s. 77-90 ; Toż // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, t. 3, s. 14-22
 116. Stopińska-Pająk Agnieszka : "Edukacja dorosłych dla wspólnego świata" - udział Polaków w międzynarodowej współpracy andragogicznej : (pierwsza połowa XX wieku) // Chowanna. - 2005, t. 2, s. 126-140
 117. Strużyna Krystyna : Alfabetyzm i Frania // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 19, s. 6
 118. Strużyna Krystyna : Przez całe życie // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 25, s. 6-7. - Konferencja dot. kształcenia dorosłych w reformowanym systemie edukacji.
 119. Suchobskaja Galina : Dojrzałość socjalno-psychologiczna człowieka w kontekście andragogiki // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, [nr], 1 s. 32-39
 120. Suchobskaja Galina : Współczesne socjalno-psychologiczne i andragogiczne podejścia do kształcenia dorosłych // Edukacja Dorosłych. - 2000, nr 3, s. 83-88
 121. Suzuki-Wippich Shoko : Edukacja dorosłych w Japonii // Edukacja Dorosłych (Radom). - 1998, nr 4, s. 62-66
 122. Symela Krzysztof : Moduły kompetencji w projekcie "Modularyzacja kształcenia dorosłych - doświadczenia europejskiej sieci" // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, t. 4, s. 43-48
 123. Szarota Zofia, Wallet Steven : Kształcenie dorosłych w Australii // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 1/2, s. 183-190
 124. Ślęczkowska Jolanta, Strużyna Krystyna : Tradycja i nowoczesność w kształceniu ustawicznym dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, t. 4, s. 60-64
 125. Świętochowska Urszula : Edukacja pozaszkolna w Polsce na przełomie XX i XXI wieku // Kultura i Edukacja. - 1999, nr 2/3 , s. 91-99
 126. Toth Janos Sz. : Uczenie się i kształcenie dorosłych w Europie dzisiaj. Cz. 1-2 // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, t. 2, s. 79-86 ; t. 4, s. 21-27
 127. Trafiałek Elżbieta : Oświata dorosłych a aktywność ludzi starszych // Edukacja Dorosłych. -2000, nr 2, s. 43-49
 128. Tunsiri Vichai : Edukacja nieformalna w Tajlandii : filozofia, koncepcja i zastosowanie // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, t. 2, s. 35-41
 129. Turos Lucjan : Rola i miejsce andragogiki w systemie nauk społecznych i humanistycznych // Pedagogika Pracy. - 1999, [Nr] 35, s. 95-100
 130. Urbanek Andrzej : Edukacja dorosłych w Polsce u progu XXI wieku // Edukacja Dorosłych. - 2000, nr 3, s. 47-58
 131. Urbanek Andrzej : Możliwość rozwoju ludzi dorosłych // Zeszyty Naukowe / Akademia Marynarki Wojennej. - 2000, nr 4, s. 31-39
 132. Urbański-Korż Ryszard : Kompetencje społeczne dorosłych : próba analizy kategorialnej // Teraźniejszość Człowiek Edukacja. - 1999, nr 2, s. 79-84
 133. Veršlovskij Semen G. : Innowacyjne procesy kształcenia dorosłych w Rosji // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, t. 1, s. 16-18
 134. Walburg Mirosława : Zagadnienia oświaty dorosłych w Kutnowskiem w dwudziestoleciu międzywojennym // Kutnowskie Zeszyty Regionalne. - 2006, T. 10, s. 349-360
 135. Wereszczyński Krzysztof : Kształcenie obywatelskie w polskich szkołach dla dorosłych w latach 1945-2000 // E-Mentor. - 2006, nr 4, s. 49-55
 136. Wesołowska Eugenia Anna, Półturzycki Józef : Rozwój i przemiany edukacji dorosłych w Polsce // Rocznik Andragogiczny. - 2000, s. 23-39
 137. Wujek Tadeusz : Bibliografia tematyczna : oświata dorosłych wobec problemów globalnych współczesnego świata // Oświatowiec. - 2000, [nr] 2, s. 93-108

 

Artykuły z książek

 1. Aleksander Tadeusz : Drogi międzynarodowej integracji kształcenia dorosłych // W : Integracja prac andragogów Europy Środkowej i Wschodniej : materiały VI Toruńskiej Konferencji Andragogicznej / pod red. Eugenii A. Wesołowskiej i Zbigniewa P. Kruszewskiego. - Płock, 2000. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 20). - S. 11-23
 2. Aleksander Tadeusz : Ewolucja systemu pozaszkolnej edukacji zawodowej dorosłych w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej // W : Edukacja dorosłych w erze globalizmu : materiały IV Zjazdu PTP sekcja II / pod red. E. Anny Wesołowskiej. - Płock, 2002. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 25). - S. 351-362
 3. Aleksander Tadeusz : Nauki humanistyczne a praktyka kształcenia dorosłych // W : Nauki pedagogiczne w Polsce : dokonania, problemy, współczesne zadania, perspektywy / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Mirosława J. Szymańskiego. - Kraków, 2004. - S. 272-285
 4. Aleksander Tadeusz : Prekursorzy oświaty dorosłych // W : Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji kulturalnej oraz oświaty dorosłych / pod red. Tadeusza Aleksandra. - Kraków, 2006. - S. 141-151
 5. Aleksander Tadeusz : Przemiany edukacji dorosłych w okresie transformacji ustrojowej // W : Edukacyjne wyzwania w krajach postkomunistycznych / pod red. Krzysztofa Polaka, Bronisława Urbana. - Kraków, 2003. - S. 195-202
 6. Bogaj Andrzej, Kwiatkowski Stefan M., Szymański Mirosław J. : Edukacja dorosłych // W : Edukacja w procesie przemian społecznych / Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski, Mirosław J. Szymański. - Warszawa, 1998. - S. 163-169
 7. Dubis Małgorzata : Motywy i potrzeby kształcenia ludzi dorosłych // W : Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : (diagnoza-potrzeby-prognozy) / pod red. Adama Horbowskiego, Jerzego Potocznego. - Rzeszów, 2007. - S. 121-130
 8. Dybiec Julian : Edukacja dorosłych : teorie i doświadczenia przeszłości : perspektywy przyszłości // W : Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : (diagnoza-potrzeby-prognozy) / pod red. Adama Horbowskiego, Jerzego Potocznego. - Rzeszów, 2007. - S. 463-468
 9. Frąckowiak Anna : Edukacja ustawiczna a szkoły wyższe w XXI wieku // W : Kształcenie ustawiczne : idee i doświadczenia / pod red. Zbigniewa Pawła Kruszewskiego, Józefa Półturzyckiego, Eugenii Anny Wesołowskiej. - Płock, 2003. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 29). - S. 317-336
 10. Gerlach Ryszard : Edukacja zawodowa dorosłych - konieczność czy wolny wybór? // W : Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : (diagnoza-potrzeby-prognozy) / pod red. Adama Horbowskiego, Jerzego Potocznego. - Rzeszów, 2007. - S. 478-487
 11. Gmerek Tomasz : Reformy skandynawskiego szkolnictwa wyższego a rozwój edukacji dorosłych // W : Szkolnictwo wyższe w krajach skandynawskich : (studium z pedagogiki porównawczej) / Tomasz Gmerek. - Poznań, 2005. - S. 215-225
 12. Horbowski Adam, Krzanowski Adam : Analfabetyzm cywilizacyjny dorosłych skutkiem wykluczenia społecznego // W : Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : (diagnoza-potrzeby-prognozy) / pod red. Adama Horbowskiego, Jerzego Potocznego. - Rzeszów, 2007. - S. 311-323
 13. Jach Dariusz : Społeczno-ekonomiczne przemiany wsi polskiej a sytuacja edukacyjna dorosłych // W : Edukacja pozaszkolna a integracja europejska / red. nauk. Zdzisław Wołk. - Zielona Góra, 1999. - S. 87-96
 14. Kaczor Stanisław : Niektóre tendencje w kształceniu i doskonaleniu dorosłych // W : Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności : materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego / pod red. Janusza Gniteckiego i Joanny Rutkowiak. - Warszawa, 1999. - S. 383-389
 15. Karawajczyk Wincenty : O specyfice kształcenia dorosłych // W : Wychowanie dla przyszłości. (4) / pod red. Stefana Konstańczaka. - Słupsk, 2000. - S. 113-122
 16. Krajewski Józef : Modułowe programy kształcenia dorosłych jako element edukacji permanentnej // W : Nowy wymiar edukacji zawodowej i ustawicznej. T. 2, Problemowy / pod red. Ryszarda Gerlacha. - Bydgoszcz, 1998. - S. 387-390
 17. Łój Grażyna : Potrzeby edukacyjne ludzi starszych // W : Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : (diagnoza-potrzeby-prognozy) / pod red. Adama Horbowskiego, Jerzego Potocznego. - Rzeszów, 2007. - S. 469-477
 18. Maj Beata : Edukacja ustawiczna elementem stylu życia dorosłego człowieka // W : Człowiek na edukacyjnej fali : współczesne konteksty edukacji dorosłych / pod red. nauk. Marka Podgórnego. - Kraków, 2005. - S. 273-277
 19. Maliszewski Tomasz : Polskie Uniwersytety Ludowe w latach 1945-1948 : szkic do dziejów polskiej oświaty dorosłych lat 40. XX wieku // W : Oświata, wychowanie i kultura fizyczna w rzeczywistości społeczno-politycznej Polski Ludowej (1945-1989) : rozprawy i szkice / pod red. Romualda Grzybowskiego. - Toruń, 2004. - S. 183-191
 20. Matlakiewicz Alina : Brytyjskie ujęcie koncepcji kształcenia ustawicznego // W : Edukacja dorosłych w erze globalizmu : materiały IV Zjazdu PTP sekcja II / pod red. E. Anny Wesołowskiej. - Płock, 2002. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 25). - S. 41-53. - O raportach H. Kennedy, R. R. Dearinga, B. Fryera oraz Dokumencie Konsultacyjnym Departamentu Edukacji i Zatrudnienia "Wiek uczenia się : odrodzenie dla nowej Brytanii" .
 21. Matlakiewicz Alina : Edukacja dorosłych w Wielkiej Brytanii pod koniec lat 90 : przemiany i tendencje // W : Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje : studia ofiarowane Profesor Eugenii Annie Wesołowskiej z okazji 50-lecia pracy pedagogicznej i naukowej / pod red. Ewy Przybylskiej. - Toruń, 2001. - S. 419-428
 22. Matlakiewicz Alina : Edukacja ustawiczna w okresie przełomu : ujęcie brytyjskie // W : Kształcenie ustawiczne : idee i doświadczenia / pod red. Zbigniewa Pawła Kruszewskiego, Józefa Półturzyckiego, Eugenii Anny Wesołowskiej. - Płock, 2003. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 29). - S. 167-185
 23. Milewicz Joanna : Rozwój zasobów ludzkich w organizacji : (badania własne) // W : Człowiek na edukacyjnej fali : współczesne konteksty edukacji dorosłych / pod red. nauk. Marka Podgórnego. - Kraków, 2005. - S. 231-241
 24. Pierścieniak Krzysztof : Pozaszkolne formy edukacji dorosłych i ich związek z rynkiem pracy // W : Edukacja dorosłych w erze globalizmu : materiały IV Zjazdu PTP sekcja II / pod red. E. Anny Wesołowskiej. - Płock, 2002. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 25). - S. 363-371
 25. Półturzycki Józef : Akademicka edukacja dorosłych - nowe potrzeby i możliwości // W : Edukacja dorosłych w erze globalizmu : materiały IV Zjazdu PTP sekcja II / pod red. E. Anny Wesołowskiej. - Płock, 2002. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 25). - S. 243-267
 26. Półturzycki Józef : Integracja Europy a zadania andragogiki i edukacji dorosłych // W : Integracja prac andragogów Europy Środkowej i Wschodniej : materiały VI Toruńskiej Konferencji Andragogicznej / pod red. Eugenii A. Wesołowskiej i Zbigniewa P. Kruszewskiego. - Płock, 2000. - (Biblioteka Edukacji dorosłych ; t. 20). - S. 215-236
 27. Przybylska Ewa : Multikulturowa edukacja dorosłych w krajach Unii Europejskiej // W : O potrzebie dialogu kultur i ludzi / red. Tadeusz Pilch. - Warszawa, 2000. - S. 135-148
 28. Runiewicz Renata : Edukacja dorosłych w państwach nadbałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia) // W : Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje : studia ofiarowane Profesor Eugenii Annie Wesołowskiej z okazji 50-lecia pracy pedagogicznej i naukowej / pod red. Ewy Przybylskiej. - Toruń, 2001. - S. 373-380
 29. Saran Jan : Edukacja dorosłych - między koniecznością i ofertą globalizacji a społeczną rzeczywistością // W : Edukacja dorosłych w erze globalizmu : materiały IV Zjazdu PTP sekcja II / pod red. E. Anny Wesołowskiej. - Płock, 2002. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 25). - S. 109-120. - O podejściu globalistycznym w edukacji.
 30. Semków Jerzy : Człowiek dorosły na edukacyjnej fali : uczenie się warunkiem koniecznym funkcjonowania w społeczeństwie ryzyka // W : Człowiek na edukacyjnej fali : współczesne konteksty edukacji dorosłych / pod red. nauk. Marka Podgórnego. - Kraków, 2005. - S. 15-24
 31. Skibińska Ewa : Trening jako forma kształcenia dorosłych : nierozpoznany przez andragogikę obszar // W : Człowiek na edukacyjnej fali : współczesne konteksty edukacji dorosłych / pod red. nauk. Marka Podgórnego. - Kraków, 2005. - S. 209-228
 32. Smołka Jan, Skrzypa Renata : Polska realizacja certyfikatu EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE - ECDL w świetle andragogiki informacyjnej // W : Informatyczne przygotowanie nauczycieli : w okresie zmian i transformacji / pod red. Jacka Migdałka i Barbary Kędzierskiej. - Kraków, 2002. - S. 63-68
 33. Solarczyk Hanna : Badania nad uczeniem się dorosłych w Niemczech // W : Człowiek na edukacyjnej fali : współczesne konteksty edukacji dorosłych / pod red. nauk. Marka Podgórnego. - Kraków, 2005. - S. 411-422
 34. Solarczyk Hanna : Edukacja dorosłych w Niemczech w erze globalizacji // W : Edukacja dorosłych w erze globalizmu : materiały IV Zjazdu PTP sekcja II / pod red. E. Anny Wesołowskiej. - Płock, 2002. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 25). - S. 121-137
 35. Solarczyk Hanna : Jak sprawdzić rezultaty nieformalnej edukacji? : zagraniczne inspiracje // W : Dyskursy młodych andragogów. [T.] 3 / red. Józef Kargul. - Zielona Góra, 2002. - s. 221-226. - O kształceniu ustawicznym we Francji, Holandii, Finlandii, Japonii .
 36. Solarczyk Hanna : Przemiany akademickiej edukacji dorosłych w Niemczech // W : Dyskursy młodych andragogów. 5 / red. nauk. Józef Kargul. - Zielona Góra, 2004. - S. 205-222
 37. Solarczyk-Ambroziak Ewa : Edukacja dorosłych - między przymusem a wolnością // W : Edukacja dorosłych w erze globalizmu : materiały IV Zjazdu PTP sekcja II / pod red. E. Anny Wesołowskiej. - Płock, 2002. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 25). - S. 19-27. - O publikacjach europejskich i UNESCO dotyczących kształcenia ustawicznego.
 38. Solarczyk-Ambroziak Ewa : Rynek a wykształcenie - szanse i bariery dostępu do edukacji dorosłych // W : Rynek i kultura neoliberalna a edukacja : praca zbiorowa / pod red. nauk. Alicji Kargulowej, Stefana M. Kwiatkowskiego i Tomasza Szkudlarka. - Kraków, 2005. - S. 147-158
 39. Stochmiałek Jerzy : Pedagogika dorosłych wobec problemów osób niepełnosprawnych // W : Nauki pedagogiczne w Polsce : dokonania, problemy, współczesne zadania, perspektywy / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Mirosława J. Szymańskiego. - Kraków, 2004. - S. 189-200
 40. Stopińska-Pająk Agnieszka : Edukacja dorosłych i poradnictwo zawodowe wobec wyzwań rynku pracy // W : Edukacja dorosłych, doradca zawodowy, rynek pracy / pod red. Agnieszki Stopińskiej-Pająk. - Warszawa, 2006. - S. 9-19
 41. Tarach Dorota : Rola mediów w nieformalnych formach kształcenia zawodowego dorosłych // W : U progu wielkiej zmiany? : media w kulturze XXI wieku : nurty, kategorie, idee / red. nauk. Marek Sokołowski. - Olsztyn, 2005. - S. 337-245
 42. Wesołowska Eugenia A. : Edukacja dorosłych we Francji : tradycje i podstawy prawne // W : Kształcenie ustawiczne : idee i doświadczenia / pod red. Zbigniewa P. Kruszewskiego, Józefa Półturzyckiego, Eugenii Wesołowskiej. - Płock, 2003. - S. 201-215
 43. Wesołowska Eugenia Anna : Edukacja ustawiczna dorosłych we Francji : tradycje i podstawy prawne // W : Kształcenie ustawiczne : idee i doświadczenia / pod red. Zbigniewa Pawła Kruszewskiego, Józefa Półturzyckiego, Eugenii Anny Wesołowskiej. - Płock, 2003. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 29). - S. 201-215
 44. Wołodźko Andrzej : Edukowanie dorosłych przez ich dzieci // W : Komputer w edukacji : 17. ogólnopolskie sympozjum naukowe, Kraków 28-29 września 2007 / red. nauk. Janusz Morbitzer. - Kraków, 2007. - S. 285-288
 45. Zalewska Danuta : Miejsce edukacji dorosłych w realizacji celów nicejskich związanych z przeciwdziałaniem wyłączeniu społecznemu // W : Człowiek na edukacyjnej fali : współczesne konteksty edukacji dorosłych / pod red. nauk. Marka Podgórnego. - Kraków, 2005. - S. 119-146

 

Książki

 1. Aksjologia edukacji dorosłych / pod red. Janiny Kostkiewicz. - Lublin : Wydaw. KUL, 2004
 2. Aleksander Tadeusz : Andragogika : podręcznik dla studentów szkół wyższych. - Ostrowiec Św. : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, 2002
 3. Andragogiczne problemy współczesności / red. Tadeusz Aleksander. - Kraków, 1999. - (Zeszyty Naukowe UJ. Prace Pedagogiczne ; z. 27)
 4. Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje : studia ofiarowane Profesor Eugenii Annie Wesołowskiej z okazji 50-lecia pracy pedagogicznej i naukowej / pod. red. Ewy Przybylskiej. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydaw., 2001
 5. Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym / pod red. Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007
 6. Czerniawska Olga : Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii : szkice i rozprawy. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000
 7. Człowiek dorosły - istota /nie/ znana? / pod red. Elżbiety Dubos. - Łódź ; Płock : Wydaw. Naukowe Novum, 2005
 8. Człowiek na edukacyjnej fali : współczesne konteksty edukacji dorosłych / pod red. nauk. Marka Podgórnego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005
 9. Demetrio Duccio : Zabawa na tle życia : gra autobiograficzna w edukacji dorosłych. - Kraków, 1999
 10. Dubas Elżbieta : Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2000
 11. Doświadczenia edukacyjne kobiet w Polsce i w Niemczech : raport z badań biograficznych / Wiltrud Gieseke [et al.]. - Toruń : Wydaw. UMK, 2002. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 24)
 12. Dyskursy młodych andragogów / red. nauk. Józef Kargul. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. Wydaw., 2001. - Materiały II Letniej Szkoły Młodych Andragogów, Zielona Góra 2001.
 13. Dyskursy młodych andragogów 3 / red. nauk. Józef Kargul. - Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002. - Materiały III Letniej Szkoły Młodych Andragogów, Zielona Góra 2002.
 14. Dyskursy młodych andragogów 4 / red. nauk. Józef Kargul. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza, 2003. - Materiały IV Letniej Szkoły Młodych Andragogów, Zielona Góra 2003.
 15. Dyskursy młodych andragogów 5 / red. nauk. Józef Kargul. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004. - Materiały V Letniej Szkoły Młodych Andragogów, Zielona Góra 2004.
 16. Dyskursy młodych andragogów. 6 / red. nauk. Józef Kargul. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005
 17. Dyskursy młodych andragogów. 7 / red. nauk. Józef Kargul, Małgorzata Olejarz. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006
 18. Dyskursy młodych andragogów. 8 / red. nauk. Małgorzata Olejarz. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007
 19. Edukacja dorosłych - służba społeczna / pod red. Henryka Bednarczyka. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 2002
 20. Edukacja dorosłych : teoria i praktyka w okresie przemian / pod red. Jana Sarana. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000
 21. Edukacja dorosłych szansą rozwoju obszarów wiejskich : materiały konferencyjne, Toruń - Przysiek 4-5 listopada 1999 / [kom. red. Jerzy Karpiński, Stella Kamińska]. - Toruń : Centrum Kształcenia Ustawicznego, 1999
 22. Edukacja dorosłych w erze globalizmu : materiały IV Zjazdu PTP sekcja II / pod red. nauk. E. Anny Wesołowskiej. - Płock : "Novum", 2002. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 25)
 23. Edukacja dorosłych w perspektywie integrowania się Europy / red. Zdzisław Wołk. - Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000
 24. Edukacja dorosłych w Stanach Zjednoczonych : podstawowe problemy : praca zbiorowa / Anna Frąckowiak, Krystyna Pleskot-Makulska, Józef Półturzycki ; pod red. Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Akademickie Towarzystwo Andragogiczne. Uniwersytet Warszawski ; Radom : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2005. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 34)
 25. Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy / pod red. Ewy Przybylskiej. - Warszawa ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2000. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 19)
 26. Edukacja dorosłych w zjednoczonej Europie : bogactwo, różnorodność, doświadczenie / red. Heribert Hinzen, Ewa Przybylska, Monika Staszewicz. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005
 27. Edukacja dorosłych, doradca zawodowy, rynek pracy : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Stopińskiej-Pająk. - Warszawa Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2006
 28. Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : (diagnoza, potrzeby, prognozy) / pod red. Adama Horbowskiego, Jerzego Potocznego. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007
 29. Edukacja kulturalna dorosłych : raporty z badań międzykulturowych : praca zbiorowa / pod red. Henryka Depty, Józefa Półturzyckiego, Hanny Solarczyk. - Warszawa : UW ; Radom : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji, 2004
 30. Fabiś Artur : Edukacja ustawiczna w Szwajcarii. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda ; Warszawa : Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, 2004. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 31)
 31. Griese Hartmut M. : Szkice z socjologii wychowania i andragogiki. - Łódź : "Dajas", 2002
 32. Inspiracje badawcze we współczesnej andragogice / pod red. Jana Sarana. - Ryki : Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania, 2004
 33. Instytucjonalne formy edukacji dorosłych w Drugiej Rzeczypospolitej / pod red. Eleonory Sapii-Drewniak i Agmieszki Stopińskiej-Pająk. - Warszawa : Akademickie Towarzystwo Andragogiczne ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 22)
 34. Jankowski Dzierżymir, Przyszczypkowski Kazimierz, Skrzypczak Józef : Podstawy edukacji dorosłych : zarys problematyki. - Wyd. 3. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2003
 35. Kargul Józef : Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych : przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, 2001
 36. Kargul Józef : Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych : przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2005
 37. Karta porozumienia organizacji oświaty dorosłych / [red. Henryk Bednarczyk, Andrzej Kirejczyk]. - Radom : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji, cop. 2003
 38. Kobiety a edukacja dorosłych : materiały VIII Toruńskiej Konferencji Andragogicznej, 15 maja 2000 r. / wprowadzenie i red. Eugenia A. Wesołowska. - Warszawa : Akademickie Towarzystwo Andragogiczne ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 21)
 39. Kształcenie dorosłych w świetle wymagań współczesnego życia / Janusz Skwarek. - Zamość : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji. Centrum Badawczo-Szkoleniowe, 2006
 40. Kształcenie ekologiczne dorosłych / pod red. Danuty Cichy. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1998. - (Zeszyty Naukowe / Polska Akademia Nauk. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko" ; 23)
 41. Kurantowicz Ewa : O uczących się społecznościach : wybrane praktyki edukacyjne ludzi dorosłych. - Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2007
 42. Matlakiewicz Alina : Edukacja dorosłych w Wielkiej Brytanii. - Warszawa : "Żak", cop. 2003
 43. Matlakiewicz Alina, Solarczyk-Szwec Hanna : Dorośli uczą się inaczej : andragogiczne podstawy kształcenia ustawicznego. - Toruń : Wydawnictwo Centrum Kształcenia Ustawicznego, 2005
 44. Nauczyciel andragog na początku XXI wieku / pod red. Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 2696)
 45. Nauczyciel andragog w społeczeństwie wiedzy / pod red. Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 2988)
 46. Oświata dorosłych / red. Ewa Solarczyk-Ambrozik, Kazimierz Przyszczypkowski. - Poznań ; Toruń : Edytor, 1999
 47. Oświata dorosłych : nowe uwarunkowania i wyzwania / pod red. Rafała Piwowarskiego. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1998
 48. Pakuła Magdalena : Postawy osób starszych wobec edukacji : studium teoretyczno-diagnostyczne. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007
 49. Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej : opracowanie zbiorowe / pod red. nauk. Zygmunta Wiatrowskiego. - Włocławek : Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2006
 50. Półturzycki Józef : Edukacja dorosłych za granicą. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1998. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 15) ; Toż : Wyd. 1999, 2001
 51. Problemy edukacji i kultury dorosłych na Opolszczyźnie / pod red. Eleonory Sapii-Drewniak. - Opole : Wydaw. Uniwersytet Opolski, 2002
 52. Przybylska Ewa : System edukacji dorosłych w Republice Federalnej Niemiec. - Radom : Wydaw. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, cop. 1999
 53. Siemieniecki Bronisław : Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych. - Wyd. 6. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1999. - (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
 54. Solarczyk- Ambrozik Ewa : Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej : między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2004. - (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 119)
 55. Społeczny wymiar edukacji ustawicznej / pod red. Henryka Bednarczyka i Ireny Kurzępy. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2004. - (Biblioteka Pedagogiki Pracy)
 56. Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Aleksandra i Doroty Barwińskiej. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2007
 57. Środowiska wychowawcze i edukacja dorosłych w dobie przemian / pod red. Tadeusza Aleksandra. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2003
 58. Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji kulturalnej oraz oświaty dorosłych / pod red. Tadeusza Aleksandra. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006
 59. Turos Lucjan : Andragogika autokreacji. - Warszawa : Lucjan Turos, 2007
 60. Turos Lucjan : Andragogika ogólna. - Wyd. 3 rozsz. - Warszawa : "Ypsylon", 2004
 61. Turos Lucjan : Andragogika ogólna. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : "Żak", 1999
 62. Turos Lucjan : Andragogika pracy. - Warszawa : [Lucjan Turos], 2006
 63. Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. T. 1, Andragogika jako przedmiot akademicki / pod red. Artura Fabisia. - Mysłowice ; Zakopane : GWSP, 2004
 64. Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. T. 2, Unowocześnianie procesu kształcenia dorosłych / pod red. Artura Fabisia. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2005

 

  Powrót